nikalila


3D Origami Collection

 Colourful PeacockColourful PeacockYellow Blue Swancolour: Red, Sky blue, Greencolour: Green, Orange, & YellowColour: Orange & Sky blueColour: Blue, Orange, YellowColour: ColoufullColour: Blue, Yellow, Red & WhiteColour: Blue, Green & Peach

Advertisements

Sikap Komuniti Kaum Kadazandusun Di Sabah Terhadap Aspek Kepercayaan Dan Kehidupan Beragama Dari Sudut Psikologi Dan Sosiologi

1.0              Pengenalan

komuniti kaum Kadazandusun di Sabah sememangnya kaya dengan keunikan budayanya yang tersendiri. Sepertimana yang kita sedia maklum aspek kepercayaan dan agama adalah merupakan dua ciri yang terkandung dalam sesuatu budaya dalam sesebuah bangsa. Dari sudut pengertian umum  budaya dianggap satu norma sosial dan tradisi yang dikongsi dan diamalkan dalam sesebuah komuniti. Porter dan Samovar (2003) melihat budaya dari sudut yang lebih luas dimana budaya merupakan satu proses penyimpanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki sosial, agama, konsep tentang alam, fahaman tentang masa, peranan, ruang perhubungan, dan objek material yang dimiliki oleh sekumpulan manusia yang mana ianya diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Kepercayaan dan tradisi budaya akan memberi kesan terhadap karekteristik komuniti, dimana ia akan turut mempengaruhi hubungan interpersonal dan kehidupan individu (Dalton, Elias, & Wandersman, 2001).

Daripada huraian yang diterangkan oleh Porter dan Samovar (2003) kita dapat mengetahui bahawa tiga elemen budaya yang ingin ditekankan disini iaitu sikap, kepercayaan  dan agama adalah merupakan satu norma sosial dan dikongsi secara bersama dalam budaya sesebuah kaum. Maka dengan itu komuniti kaum Kadazandusun tidak terkecuali mempunyai sikap terhahadap aspek kepercayaan dan agama yang dikongsi secara bersama-sama. Elemen-elemen dalam budaya lazimnya dikongsi dalam sesebuah masyarakat ataupun komuniti. Menurut Day (2006), komuniti boleh didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup secara bersama-sama, faktor ini menjadi satu ikatan kepada mereka sehingga wujud perasaan dimiliki antara satu sama lain. Komuniti juga menyediakan sesebuah kumpulan manusia kepada satu perasaan kekitaan yang mengiktiraf kepada sikap saling bergantung antara satu sama lain di kalangan ahli komuniti, walaupun orang tersebut tidak dikenali namun dengan adanya nilai-nilai kekitaan tersebut, semangat komuniti tetap juga akan wujud (Block, 2008). Begitu juga halnya dengan komuniti atau komuniti Kadazandusun di Sabah ini, walaupun mereka terpisah dengan identiti sub suku yang terdapat dalam rumpun kaum Kadazandusun dan terpisah mengikut kawasan geografi penempatan masing-masing, mereka tetap menanamkan sikap kekitaan yang mendalam sebagai satu rumpun yang sama.

Seperti juga kebanyakan bangsa atau kaum di dunia ini komuniti kaum Kadazandusun tidak dapat lari daripada terdedah dengan pengaruh-pengaruh daripada luar. Hal ini dapat dilihat pada masa kini dimana jika ditinjau daripada aspek kepercayaan dan agama bagi komuniti kaum Kadazandusun terdapat sesetengah ahli komuniti kaum Kadazandusun yang masih mengekalkan kepercayaan nenek moyang, mereka ini terdiri daripada komuniti yang masih mendiami kawasan-kawasan pendalaman dan tinggl jauh dari kawasan bandar.

Penyebaran agama-agama besar di dunia seperti Islam dan Kristian di kalangan komuniti kaum Kadazandusun telah memberi impak besar dalam aspek kehidupan mereka dan mengubah sedikit sebanyak asas pegangan kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Walaupun aspek pegangan kepercayaan dan kehidupan beragama komuniti kaum kadazandusun ini dilihat terdapat perbezaan, namun apa yang menariknya perbezaan aspek tersebut tidak menjejaskan hubungan dan ikatan kukuh yang telah lama terjalin di kalangan ahli komuniti kaum Kadazandusun, khususnya dalam aspek sikap mereka terhadap kepelbagaian agama. Argyle (2000) menjelaskan bahawa aspek kepercayaan dan asas-asas moral dalam agama akan turut mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang individu terhadap orang lain. Sikap pula secara teorinya adalah merupakan keadaan mental yang menyediakan dan menyusun keseluruhan pengalaman, sikap juga mengarah dan mempengaruhi secara dinamik kepada individu-individu bagaimana mereka perlu bertindak kepada objek dan situasi yang mana ianya berhubungkait antara sama lain (Allport, 1935) (dlm. Ajzen, 1991). Perbincangan dalam huraian kertas kerja ini akan menumpukan sejauhmana sikap komuniti kaum kadazandusun terhadap aspek perbezaan kepercayaan dan kehidupan beragama mereka. Huraian dalam kertas kerja ini juga akan membincangkan faktor-faktor dan strategi boleh yang mempengaruhi perubahan sikap komuniti Kaum Kadazandusun ke arah perubahan sikap yang lebih positif dalam aspek kepercayaan dan agama mereka yang berbeza.

2.0 Komuniti Kaum Kadazandusun di Sabah  

Sebelum mengenali sikap dalam aspek kepercayaan dan kehidupan beragama kaum Kadazandusun dengan lebih mendalam, adalah lebih baik untuk kita mengenali terlebih dahulu isu-isu yang dikaitkan dengan kaum ini. Kaum Kadazandusun adalah merupakan suku kaum yang terbesar di Sabah. Kelompok etnik Kadazandusun ini menjadi sebuah komuniti bumiputera yang terbesar. Jumlah penduduk kaum Kadazandusun di Sabah dilaporkan adalah berjumlah 479, 944 orang, jumlah ini adalah berdasarkan kepada banci penduduk yang dijalankan di Sabah pada tahun 2000. Kawasan penempatan komuniti Kadazandusun boleh didapati hampir keseluruhan kawasan di Sabah. Menurut Low Kok On (2005) lokasi tempat tinggal bagi masyarakat Kadazandusun dapat dibahagikan kepada tiga kawasan, kawasan pertama ialah tertumpu di kawasan pantai barat seperti Penampang, Putatan, Papar, Inanam, Kuala Penyu, Menggatal, Tamparuli, Tuaran dan Tenghilan. Kawasan kedua ialah tertumpu di kawasan utara seperti Kudat dan Kota Belud. Kawasan ketiga pula lebih tertumpu di kawasan pedalaman seperti Ranau, Keningau dan Tambunan. Penempatan masyarakat etnik Kadazandusun juga boleh ditemui di bahagian Sandakan dan Kinabatangan.

kaum Kadazandusun adalah sebuah kaum yang mempunyai banyak suku dan subsukunya. Terdapat lebih kurang 27 suku dan subsuku yang dapat digolongkan sebagai kaum Kadazandusun, antaranya ialah seperti suku kaum Dupas di Labuk, suku Lotud di Tuaran, suku Tatana dan Bundu di Kuala Penyu, suku Tanggara dan Kadazan di Penampang dan Papar, suku Tambanuo dan Paitan di sungai Paitan. Seterusnya suku Kimaragang di Kota Marudu, suku Sarayo, Sonsogon dan Lobou di daerah Ranau, Kudat dan Kota Marudu, suku Minokok dan Mangkaak di Kinabatangan, Tuhawon dan Liwan di Tambunan (Suraya Sintang, 2007). Secara umumnya kesemua suku dan sub suku orang Kadazandusun mempunyai ciri-ciri persamaan dari segi bahasa, pertuturan, kepercayaan, adat resam dan ciri-ciri fizikal yang sama. Dari segi penuturan, setiap suku yang terdapat dalam etnik Kadazandusun boleh dikatakan mempunyai dialek yang sama, cuma yang membezakannya adalah dari segi gaya bahasa dan sebutannya. Situasi ini dapat digambarkan dengan memberi contoh di antara bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia dengan di Indonesia, walaupun istilah yang hampir sama digunakan di kedua-dua negara tetapi yang membezakanya ialah pengunaan dari segi istilah, gaya bahasa dan sebutannya, begitu juga halnya dengan situasi yang berlaku diantara suku dan subsuku dalam Kadazandusun ini. Dari segi fizikal pula, orang Kadazandusun mempunyai ciri-ciri fizikal seperti mempunyai tubuh badan yang tegap, sederhana tinggi dan warna kulit mereka seolah-olah sama dengan warna kulit orang Cina, iaitu berwarna kulit langsat (Low Kok On, 2005). 

Penggunaan istilah “Kadazandusun” bagi merujuk kepada suku kaum yang mempunyai rumpun yang sama ini turut mengalami proses yang panjang. Menurut Low Kok On (2005) jika ditinjau dari kisah awalnya di era sebelum tahun 1960-an, kesemua suku dan subsuku Kadazandusun hanya dikenali sebagai orang Dusun. Pengunaan istilah “Dusun” dikatakan berlaku ketika kesultanan Brunei yang memerintah Borneo Utara (Sabah) pada masa itu, kesemua suku kaum tersebut dipanggil sebagai orang Dusun sahaja,  istilah yang diberikan tersebut adalah disebabkan kebanyakan mereka tinggal di kampung atau desa dan bekerja sebagai petani, pesawah, peladang dan pekebun. Istilah nama Dusun untuk merujuk suku kaum tersebut dikekalkan sehinggalah di era pemerintahan penjajah British pada masa itu iaitu Syarikat Berpiagam Borneo Utara (Suraya Sintang, 2007).

Ketika Sabah meniti ke arah proses kemerdekaan pada tahun 1961, idea bagi menggunakan istilah “Kadazan” untuk mewakili suku kaum Kadazandusun mula diutarakan oleh pemimpin United National Kadazan Organization (UNKO) pada masa itu, iaitu Tun Haji Mohamad Fuad Stephens (Donald Stephens). Cadangan beliau banyak menerima sokongan daripada masyarakat suku kaum Kadazandusun yang tinggal di Penampang, Putatan dan Papar. Menurut beliau, istilah “Kadazan” bermaksud “orang kita” iaiitu satu istilah yang bertujuan menunjukkan perasaan kekitaan dikalangan orang Kadazandusun. Cadangan beliau ditolak oleh beberapa perwakilan dalam persatuan yang ingin mengekalkan istilah “Dusun” sehingga menyebabkan bibit-bibit pepecahan diantara penyokong kedua-dua pihak yang ingin mempertahankan nama “Kadazan” ataupun “Dusun”. Kesannya mereka yang tidak berpuashati telah menubuhkan pertubuhan baru iaitu United Sabah Dusun Association (USDA) pada tahun 1967. Situasi mula berubah apabila pada tahun 1995, kedua-dua pertubuhan telah bersetuju dan mencapai kata sepakat untuk menggunakan istilah kaum Kadazandusun bagi merujuk kepada rumpun kaum mereka (Low Kok On, 2005). Peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang bersejarah bagi masyarakat kaum Kadazandusun kerana ia merupakan titik penyatuan bagi kesemua suku dan subsuku kaum Kadazandusun.  Walaupun begitu, suku dan subsuku Kadazandusun sehingga ke hari ini masih mengekalkan panggilan yang asal, sebagai contohnya Dusun Lotud, Kadazan Penampang, Rungus, Orang Sungai dan sebagainya bagi membezakan diri dengan suku dan subsuku Kadazandusun yang lain.

3.0 Sikap dan Kehidupan beragama kaum Kadazandusun

Kedatangan agama besar di dunia seperti Islam dan Kristian ke Sabah secara amnya telah mempengaruhi sedikit sebanyak sistem kepercayaan komuniti kaum Kadazandusun. Dalam bidang psikologi komuniti, kehidupan agama dan kepercayaan yang pelbagai dilihat sebagai salah satu aspek kepelbagaian manusia. Perbezaan kumpulan-kumpulan agama di dalam sesuatu budaya atau komuniti adalah penting dalam bidang psikologi komuniti kerana ia dilihat sebagai satu aspek dalam memahami kepelbagaian manusia yang merupakan salah satu daripada nilai teras psikologi komuniti (Dalton, Elias & Wandersman, 2001).

Bagi meninjau aspek kehidupan beragama dalam komuniti kaum Kadazandusun ini dengan lebih lanjut, perbincangan akan ditumpukan terlebih dahulu terhadap isu-isu yang berkaitan dengan aspek kehidupan beragama. Ramai tokoh-tokoh dalam psikologi dan sosiologi sebelum ini telah memberikan teori dan konsep yang dikaitkan dengan agama. Salah seorang tokoh psikologi yang telah mengutarakan teori agama ialah Sigmund Freud. Menurut Freud (1975), agama adalah merupakan salah satu cara manusia memberikan ganti rugi atau menyesuaikan diri dengan pelbagai kekecewaan sosial dan kehidupan, dengan adanya agama, manusia dapat memperolehi gantian bagi menampung ketidakupayaannya mengatasi kekecewaan hidup. Beliau telah mengemukakan satu analogi yang mengambarkan bahawa perasaan kecewa terhadap dunia adalah sama seperti perasaan kita pada zaman kanak-kanak terhadap ibu bapa kita khususnya terhadap seorang bapa, nilai-nilai yang terdapat dalam agama telah memberikan satu perlindungan yang sama seperti sifat seorang bapa yang melindungi (Nelson, 2009). Dalam hal ini, Freud melihat agama sebagai pendorong dan pelindung kepada manusia untuk sentiasa bersikap positif dalam kehidupan seharian walaupun berhadapan dengan dugaan dan cabaran hidup yang sentiasa membuatkan manusia berasa kecewa.

Bagi tokoh bidang sosiologi seperti Emile Durkheim pula, beliau mendefinisikan agama sebagai kesatuan sistem kepercayaan dan amalan yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap suci yang mesti diasingkan dan menjadi satu tegahan. Selain itu, beliau turut menjelaskan bahawa agama adalah satu kepercayaan dan amalan yang menyatukan kepada semua orang yang menganutnya ke dalam satu tata susila komuniti (Suraya sintang, 2007). Dari sudut bidang psikologi komuniti pula, agama adalah merupakan set kepercayaan dan amalan yang melibatkan kepercayaan sesebuah komuniti sama ada dalam kumpulan yang berbeza ataupun kumpulan yang sama (Dalton, Elias & Wandersman, 2001).

Menyentuh isu berkenaan aspek kepercayaan dan kehidupan beragama komuniti atau masyarakat kaum Kadazandusun ini, komuniti Kadazandusun secara umumnya dapat dibahagikan kepada komuniti Kadazandusun yang masih mengekalkan kepercayaan tradisional, komuniti kaum Kadazandusun yang beragama Islam dan juga komuniti kaum Kadazandusun yang beragama Kristian.

Banyak pengkaji sebelum ini menggunakan istilah “pagan” ataupun “animisme” terhadap sistem kepercayaan tradisional komuniti kaum Kadazandusun. Secara umumnya istilah pagan diberikan terhadap mereka yang tidak beragama manakala istilah animisme pula adalah merujuk kepada kepercayaan terhadap semangat dan kuasa ghaib yang ada di sekeliling alam persekitaraan (Low Kok On, 2005). Sebelum kedatangan agama Islam dan Kristian, komuniti Kadazandusun dianggap sebagai pagan. Sehingga pada hari ini, masih ada lagi sesetengah daripada mereka yang pagan tetapi jumlahnya masih boleh dikatakan dalam bilangan yang sedikit. Kehidupan awal komuniti kaum kadazandusun dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap adanya dewa atau tuhan yang dikenali sebagai Kinoringan (Suraya Sintang, 2007). 

Bagi komuniti kaum Kadazandusun yang mengekalkan kepercayaan tradisional, sikap mereka dalam asas pegangan kepercayaan mereka lazimnya masih kukuh dengan kepercayaan bahawa terdapat tuhan atau dewa Kadazandusun yang bernama Kinoringan dan Suminundu. Mereka juga mengekalkan tradisi kepercayaan bahawa wujudnya alam-alam seperti dunia di atas langit, dunia di bawah bumi, selain mempercayai bahawa wujudnya dewa dewi yang lain dan kepercayaan terhadap semangat baik dan juga semangat jahat. Dalam mempraktikkan amalan kepercayaan tradisonal ini, mereka masih lagi bergantung kepada bomoh Kadazandusun yang digelar sebagai Bobolian dalam menjalankan upacara-upacara tertentu. Fungsi Bobolian ini seolah-olah dilihat mempunyai peranan yang hampir sama dengan dukun atau pawang di kalangan komuniti Melayu yang masih mengamalkan kepercayaan tradisional. komuniti kaum kadazandusun yang masih mengekalkan kepercayaan tradisional biasanya mempunyai sikap rasa hormat yang tinggi terhadap golongan bomoh yang digelar sebagai Bobolian ini. sikap rasa hormat itu juga dipengaruhi oleh faktor usia kerana kebanyakan golongan Bobolian ini adalah merupakan golongan yang telah berusia lanjut, lazimnya komuniti kaum kadazandusun sangat menghormati golongan yang lebih tua daripada mereka.

Setiap unsur bentuk muka bumi mempunyai lambang tertentu dalam kepercayaan komuniti kaum Kadazandusun tradisional. Sebagai contohnya gunung adalah salah satu unsur bentuk muka bumi yang dianggap sebagai suci dan menjadi pusat bumi. Dalam hal ini, kaum Kadazandusun tradisional menganggap gunung yang tertinggi di Sabah iaitu Gunung Kinabalu adalah merupakan gunung suci yang dicipta oleh Kinoringan dan Suminundu. Berdasarkan kisah rakyat masyarakat kadazandusun, proses penciptaan Gunung Kinabalu bermula apabila Kinoringan dan Suminundu mendapati keadaan bumi pada ketika itu tidak cukup berat, keadaan ini menyebabkan Kinoringan dan Suminundu membuat keputusan bagi menjadikan bumi menjadi lebih berat, mereka mengambil seketul batu besar dan kemudiannya meletakkanya di tengah-tengah bumi. Batu besar yang dimaksudkan dalam kisah tersebut ialah Gunung Kinabalu, oleh sebab itulah komuniti kaum Kadazandusun menganggap bahawa Gunung Kinabalu adalah pusat bumi yang terletak di tengah-tengah bumi. Sikap mereka terhadap kepercayaan bahawa gunung Kinabalu adalah merupakan gunung suci yang dicipta oleh Kinoringan dan Suminundu adalah sangat tinggi. Menurut Witcombe (2001), kebanyakan suku dan bangsa di dunia ini mempunyai kepercayaan bahawa gunung-ganang yang menjadi bentuk muka bumi utama di bumi adalah merupakan lambang-lambang kesucian.  

Satu lagi perkara yang dipegang oleh komuniti kaum Kadazandusun tradisional ialah apabila berlaku kejadian-kejadian pelik, mereka akan menganggap kejadian tersebut adalah adalah disebabkan oleh perbuatan dewa, misalnya gegaran yang dirasakan di Sabah (5.1 pada skala ritcher) akibat gempa bumi yang berlaku di Indonesia pada tahun 1991 dikatakan dilakukan oleh dewa Minomurun bagi memberi peringatan kepada manusia agar menghentikan kegiatan perlombongan yang dijalankan di daerah Mamut (Suraya Sintang, 2007). Sikap terhadap kesemua aspek kepercayaan tradisonal ini masih dipegang oleh komuniti Kadazandusun yang masih mengekalkan kepercayaan tradisional.          

Penyebaran agama Islam dan Kristian yang bermula sejak zaman pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Bersatu (SBUB) sehinggalah zaman pra kemerdekaan Sabah telah memperlihatkan sebahagian daripada komuniti Kadazandusun mula menganut salah satu daripada agama tersebut. Penyebaran agama Kristian di kalangan komuniti Kadazandusun dilihat lebih awal bermula iaitu sejak pemerintahan pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Bersatu (SBUB) pada tahun 1881. Penyebaran agama Islam di kalangan komuniti kaum Kadazandusun khususnya di daerah pedalaman pula hanya bermula pada pertengahan abad ke-20 (Muhiddin Yusin, 1990) (dlm. Suraya Sintang, 2007). Penerimaan agama Islam dan Kristian di kalangan komuniti kaum Kadazandusun telah memberi gambaran bahawa sifat kebudayaan dan cara hidup komuniti kaum Kadazandusun dilihat lebih fleksibel dimana budayanya yang mudah berasimilasi dan beradaptasi dengan pengaruh luar. Situasi seperti ini menjadikan komuniti kaum Kadazandusun menjadi semakin kompleks disebabkan oleh faktor adaptasi kepada persekitaraan ekosistem yang berbeza-beza kesan daripada pengaruh asing dan penyerapan pengaruh agama di dalam nilai hidup komuniti kaum Kadazandusun.

4.0 Faktor-faktor dan strategi yang mempengaruhi perubahan sikap komuniti Kaum Kadazandusun ke arah perubahan sikap yang positif dalam aspek kepercayaan dan agama mereka yang berbeza.

Menurut Azjen (1991), sikap adalah watak yang memberikan respon sama ada secara baik atau tidak baik terhadap objek, orang, kumpulan, institusi ataupun peristiwa. Dalam situasi ini, perbincangan ini akan menumpukan kepada sikap di antara satu sama lain bagi ahli-ahli komuniti kaum Kadazandusun yang berbeza latar belakang kepercayaan dan agama. Pengekalan kepercayaan tradisional dan penerimaan agama Islam dan Kristian di kalangan kaum Kadazandusun tidak sedikitpun menggugat sikap bertolak ansur dalam mengukuhkan lagi keharmonian perpaduan di antara mereka. Pada asasnya semua agama di dunia ini mengajar umat dan penganutnya berbuat kebaikan sesama manusia, hal ini dapat dibuktikan dalam kehidupan komuniti kaum Kadazandusun ini di mana mereka menyemai sikap yang postif tanpa wujudnya prasangka buruk di antara mereka. Nelson (2009), mengakui bahawa sebuah komuniti yang kuat dan sihat adalah terdiri daripada ahli-ahli yang mempraktikkan nilai agama dengan baik dan wujud hubungan sokongan antara satu sama lain serta mempunyai sikap menghormati kepada orang lain.  

Salah satu faktor yang menyumbang kepada keharmonian dan perpaduan dalam komuniti ini adalah disebabkan oleh sikap komuniti kaum Kadazandusun dalam penerimaan terhadap kepelbagaian manusia, seperti mana penerimaan agama dan kepercayaan yang berbeza di antara mereka. Faktor inilah yang sebenarnya menjadi nilai teras kepada bidang psikologi komuniti yang menekankan aspek kepada kepelbagaian manusia. Sebenarnya terdapat beberapa faktor utama lagi yang dilihat menyumbang kepada semangat perpaduan dan keharmonian di kalangan mereka walaupun pada dasarnya agama dan kepercayaan mereka adalah berbeza. Menurut Suraya Sintang (2007), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sikap ke arah sikap yang lebih positif bagi komuniti kaum Kadazandusun dalam aspek kepercayaan dan agama mereka yang berbeza, kebanyakannya adalah disebabkan oleh interaksi-interaksi yang berlaku dan bersangkut paut dengan hal-hal keluarga dan aktiviti yang dijalankan dalam sesebuah komuniti kaum Kadazandusun tersebut.

Antara faktor yang dinyatakan oleh Suraya Sintang (2007) tersebut ialah dari segi aspek hubungan kekeluargaan. Salah satu keunikan yang terdapat dalam keluarga komuniti kaum Kadazandusun yang boleh didapati di Sabah ialah terdapat situasi dimana dalam sesebuah keluarga ada ahli-ahli keluarganya yang mempunyai agama yang berbeza. Sebagai contohnya dalam satu keluarga, ibu bapanya beragama Kristian manakala anak-anaknya pula beragama Islam dan sebaliknya juga apabila ada adik-beradik seperti abangnya beragama Islam manakala adik-adiknya pula beragama Kristian. Fenomena seperti ini biasa berlaku dalam komuniti kaum Kadazandusun khususnya di daerah Ranau, fenomena seperti ini sebenarnya jarang ditemui dalam komuniti lain. Hal ini disebabkan oleh sikap toleransi yang diamalkan dalam komuniti kaum kadazandusun, dimana setiap ahli keluarga bebas untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing tanpa adanya sikap perejudis di antara satu sama lain. Tambahan lagi asas pegangan agama yang dipegang oleh mereka menghalang mereka daripada bersikap sedemikian, sebagai contohnya dalam ajaran Islam, anak-anak yang memilih untuk memeluk agama Islam dilarang untuk memutuskan hubungan persaudaraan dengan ahli keluarga seperti ibu bapa sekalipun mereka bukan beragama Islam. Aspek ajaran agama juga turut mempengaruhi tentang bagaimana seseorang individu seharusnya bersikap dengan orang lain, sebagai contohnya dalam situasi yang diberikan tadi anak-anak yang memilih untuk memeluk Islam seharusnya tetap terus bersikap hormat dan taat kepada ibu bapa yang berbeza agama dengan mereka. Dalam hal ini nilai-nilai murni dan moral dalam asas pegangan agama juga akan turut mempengaruhi sikap dan tingkah laku mereka terhadap orang lain (Argyle, 2000). Keharmonian dan kemesraan tetap terjalin di kalangan ahli keluarga komuniti kaum kadazandusun walaupun terdapat perbezaan pegangan agama dan kepercayaan.

Faktor lain yang menyumbang kepada perubahan sikap yang positif dalam perbezaan kepercayaan dan agama di kalangan komuniti kaum Kadazandusun ialah kewujudan institusi, aktiviti, perayaan dan sebagainya yang dikongsi dalam komuniti ini. Komuniti kaum Kadazandusun sememangnya berasal dari rumpun yang sama, maka tidak hairanlah jika amalan-amalan yang dijalankan oleh mereka juga sama dengan amalan-amalan tradisi yang dijalankan oleh orang Kadazandusun yang lain. Pada asasnya mereka berkongsi kebudayaan yang sama sahaja. Antara aktiviti yang dijalankan tersebut ialah seperti aktiviti minsambai, aktiviti ini merujuk kepada konsep ziarah-menziarahi antara satu sama lain yang dijalankan dalam sesebuah kampung. Aktiviti ini biasanya dijalankan semasa menjalankan pesta keramaian di setiap rumah komuniti kaum Kadazandusun. Pada masa kini aktiviti minsambai ini telah diperluaskan dalam perayaan seperti hari Krismas, hari Raya Aidilfitri dan perayaan besar yang lain. Konsep minsambai  ini sebenarnya hampir sama dengan konsep kunjung-mengunjungi di antara satu sama lain pada hari perayaan. Aktiviti seperti minsambai ini asasnya didukung oleh sikap perasaan saling mengambil berat antara ahli-ahli komuniti bagi kaum Kadazandusun.

Setiap ahli dalam komuniti kaum Kadazandusun tidak dapat lari daripada terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan ini kerana apabila seorang teman menjemput datang ke rumahnya, individu tersebut tidak berupaya untuk menolak jemputan tersebut melainkan terdapat kesulitan yang tidak dapat dielak. Jika ada seseorang menolak jemputan, dikhuatiri individu yang dijemput tersebut akan dikatakan bersikap sombong dan mementingkan diri sendiri. Ahli-ahli komuniti kaum Kadazandusun sememangnya tidak menyenangi dengan sikap sombong dan mementingkan diri sendiri, kedua-dua sikap negatif itu adalah merupakan sikap yang harus dielakkan oleh setiap ahli dalam komuniti atau masyarakat kaum Kadazandusun. 

Seperti mana yang dijelaskan tadi aktiviti minsambai atau kunjung-mengunjungi di antara satu sama lain yang diamalkan oleh komuniti kaum Kadazandusun boleh diperluaskan dalam perayaan seperti Hari Krismas, Hari Raya Aidilfitri dan perayaan besar yang lain. Ini dapat dijadikan sebagai satu strategi bagi mewujudkan perubahan sikap yang positif dalam interaksi di antara ahli-ahli komuniti kaum Kadazandusun yang mempunyai perbezaan dalam aspek kepercayaan dan agama. Dalam hal ini perkara yang sememangnya di ambil perhatian ialah soal berkaitan dengan makanan yang disediakan. Masalah perbezaan kepercayaan atau agama tidak menjadi halangan dalam interaksi antara penganut Islam dan kristian dalam komuniti kaum Kadazandusun. Sebagai contohnya disini ahli komuniti yang dijemput datang ke rumah ahli komuniti lain yang mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeza tidak perlu bimbang mengenai persoalan tentang makanan halal dan perkara-perkara lain yang ditegah oleh agama kerana kebiasaannya tuan rumah telah sedia maklum tentang perkara tersebut. Bagi ahli komuniti kaum kadazandusun yang menganut agama Islam yang menziarahi rumah orang bukan Islam, masalah yang melibatkan soal makanan dapat diatasi dengan menjemput tukang sembelih, tukang masak dan keperluan lain bagi orang Islam. Makanan yang tidak boleh dimakan oleh penganut Islam akan dihidangkan secara berasingan. Situasi seperti ini mengambarkan bagaimana ahli-ahli komuniti kaum Kadazandusun yang terdiri daripada pelbagai kepercayaan dan agama sangat mementingkan sikap saling memahami antara satu sama lain, sikap seperti inilah yang mewujudkan interaksi yang erat di dalam komuniti mereka.        

Seterusnya ialah aktiviti mansalud dan moginakan. Aktiviti mansalud adalah merupakan aktiviti dimana jiran-jiran yang mengerjakan sawah akan turun bekerja bersama-sama untuk mengairi kawasan padi sawah mereka. Selepas aktiviti mansalud itu selesai, upacara makan beramai-ramai akan dijalankan oleh mereka. Moginakan pula bermaksud mengadakan jamuan makan beramai-ramai sama ada secara tertutup dengan saudara mara ataupun mengajak seluruh penduduk kampung, lazimnya ia dilakukan apabila tuan rumah tersebut selesai menuai padi di sawah mereka dan mendapatkan hasil yang baik dalam tuaian mereka. Sikap tolong-menolong mengerjakan sawah secara bersama-sama dan sikap berkongsi kesenangan dan kenikmatan secara bersama-sama yang diamalkan oleh ahli-ahli komuniti kaum kadazandusun lebih tertonjol dalam aktiviti mansalud dan moginakan ini.  

Terdapat juga aktiviti lain yang diamalkan oleh komuniti kaum Kadazandusun yang boleh mengeratkan ikatan silaturahim di antara mereka. Situasi ini dapat dilihat sebagai satu strategi bagi mewujudkan perubahan sikap yang positif di antara mereka. Aktiviti mitatabang yang dijalankan oleh pesawah Kadazandusun adalah merujuk kepada pekerjaan yang dilakukan secara beramai-ramai ketika musim menanam padi. Dalam situasi yang tertentu mitatabang diperlukan apabila terdapat keluarga yang tidak mempunyai tenaga kerja yang ramai untuk mengerjakan sawah mereka. Sebagai contohnya mereka akan menolong jiran mereka yang kekurangan tenaga kerja untuk megusahakan sawah dan sebaliknya jiran yang dibantu tersebut akan membantu jiran yang telah menghulurkan pertolongan itu tadi. Konsep tolong-menolong yang diamalkan ini seterusnya akan menjadikan tenaga kerja menjadi semakin ramai, keadaan ini seterusnya akan menjadikan suasana akan menjadi lebih meriah dan kerja yang dilakukan secara bersama-sama akan dapat diselesaikan dengan segera hasil daripada kerjasama daripada semua ahli-ahli komuniti yang terlibat. Dalam hal ini, aktiviti mitatabang telah membuktikan bahawa komuniti kaum Kadazandusun mempunyai sikap tolong-menolong di antara mereka dalam melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Permuafakatan dan hidup saling berkerjasama ini sebenarya telah membantu mengekalkan interaksi dan hubungan yang positif sesama mereka.

Aktiviti lain seperti mengkerumoh pula adalah merujuk kepada aktiviti ziarah dimana ia boleh berlaku secara dirancang ataupun tidak dirancang. Sebagai contohnya apabila seseorang terserempak kenalannya di tengah jalan, orang tersebut akan mempelawanya ke rumah untuk berziarah. Aktiviti lain yang dikesan menyebabkan keharmonian dikalangan komuniti kaum Kadazandusun adalah seperti perayaan pesta Menuai yang biasnya diadakan pada penghujung bulan Mei serta mengadakan pasar tamu yang biasanya dibuka pada hari ahad. Tamu adalah merupakan pasar yang telah lama diamalkan dan diwarisi sehingga kini. Gambaran Kehidupan seharian yang ditonjolkan oleh komuniti kaum Kadazandusun ini sebenarnya jelas menunjukkan kepada kita bahawa perbezaan agama dan kepercayaan tidak menghalang mereka untuk membina interaksi dan sikap persefahaman diantara satu sama lain.

Menurut Hamidun Udin (1992) (dlm. Suraya Sintang, 2007), konflik di antara agama yang berbeza jarang berlaku dalam komuniti kaum kadazandusun, sebaliknya hubungan antara agama terjalin dalam suasana yang harmoni. Perkara ini dapat dibuktikan dengan fenomena biasa yang dapat dilihat dengan jelas di daerah-daerah pedalaman Sabah yang majoritinya adalah penduduk komuniti kaum Kadazandusun, khususnya di daerah Ranau apabila rumah-rumah ibadat seperti surau dan gereja terdetak berdekatan antara satu sama lain. Walaupun rumah-rumah ibadat tersebut dibina berdekatan antara satu sama lain, sehingga ke hari ini tidak terdapat sebarang rungutan dan bantahan yang ditimbulkan antara kedua-dua penganut agama tersebut. Komponen agama seperti akhlak yang mulia dan nilai-nilai murni yang disemai dalam jiwa seseorang individu berupaya untuk mencapai dan melahirkan anggota masyarakat yang mempunyai sikap persefahaman, saling hormat-menghormati dan bertolak ansur.       

5.0 Kesimpulan

Secara kesimpulannya dapat dijelaskan bahawa masyarakat atau komuniti kaum Kadazandusun di sabah mempunyai sikap yang positif dalam aspek kepercayaan dan agama masing-masing. Rumpun kaum Kadazandusun telah menyatupadukan mereka, sehingga wujud perasaan semangat kekitaan di kalangan mereka. Walaupun mereka mempunyai pertalian budaya dan berasal dari bangsa dan etnik yang sama, namun dari aspek kepercayaan tradisi dan kehidupan beragama mereka ada yang berbeza. Daripada huraian yang dijelaskan sebelum ini, komuniti Kadazandusun pada awalnya mempunyai sistem kepercayaannya yang tersendiri dan dianggap sebagai tidak beragama (pagan) dan mengamalkan cara hidup animisme yang percaya dengan kuasa-kuasa ghaib. Kemasukan agama Islam dan Kristian di dalam komuniti ini telah menyaksikan sebahagian besar daripada mereka telah memeluk salah satu daripada agama tersebut. Bagi segelintir komuniti kaum Kadazandusun, mereka memilih untuk mengekalkan kepercayaan tradisi mereka. Perbezaan pegangan kepercayaan dan keagamaan yang wujud dalam komuniti kaum Kadazandusun tidak sedikitpun menggugat keamanan, persefahaman dan keharmonian diantara mereka. Faktor-faktor seperti sikap positif tanpa wujud perasaan prejudis, semangat rumpun, amalan seharian dan aktiviti kemasyarakatan yang diamalkan dalam budaya komuniti ini adalah penyumbang terbesar kepada perubahan sikap ke arah sikap yang lebih positif dalam penerimaan ahli-ahli komuniti lain yang berbeza kepercayaan dan agamanya. Terdapat juga beberapa strategi yang dapat diambil untuk mewujudkan lagi perubahan sikap yang positif sesama mereka dalam penerimaan aspek kepercayaan dan agama yang berbeza. Dalam bidang psikologi komuniti, ia dapat dijelaskan sebagai nilai teras sikap penerimaan kepada kepelbagaian manusia di kalangan komuniti kaum Kadazandusun. Perhubungan diantara mereka masih diikat dengan emosi dan psikologi walaupun hakikatnya dipisahkan dengan kepercayaan dan agama masing-masing.   

Rujukan

Ajzen, I. (1991). Attitudes, Personality and Behavior. (2nd ed). Britain: Open University Press.

Argyle, M. (2000). Psychology and Religion: An Introduction. Britain: Routledge Publishers.

Block, P. (2008). Community. United States: Koehler Publishers, Inc.

Dalton, J. H., Elias, M. J., & Wandersman, A. (2001). Community Psychology: Linking Individuals and Communities. United States: Wadsworth Thomson Learning, Inc.

Day, G. (2006). Community and Everyday Life. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Fuller, A. R. (1994). Psychology and Religion: Eight Points of View. (3rd ed). Utd. States: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Low Kok On. (2005). Membaca Mitos dan Legenda Kadazandusun. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nelson, J. M. (2009). Psychology, Religion and Spirituality. New York: Springer Publishers.

Porter, R. E., & Samovar, L. A. (2003). Intercultural Communication. (10th ed). Utd. States: Wadsworth Thomson Learning, Inc

Suraya Sintang. (2007). Kehidupan Beragama Masyarakat Kaum Kadazandusun. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Witcombe, C. (2001). Trees and the Sacred. Diterima pada — Februari 2011, daripada http://www.arthistory.sbc.edu

Disediakan oleh:

A. Rahman A. N. (Februari, 2011).

        


Penyelesaian Masalah (Problem Solving) Dari Sudut Definisi Oleh Ahli-Ahli Psikologi Dan Peranan Yang Dimainkan Oleh Heuristik Dalam Penyelesaian Masalah

1.0              Pengenalan

Penyelesaian masalah adalah merupakan salah satu daripada proses kognitif dan pembelajaran yang dilakukan oleh organisma atau makhluk hidup. Sebelum kita memahami sepenuhnya apa yang dimaksudkan dengan konsep penyelesaian masalah dari sudut psikologi adalah lebih baik bagi kita memahami untuk memahami sedikit sebanyak mengenai kognisi dan pembelajaran, ini disebabkan penyelesaian masalah sebenarnya mempunyai perkaitan yang rapat dengan keupayaan kognisi manusia serta pembelajaran yang diperolehi daripada pengalaman lalu. Perkataan kognisi (cognition) adalah merupakan istilah yang diambil daripada perkataan Latin iaitu cogno yang bermaksud “untuk mengetahui”. Kognisi lebih menekankan kepada perkembangan pengetahuan dan pemahaman (Clarke & Gillet, 1997). Kognisi adalah merupakan satu proses intelektual di mana proses ini berlaku secara sistematik iaitu maklumat diperolehi, ditransformasi, disimpan, diambil semula, dan akhirnya digunakan. Kadang kala konsep mengenai kognisi adalah sukar difahami oleh sesetengah orang, sebagai jalan penyelesaiannya istilah mudah untuk merujuk kepada kognisi ialah “pemikiran”. Pembelajaran pula membawa maksud perubahan tingkah laku akibat daripada pengalaman ataupun daripada faktor-faktor lain seperti operasi mental (Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah, 2003).

Manusia menggunakan pemikiran dalam pelbagai bentuk tidak kira sama ada dalam bentuk yang baik ataupun buruk, salah satu fungsi pemikiran adalah untuk menyelesaiakan masalah dan membuat keputusan (Mahmood Nazar Mohamed, 2004). Begitu juga halnya dalam menyelesaikan masalah, kita menggunakan pengalaman lalu yang diperolehi daripada proses pembelajaran untuk mencari cara mengatasi masalah pada situasi semasa. Dalam kehidupan sehari-harian, kita memerlukan cara untuk mengatasi masalah atau kesukaran yang kita hadapi. Cara yang diambil bagi mengatasi masalah tersebut disebut sebagai penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah adalah penting bagi kita untuk menjadikan hidup kita menjadi sejahtera, walaupun tidak semua masalah yang kita hadapi sepenuhnya dapat diselesaikan secara menyeluruh namun dengan adanya penyelesaian masalah, kesulitan hidup kita akan mampu dikurangkan. Menurut Clarke dan Gillet (1997), masalah boleh didefinisikan sebagai rintangan yang boleh menghalang seseorang daripada mencapai matlamat yang diigini. Dalam erti kata lainya jika kita berhasrat untuk mencapai sesuatu tetapi tidak mempunyai idea bagaimana untuk melakukannya, maka dalam hal ini kita dikatakan berada dalam keadaan mempunyai masalah. Kesannya apabila kita berhadapan dengan halangan kita akan menggunakan penyelesaian masalah yang memerlukan kita untuk berfikir dan berkebolehan untuk membuat keputusan. Menyelesaikan masalah bermaksud kita memutuskan tindakan yang akan mengubah situasi yang lebih baik (Cohen & Stemmer, 2007).    

Terdapat beberapa definisi yang telah diberikan bagi menerangkan konsep penyelesaian masalah ini. Oleh kerana pentingnya penyelesaian masalah ini dalam kehidupan seharian manusia, ramai tokoh-tokoh daripada pelbagai bidang khususnya ahli-ahli psikologi yang telah mengkaji dan mengutarakan pandangan masing-masing dalam ilmu mengenai penyelesaian masalah, pandangan-pandangan yang diutarakan tersebut termasuklah yang berkaitan dengan langkah-langkah penyelesaian dan strategi-strategi yang boleh diambil ketika melakukan penyelesaian masalah. Bagi langkah-langkah penyelesaian masalah misalnya terdapat beberapa bentuk teknik atau strategi yang boleh diambil bagi penyelesaian yang baik. Salah satu bentuk strategi yang akan difokuskan dalam perbincangan ini ialah strategi heuristik dimana perkara yang akan ditumpukan disini ialah sejauh mana strategi ini memainkan perananya dalam proses penyelesaian masalah. 

1.0              Definisi penyelesaian masalah dari sudut pandangan ahli-ahli psikologi

Secara umumnya dengan konsep yang lebih mudah kita menganggap penyelesaian masalah adalah merupakan satu proses, kaedah, langkah atau cara yang diambil oleh seseorang untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Menurut Ma’rof Redzuan dan Haslinda Abdullah (2003), penyelesaian masalah adalah satu cubaan mencari atau satu cara yang sesuai dan berkesan dalam mencapai sesuatu matlamat. Azlena Zainal dan Munir Shuib (2004), pula menerangkan bahawa penyelesaian masalah adalah meliputi usaha-usaha mecari jalan atau strategi yang dapat menghasilkan matlamat yang belum ditemui. 

Bagi ahli-ahli psikologi kognitif, mereka melihat penyelesaian masalah sebagai satu tahap pemprosesan maklumat. Kebanyakan ahli psikologi kognitif berminat untuk memahami apa yang berlaku dalam minda manusia apabila mereka menyelesaikan masalah dan bagaimana mereka mengendalikan maklumat untuk menyelesaikan masalah. Alan Newell dan Herbert Simon (1972), adalah merupakan dua orang ahli psikologi kognitif yang menjadi pendukung kepada pendekatan pemprosesan maklumat kepada penyelesaian masalah. Mereka merujuk kepada konsep masalah dengan menggunakan istilah “ruang masalah”. Terdapat empat elemen yang terkandung bagi sesuatu masalah, elemen masalah yang pertama dikenali sebagai “ruang permulaan” dimana ia merujuk kepada keadaan bermulanya sesuatu masalah. Elemen yang kedua dikenali sebagai “ruang matlamat” yang merujuk kepada berakhirnya sesuatu masalah. Elemen yang ketiga pula dikenali sebagai “ruang perantaraan” iaitu keadaan berbagai yang wujud di sepanjang laluan di antara “ruang permulaan” dan “ruang matlamat”. Seterusnya ialah elemen yang terakhir iaitu “operasi” dimana ia bertindak sebagai pergerakan yang dibuat terhadap penyelesaian masalah (Clarke & Gillet, 1997).  

Sehingga ke hari ini tidak ada kata sepakat yang benar-benar dapat menerangkan sepenuhnya tentang apakah perkara yang sebenarnya terlibat apabila seseorang individu menyelesaikan masalah yang dihadapi, walaubagaimanapun ramai ahli psikologi berpendapat dan bersetuju bahawa perkara tersebut dialami oleh manusia bermula dengan adanya kesedaran bahawa masalah telahpun wujud dan mempunyai kepercayaan bahawa jika strategi sesuai digunakan maka ia akan berakhir dengan perlaksanaan dan penyelesaian yang dapat memuaskan hati. Matlin (1990) (dlm. Clarke & Gillet, 1997), menjelaskan bahawa kebanyakan ahli psikologi kognitif melihat penyelesaian masalah melibatkan empat proses yang utama. Proses pertama yang terlibat dalam penyelesaian masalah ialah tahap persediaan iaitu bermula dengan memahami masalah yang dihadapi kemudian mencipta penyelesaian yang boleh diambil. Tahap kedua dikenali sebagai tahap produksi iaitu mengeluarkan idea-idea penyelesaian yang berpotensi untuk digunakan. Kemudian tahap yang ketiga ialah tahap penilaian dimana pada tahap ini penyelesaian yang akan diambil diperiksa dan dinilai secara teliti. seterusnya ialah tahap terakhir iaitu tahap pertimbangan iaitu penyelesaian yang diambil akan dilaksanakan dan kemudian dinilai. Keempat-empat tahap dalam proses penyelesaian masalah tersebut adalah merupakan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi kognitif.

Wolfgang Kohler adalah merupakan salah seorang ahli psikologi dan pengasas dalam bidang psikologi Gestalt, namun dalam masa yang sama beliau juga adalah salah seorang tokoh penting dalam pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif adalah merujuk kepada proses pembelajaran yang bergantung kepada operasi mental. Salah satu sumbangan Kohler dalam kajian yang dijalankan olehnya ialah pembelajaran celik akal (insight) yang dikaitkan dengan proses penyelesaian masalah. Celik akal yang dimaksudkan disini ialah satu perubahan yang berlaku secara tiba-tiba dalam persepsi seseorang ketika menghadapi sesuatu masalah (Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah, 2003). Pada awalnya Kohler telah menjalankan satu kajian terhadap seekor cimpanzi yang diletakkan dalam sebuah bilik kurungan yang mana pada bahagian atasnya pisang digantungkan. Pada awalnya cimpanzi tersebut mencuba beberapa kaedah untuk mendapatkan pisang tersebut namun gagal, akhirnya setelah mencuba beberapa cara cimpanzi tersebut bertindak menyusun kotak-kotak secara bertingkat dan berjaya mendapatkan pisang tersebut. Daripada kajian ini, Kohler menjelaskan bahawa proses yang berlaku dalam situasi tersebut ialah pembelajaran secara celik akal. Oleh sebab itu Kohler percaya bahawa sesuatu penyelesaian masalah adalah memerlukan celik akal yang juga diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Jika ditinjau dari sudut pandangan ahli-ahli psikologi yang lain, terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahawa penyelesaian masalah adalah merupakan satu proses yang memerlukan kreativiti. Stravinsky (1948) (dlm. Cohen & Stemmer, 2007), menjelaskan bahawa penyelesaian masalah adalah proses yang melibatkan aktiviti kreatif oleh seseorang individu, beliau menegaskan bahawa semua proses kreativiti adalah merupakan penyelesaian masalah. Salah satu hujah yang pernah dinyatakan oleh Stravinsky ialah “tidak ada kreativiti tanpa wujudnya masalah, tidak ada masalah tanpa wujudnya sekatan, dan tidak ada sekatan tanpa wujudnya persediaan”. Dalam erti kata lainnya jika dilihat daripada sudut pandangan tersebut apabila sesuatu masalah timbul, seseorang individu akan menggunakan kreativitinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dalam hal ini penyelesaian masalah adalah melibatkan proses kreativiti seseorang.

Terdapat juga segelintir ahli psikologi yang tidak bersetuju bahawa penyelesaian masalah adalah merupakan satu proses yang memerlukan kreativiti. Tidak semua penyelesaian masalah yang diambil memerlukan kreativiti seseorang. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahawa tidak semua manusia dilahirkan dengan kemahiran berfikir secara kreatif, hal ini dapat dibuktikan apabila manusia yang dilahirkan tanpa fikiran kreatif juga mampu mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kreativiti boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk berfikir mengenai sesuatu dan menghasilkan penyelesaian masalah dalam cara yang baru iaitu bukan cara yang biasa diambil sebelum ini. Apa yang ingin ditekankan disini ialah tidak semua manusia mempunyai kreativiti dan hal ini dinyatakan dalam teori Triarchic yang diperkenalkan oleh Robert Sternberg dalam menerangkan perbezaan keupayaan yang ada pada manusia (Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah, 2003).

Sesetengah ahli-ahli psikologi percaya individu yang tidak atau kurang mempunyai fikiran kreatif juga akan mampu mencari penyelesaian masalah, ini disebabkan tidak semua penyelesaian masalah melibatkan penyelesaian dalam bentuk atau cara yang baru, penyelesaian itu juga boleh diambil daripada pengalaman-pengalaman lalu ketika berhadapan dengan masalah yang sama atau yang hampir sama. Sebagai contohnya di sini seorang pelajar yang menghadapi masalah mengurus masa belajar ketika berada di universiti, mereka akan cenderung menggunakan pengalaman-pengalaman lepas bagaimana mereka mengurus masa belajar ketika berada di sekolah menengah. Sesetengah ahli psikologi percaya bahawa apabila kita tidak dapat menyelesaikan masalah, kita akan cuba menyusun semula pengalaman-pengalaman lepas, di mana dalam situasi ini kita belajar daripada masalah sama yang pernah dihadapi pada masa lalu. Cohen dan Stemmer (2007), berpendapat bahawa secara umumnya penyelesaian masalah bukan merupakan proses kreativiti, mereka menjelaskan bahawa penyelesaian masalah adalah sesuatu yang melibatkan kepada pengaplikasiaan peraturan yang dikenali sebagai ‘algoritma’ iaitu panduan penyelesaian masalah yang lebih sistematik.

Menyentuh mengenai kreativiti dan kaitannya dengan penyelesaian masalah, sehingga ke hari ini kebanyakan ahli-ahli psikologi masih belum ada lagi kata sepakat yang membuktikan bahawa penyelesaian masalah memerlukan kreativiti daripada seseorang individu. Namun ahli-ahli psikologi tidak menafikan bahawa terdapat aspek perbezaan manusia dari segi cara individu yang berbeza berfikir dan menyelesaikan masalah. Ini termasuklah cara individu mengekod atau menyimpan maklumat, seterusnya mempengaruhi keupayaan individu untuk mengingat, menaakul dan kemudiannya menyelesaikan masalah. Ahli-ahli psikologi merujuk perkara ini sebagai “kepakaran”, iaitu merujuk kepada sesetengah individu yang pakar dalam penyelesaian masalah dalam sesuatu bidang. Penyelesaian masalah yang dibincangkan dalam isu ini lebih tertumpu kepada individu yang pakar dalam sesuatu bidang. Menurut Ma’rof Redzuan dan Haslinda Abdullah (2003), pakar penyelesaian masalah berbeza dengan mereka yang kurang berpengalaman dalam penyelesaian masalah dalam beberapa aspek. Dari sudut asas pengetahuan, mereka yang pakar dalam penyelesaian masalah mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan lebih tersusun dalam bidang mereka, pengetahuan yang ada tersebut membantu mereka menyelesaikan masalah tanpa melalui usaha penyelesaian masalah yang kompleks. Dari segi ingatan pula, pakar tidak semestinya mempunyai kemahiran ingatan yang baik, namun mereka pandai menggunakan pengetahuan yang lebih banyak untuk mengatur maklumat dalam cara yang menjadikannya mudah untuk diingat. Seseorang yang dikatakan pakar dalam penyelesaian masalah juga mempunyai strategi penyelesaian yang lebih berkesan, semasa proses penyelesaian masalah dilakukan mereka biasanya lebih fleksibel dan mampu untuk mengubahsuai strategi-strategi yang diambil mengikut situasi. Satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian ialah seseorang pakar dalam penyelesaian masalah biasanya adalah mereka yang telah bertahun-tahun lamanya berada di dalam bidang mereka tersebut. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah khusus secara berkesan biasanya terhad kepada bidang tertentu sahaja, contohnya seseorang yang pakar menyelesaikan masalah dalam bidang psikologi tidak semestinya dia juga adalah pakar menyelesaikan masalah dalam bidang matematik.

Dari sudut pandangan kontemporari, Langley dan Rogers (2004), mejelaskan bahawa penyelesaian masalah dapat dilihat dalam lima bentuk. Antara bentuk yang dijelaskan dalam hujah yang diberikan oleh mereka ialah penyelesaian masalah berlaku dalam konteks fizikal, bentuk penyelesaian masalah ini dapat dilihat melalui tindakan kita menyelesaikan sesuatu dalam bentuk fizikal sebagai contohnya melalui ujian “Menara Hanoi” yang bertujuan menguji minda kita bagi menyelesaikannya. Kedua ialah penyelesaian masalah dalam bentuk abstrak, iaitu satu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilihat dan memerlukan kita sendiri melaksanakan strategi perlaksanaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ketiga ialah penyelesaian masalah yang tidak sepenuhnya menggunakan aktiviti mental, sebagai contohnya apabila kita berhadapan dengan sesuatu masalah kita berkemungkinan tidak akan terus menggunakan fikiran sepenuhnya tetapi terus bertindak secara spontan sebagai satu cara kita menyelesaikan masalah secara kaedah cuba-cuba. Langley dan Rogers (2004), juga menjelaskan bahawa perlaksanaan penyelesaian masalah secara tergesa-gesa boleh menyebabkan penyelesaian tersebut tidak sepenuhnya akan berjaya. Seterusnya mereka juga menegaskan bahawa pembelajaran daripada penyelasaian masalah yang berjaya sebelum ini akan menjadikan seseorang individu menjadi mahir mengurus masalah, hal ini disebabkan pengalaman lalu yang bermanfaat untuk mengurus masalah yang hampir sama dengan masalah semasa yang dihadapi oleh individu tersebut.

Sebenarnya terdapat banyak lagi definisi yang telah diberikan oleh ahli-ahli psikologi bagi merujuk konsep penyelesaian masalah, kebanyakan ahli-ahli psikologi sedar betapa pentingnya pengaplikasian penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian manusia, oleh kerana itu mereka juga turut mengutarakan pandangan-pandangan tentang langkah-langkah penyelesaian yang sepatutnya diambil ketika berhadapan dengan masalah. Menurut Ma’rof Redzuan dan Haslinda Abdullah (2003), kebanyakan ahli psikologi bersetuju bahawa terdapat empat langkah utama dalam proses penyelesaian masalah. Langkah yang pertama sekali dalam penyelesaian masalah ialah mengenal pasti masalah, proses utama ini sangat penting kerana kita akan sukar mempelajari bagi menyelesaikan sesuatu masalah sekiranya kita tidak mengenal pasti masalah yang benar-benar kita hadapi tersebut. Seterusnya langkah yang kedua ialah membentuk strategi penyelesaian masalah yang betul, langkah ini diambil setelah kita telah berjaya mengenal pasti masalah. Terdapat beberapa strategi yang boleh diambil antaranya ialah seperti algoritma, heuristik, analisis submatlamat, percubaan hipotesis dan celik akal (Clarke & Gillet, 1997). Penjelasan kesemua strategi ini akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya. Langkah penyelesaian masalah yang ketiga ialah menilai penyelesaian, tujuannya adalah untuk melihat sejauhmana keberkesanan penyelesaian yang diambil oleh kita, sama ada ianya benar-benar menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Seterusnya langkah yang keempat ialah memikirkan dan mendefinisikan semula masalah serta melakukan penyelesaian dari semasa ke semasa. Lazimnya manusia yang berjaya dalam menyelesaikan masalah lebih cenderung untuk memikirkan dan mendefinisikan semula masalah secara berterusan berbanding orang lain, tujuannya adalah untuk memperbaiki prestasi diri.       

2.0              Strategi-strategi dalam proses penyelesaian masalah

Seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini terdapat beberapa strategi yang boleh diambil ketika berhadapan dengan sesuatu masalah. Proses ini termasuk dalam langkah yang kedua dalam penyelesaian masalah iaitu membentuk strategi-strategi untuk menyelesaian masalah.

Salah satu strategi yang boleh diambil ialah melalui algoritma, strategi ini mencadangkan supaya kita mencuba semua cara yang ada bagi mencari penyelesaian dan cara tersebut memerlukan perlaksanaan secara urutan tertentu. Pada mulanya strategi penyelesaian masalah algoritma ini digunakan dalam bidang matematik yang mana jawapan kepada soalan matematik memerlukan satu formula yang dibuat mengikut urutan tertentu bagi mendapatkan sesuatu jawapan, disebabkan keberkesannya dalam tugas penyelesaian masalah maka strategi ini banyak diaplikasikan dalam pelbagai masalah yang lain (Clarke & Gillet, 1997). Algoritma boleh wujud dalam beberapa bentuk seperti formula, arahan atau percubaan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contohnya seseorang individu yang tidak tahu memasak dikatakan menggunakan strategi algoritma apabila individu tersebut memasak mengikut resipi yang dirujuknya, dalam hal ini resipi tersebut bertindak sebagai arahan yang dijalankan dalam bentuk urutan bagi menghasilkan makanan yang dikehendaki. Menurut Feldman (2010), sesuatu masalah pasti akan dapat diselesaikan jika strategi algoritma diaplikasikan sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Strategi seterusnya ialah heuristik, strategi ini biasanya berlawanan dengan algoritma dalam penyelesaian masalah. Jika algoritma memerlukan kita menyelesaikan masalah dengan mengariskan beberapa urutan bagi menyelesaikan masalah yang lazimnya mengambil masa yang panjang tetapi sebaliknya heuristik lebih kepada penyelesaian masalah secara singkat iaitu dengan cara tekaan yang dirasakan paling tepat dan rasional, ia biasanya dilakukan dengan berpandukan pengetahuan dan pengalaman lalu (Mahmood Nazar Mohamed, 2004). Pendekatan strategi heuristik ini membantu untuk menyempitkan lagi alternatif penyelesaian untuk mendapatkan hanya satu penyelesaian yang terbaik. Sebagai contohnya apabila kita mengalami masalah insomnia atau kesukaran untuk tidur malam, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang boleh diambil antaranya seperti mengatur waktu tidur yang tetap, bersenam pada waktu petang agar dapat tidur dengan mudah pada waktu malam, bertemu dengan kaunselor untuk mengatasi masalah tekanan ataupun makan ubat tidur agar dapat tidur dengan cepat. Dalam situasi ini kita dikatakan menggunakan strategi heuristik apabila kita memilih salah satu sahaja daripada alternatif penyelesaian masalah bagi mengatasi masalah insomnia tersebut contohnya memilih untuk mengatur waktu tidur yang tetap manakala alternatif penyelesaian yang lain tidak diambil.

Terdapat juga strategi lain yang biasa diambil, salah satunya ialah analisis submatlamat. Strategi ini diambil dengan membentuk matlamat-matlamat yang terdekat atau mendefinisikan masalah-masalah pertengahan yang meletakkan kita dalam kedudukan yang lebih baik untuk mencapai matlamat akhir (Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah, 2003). Sebagai contohnya disini, matlamat akhir ialah menyiapkan kertas kerja manakala submatlamatnya pula ialah mengumpul bahan rujukan, berjumpa pensyarah untuk memeriksa draf, menetukan waktu bagi menyiapkannya dan membuat kertas kerja mengikut format yang diberikan oleh pensyarah. Dalam hal ini analisis submatlamat berfungsi sebagai penyelesaian masalah untuk mencapai matlamat akhir, contohnya dalam situasi tadi tugas-tugas yang terlibat dalam menyiapkan kertas kerja adalah merupakan satu proses penyelesaian masalah.

Menurut Clarke dan Gillet (1997), terdapat dua strategi lain yang boleh diambil dalam penyelesaian masalah iaitu strategi percubaan hipotesis dan celik akal. Percubaan hipotesis diambil dengan melakukan andaian tentang bagaimana masalah boleh diselesaikan kemudian melihat sama ada ia berjalan seperti yang diharapkan atau tidak. Jika hipotesis yang dilakukan terbukti betul maka masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan dan sebaliknya jika hipotesis yang dilakukan terbukti tidak betul maka ini bermaksud masalah tersebut belum dapat diselesaikan. Contohnya kita mengalami masalah mengantuk dan tubuh badan tidak bermaya kemudian kita membuat andaian bahawa tidur awal mengikut waktu yang sepatutnya diperlukan oleh manusia selama 6 hingga 8 jam sehari akan menjadikan kita lebih cergas dan bertenaga pada hari berikutnya, kemudian andaian yang dibuat tersebut diaplikasikan atau dilaksanakan oleh kita untuk melihat sama ada andaian yang kita buat tersebut adalah benar atau tidak. Jika hasil andaian yang dibuat oleh kita adalah benar maka penyelesaian masalah telah dapat dicapai dimana dalam situasi ini bagi membolehkan kita sentiasa cergas dan bertenaga sepanjang hari maka kita sepatutnya tidur mengikut waktu yang diperlukan oleh manusia.

Satu lagi strategi ialah celik akal, lazimnya tidak semua masalah boleh diselesaikan secara sistematik ataupun dengan cara berturutan. Kebanyakan masalah sebenarnya diselesaikan melalui celik akal. Strategi ini boleh diambil dengan melatih diri menyatukan pengalaman lepas dan mengenalpasti bagaimana penyelesaian masalah daripada pengalaman lalu tersebut dapat diaplikasikan dalam masalah yang berbeza, iaitu masalah semasa yang dihadapi (Clarke & Gillet, 1997). Lazimnya kita mengalami atau menemui satu idea penyelesaian masalah secara tiba-tiba, dimana dalam hal ini pelbagai pengalaman yang dilalui kita telah bersatu dan mewujudkan satu idea penyelesaian masalah yang baru. Celik akal di kalangan manusia seringkali melibatkan penyusunan atau memasangkan maklumat-maklumat terdahulu menjadi tersusun dalam satu cara yang bermakna (Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah, 2003). Misalnya disini ketika kita berada di peringkat sekolah rendah kita biasanya mengalami masalah untuk mengingat sifir yang ditekankan oleh guru matematik, oleh sebab itu kita terpaksa belajar sifir dengan cara menghafalnya. Lama-kelamaan kita kemudiannya akan menyedari bahawa pendaraban dalam sifir sebenarnya juga adalah percampuran yang akan menghasilkan jawapan yang sama, sebagai contohnya 3×3=9 adalah sebenarnya angka 3 dicampurkan sebanyak tiga kali, iaitu 3+3+3=9.   

3.0              Peranan Heuristik dalam penyelesaian masalah

Seperti mana yang telah dihuraikan sebelum ini, heuristik adalah merupakan salah satu strategi yang sering diambil ketika melakukan penyelesaian masalah. Sememangnya heuristik memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia dalam membantu kita membuat keputusan bagi mengatasi sesuatu masalah. Heuristik sebenarnya boleh membawa kepada kesan positif dan pada masa yang sama juga boleh membawa kepada beberapa kesan negatif. Dalam hal ini heuristik dilihat mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri.

Strategi heuristik adalah merupakan pendekatan sistematik yang menjadi panduan dan menghasilkan alternatif dalam penyelesaian masalah, namun dalam masa yang sama ia juga mempunyai kekurangan tertentu, sebagai contohnya individu yang menggunakan heuristik tidak semestinya dapat lari daripada kesilapan ketika melakukan penyelesaian masalah. Walaubagaimanapun heuristik diakui adalah merupakan pendekatan sistematik yang boleh menyelesaikan sebarang masalah (Fogler & LeBlanc, 2008).

Heuristik juga dikenali sebagai Rules of Thumb iaitu merujuk kepada proses peraturan yang memerlukan seseorang membuat pertimbangan mengurangkan alternatif penyelesaian yang boleh diambil (Coon & Mitterer, 2008). Dalam erti kata lainnya pendekatan sistematik menggunakan strategi heuristik akan membantu kita mengurangkan atau menyempitkan lagi penyelesaian-penyelesaian bagi tujuan mendapatkan hanya satu penyelesaian dan alternatif yang terbaik. Dalam kehidupan seharian, manusia sebenarnya banyak menggunakan heuristik sebagai jalan penyelesaian, sebagai contohnya pemikiran heuristik banyak digunakan oleh manusia ketika bermain pelbagai jenis permainan termasuklah bermain catur dan permainan teka silang kata (Clarke & Gillet, 1997). Terdapat juga sedikit bukti perkaitan diantara heuristik dengan celik akal. Cohen dan Stemmer (2007), mendapati bahawa kebanyakan individu yang menggunakan strategi heuristik kadangkala akan mengarah mereka kepada celik akal. Dalam hal ini celik akal juga memainkan peranan penting dalam penyelesaian masalah.

Heuristik adalah merupakan strategi penyelesaian masalah yang bermanfaat kepada kehidupan manusia. Kita sebenarnya cenderung untuk menyelesaikan masalah secara singkat tanpa mengariskan beberapa alternatif penyelesaian lain yang boleh diambil. Bayangkanlah jika sesuatu masalah diselesaikan dengan menggunakan pelbagai cara seperti yang digunakan dalam strategi algoritma sudah tentu sesuatu penyelesaian yang diambil berlaku dalam kadar yang lambat. Tambahan lagi jika kita menggunakan pelbagai cara penyelesaian, kita tidak semestinya akan dapat mencari jalan penyelesaian yang tepat bagi mengatasi masalah yang kita hadapi. Sebagai contohnya katakanlah kita sering menghadapi masalah datang lewat ke kelas disebabkan kekurangan bas, kita cenderung untuk mencari jalan penyelesaian dengan menunggu bas dengan lebih awal walaupun sebenarnya terdapat lagi alternatif penyelesaian masalah yang lain seperti menumpang kenderaan kawan untuk ke kelas ataupun berjalan kaki ke kelas. Dalam hal ini, heuristik sangat memainkan peranan penting dalam penyelesaian masalah, walaupun begitu tidak semua strategi heuristik dapat menyelesaikan masalah kerana terdapat juga kelemahan apabila kita mengaplikasikannya

Menurut Feldman (2010), heuristik adalah merupakan jalan pintas proses kognitif yang boleh membawa kepada penyelesaian. Beliau menjelaskan bahawa perbezaan yang paling ketara di antara strategi algoritma dan heuristik ialah algoritma adalah peraturan yang “selalu” membawa kepada penyelesaian, manakala heuristik pula adalah jalan pintas yang “berkemungkinan” membawa kepada penyelesaian. Maka dalam hal ini heuristik adalah merupakan strategi penyelesaian yang tidak semestinya akan membawa kepada penyelesaian masalah, sebagai contohnya disini sesetengah pelajar dikatakan menggunakan strategi heuristik apabila mereka belajar hanya menumpukan kepada nota-nota kuliah sahaja berbanding belajar menggunakan buku teks sebagai persiapan menghadapi peperiksaan. Cara penyelesaian yang diambil oleh pelajar belum tentu akan berjaya kerana berkemungkinan juga soalan peperiksaan yang dibuat sebahagian besarnya diambil berdasarkan buku teks berbanding nota-nota kuliah. Dalam hal ini strategi heuristik yang dilakukan oleh pelajar-pelajar tidak semestinya akan membawa kepada penyelesaian.  

Dengan menggunakan heuristik, seseorang individu juga cenderung menyelesaikan masalah dengan cara tekaan yang dirasakan paling tepat. Tindakan sedemikian disebabkan manusia lazimnya sering menyelesaikan masalah berpandukan kepada pengetahuan dan pengalaman lamanya. Dalam situasi ini, strategi heuristik jarang berjaya mendapat penyelesaian yang baik disebabkan individu seperti ini sentiasa terkongkong oleh pengalaman lepasnya. Sebagai kesannya individu seperti ini jarang melepaskan diri daripada dipengaruhi oleh pengalaman lepas dan menyebabkan mereka tidak berupaya berfikir dengan cara yang lebih kreatif (Mahmood Nazar Mohamed, 2004). Masalah seperti ini dianalogikan sebagai ketetapan fungsian (functional fixedness), iaitu kita telah terbiasa dengan fungsi serta kegunaan sesuatu objek, contohnya kita cenderung berfikir buku adalah hanya untuk bahan bacaan semata-mata tanpa memikirkan potensi bahawa buku juga boleh berfungsi menjadi bantal untuk tidur ketika berada di atas meja. Konsep ketetapan fungsian ini diumpamakan sebagai ketetapan mental (mental set), iaitu kita cenderung atau telah terbiasa dengan penyelesaian masalah dalam bentuk lama yang mana ia boleh menghalang kita daripada mencuba mencari penyelesaian baru yang mungkin lebih baik (Feldman, 2010).

Penyelesaian masalah melalui strategi heuristik juga boleh membawa kepada hasil yang tidak kita harapkan. Seperti mana yang yang telah dijelaskan sebelum ini heuristik adalah merupakan peraturan yang membawa kita untuk mengurangkan alternatif kepada satu saja jalan penyelesaian, namun apa yang ditekankan disini ialah kita tidak dapat memastikan bahawa cara penyelesaian tersebut akan berhasil. Salah satu heuristik yang boleh membawa kepada pemikiran yang salah ialah heuristik tersedia ada, iaitu merujuk kepada satu ramalan tentang kemungkinan sesuatu peristiwa berdasarkan kepada peristiwa itu berlaku pada masa lalu (Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah, 2003). Sebagai contohnya maklumat yang berlebih-lebihan daripada media massa mengenai kenaikan harga minyak masak akan menyebabkan kita cenderung untuk melebih-lebihkan bahawa harga minyak masak akan naik sedangkan situasi tersebut belum tentu akan berlaku, kesannya kita sudah tentu akan mencari jalan penyelesaian dengan membeli minyak masak secara besar-besaran sebelum harga minyak masak tersebut meningkat di pasaran. Dalam hal ini, keputusan penyelesaian masalah yang dibuat berdasarkan kepada heuristik sedia ada ini cenderung membawa kepada hasil seperti mana yang tidak diharapkan.    

4.0              Penutup

Secara kesimpulannya dapatlah dijelaskan bahawa penyelesaian masalah adalah merupakan satu proses yang sangat penting kepada manusia. Setiap hari kita sering berhadapan dengan pelbagai bentuk masalah tidak kira sama ada susah atau pun senang. Bagi mengatasi masalah-masalah tersebut kita memerlukan strategi-strategi tertentu bagi tujuan memudahkan kita menyelesaikannya. Dari sudut pandangan psikologi, kebanyakan ahli psikologi mengakui bahawa penyelesaian masalah adalah merupakan medium yang berguna kepada manusia dalam menghadapi cabaran dan halangan dalam usaha kita mencapai matlamat hidup. Dalam hal ini, kebanyakan ahli-ahli psikologi mempunyai pandangan dan pendekatan tersendiri dalam menerangkan definisi dan konsep mengenai penyelesaian masalah. Daripada huraian dibincangkan sebelum ini juga dapat dijelaskan bahawa kebanyakan ahli-ahli psikologi menggariskan beberapa langkah asas yang seharusnya di ambil ketika berhadapan dengan sesuatu masalah. Dalam menjalankan langkah penyelesaian masalah tersebut terdapat beberapa strategi yang boleh diambil sebagai teknik penyelesaian yang berkesan. Setiap strategi penyelesaian masalah mempunyai cara yang berbeza dan lazimnya setiap satu strategi itu diaplikasikan bergantung kepada masalah yang dihadapi. Salah satu strategi yang diberikan tumpuan dalam perbincangan kertas kerja ini ialah peranan strategi heuristik dalam proses penyelesaian masalah. Daripada penilaian yang dibuat heuristik mempunyai kelebihan dan kelemahan tertentu yang boleh mempengaruhi keputusan kita membuat penyelesaian. Oleh itu heuristik dilihat merupakan salah satu strategi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelesaian masalah.

Rujukan

Azlena Zainal & Munir Shuib. (2004). Meningkatkan Potensi Minda. Bentong: PTS Publications & Distributors.

Clarke, V., & Gillet, S. (1997). Psychology for VCE. (2nd ed). Melbourne: Nelson ITP.

Cohen, H., & Stemmer, B. (2007). Consciousness and Cognition: Fragments of Mind and Brain. United States: Elsevier.

Coon, D., & Mitterer, J. O. (2008). Psychology A Journey. (3rd ed). United States: Thomson Learning.

Feldman, R. S. (2010). Psychology and Your Life. New York: McGraw-Hill.

Fogler, H. S., & LeBlanc, S. E. (2008). Strategies for Creative Problem Solving. (2nd ed). United States: Pearson Education.

Langley, P., & Rogers, S. (2004). An Extended Theory of Human Problem Solving. Diterima pada 3 Februari 2011, daripada http://cll.stanford.edu/icarus.cs05.pdf

Mahmood Nazar Mohamed. (2004). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. Selangor: Dawama Sdn. Bhd.

Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah. (2003). Psikologi. (2nded). Universiti Putra Malaysia, Shah Alam: Mc Graw-Hill.

Disediakan oleh:

A. Rahman A. N. (Februari, 2011).                


Rasional mengapa etika profesional sangat ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling

1.0 Pengenalan

Secara umunya etika adalah merupakan satu garis panduan yang digunakan bagi membantu seseorang ahli profesional menjalankan tugasnya mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya istilah etika berasal daripada istilah Yunani iaitu “ethos” yang bermaksud hukum, adat resam, budi pekerti dan kebiasaan. Secara umumnya terdapat tiga ciri utama etika iaitu bertindak sebagai peraturan, manual kerja atau prosedur kerja, dan nilai-nilai murni yang perlu dipatuhi (Professional Counseling, 2010). Etika memainkan peranan penting dalam menjalankan tugas dan peranan dalam pekerjaan, matlamat utama etika digubal adalah untuk membimbing ke arah tahap profesional yang lebih tinggi (Francis, 2009). Etika dalam kaunseling adalah merupakan salah satu contoh etika yang ditekankan dalam bidang perkhidmatan kaunseling yang perlu dipatuhi oleh kaunselor bagi mengukuhkan lagi tahap profesional mereka.

Dalam perkhidmatan kaunseling terdapat beberapa kod etika yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan, antaranya ialah seperti kod etika yang digariskan oleh Persatuan Kaunseling Amerika (ACA). Lazimnya setiap negara mempunyai kod etika dalam amalan kaunseling yang dijalankan dalam negara tersebut, sebagai contohnya di malaysia badan yang bertanggungjawab mengeluarkan kod etika dan prinsip-prinsip kaunseling dijalankan oleh Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA). Secara amnya kesemua kod etika yang digariskan oleh persatuan-persatuan kaunseling tersebut mempunyai persamaan iaitu menitikberatkan amalan profesionalisme kaunselor dan hal ehwal kebajikan klien. Matlamat utama etika ini digubal adalah untuk menjamin perkhidmatan kaunseling agar menjadi lebih cekap, telus, amanah, serta menjamin keselamatan dan kerahsiaan klien.

Terdapat pelbagai etika yang ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling, secara ringkasnya etika profesional yang ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling dapat dibahagikan kepada empat prinsip etika yang utama iaitu yang pertama ialah autonomi, merujuk kepada syarat yang membenarkan klien untuk bebas membuat pilihan. Prinsip kedua ialah bukan berbentuk kejahatan (nonmaleficence), iaitu merujuk kepada tindakan kaunselor untuk mengelak daripada perkara-perkara yang membawa mudarat kepada klien. Prinsip ketiga ialah kepatuhan yang merujuk kepada persetujuan limitasi perhubungan di antara kaunselor dengan klien. Seterusnya prinsip yang keempat ialah kebajikan yang merujuk kepada tindakan kaunselor untuk memberikan hasil yang positif kepada klien (Pack-Brown & Williams, 2003). Huraian dalam perbincangan kertas kerja ini akan memfokuskan kepada rasional penekanan etika profesional dalam perkhidmatan kaunseling.

2.0 Rasional penekanan etika profesional dalam perkhidmatan kaunseling

Dalam profesion menolong, etika adalah merupakan panduan yang dapat memastikan tugas kaunselor dapat dijalankan dengan lebih cekap selari dengan matlamat kaunseling yang ingin dicapai. Antara tujuan utama etika profesional sangat ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling adalah untuk menjadikan kaunselor menjadi lebih cekap dimana sebarang kesilapan yang dilakukan oleh kaunselor dapat diminimakan. Selain itu, etika yang ditekankan akan dapat meningkatkan keberkesanan perkhidmatan kaunseling yang dijalankan (Sapora Sipon, Ahmad Jazimin Jusoh & Hapsah Md. Yusof, 2002).

Dari segi rasionalnya, etika profesional ini dapat membantu seseorang kaunselor dapat menjalankan tugas dan peranan mereka dengan lebih baik. Dari sudut pandangan masyarakat, kaunselor dilihat sebagai seorang model sosial yang baik kerana mereka terlibat dengan profesion menolong, oleh itu jika berlaku perkara-perkara seperti ketidakcekapan yang dilakukan oleh kaunselor maka tanggapan masyarakat mungkin akan berubah terhadap kaunselor dan ahli-ahli profesional yang lainnya. Dalam hal ini, ketidakcekapan seorang kaunselor lazimnya akan digeneralisasikan secara keseluruhannya oleh segelintir individu terhadap profesion kaunseling. Sebagai contohnya disini segilintir individu dalam masyarakat tentu akan memandang serong terhadap profesion seorang kaunselor apabila mereka mendengar kes-kes dimana kaunselor yang melanggar etika seperti melakukan aktiviti seksual dengan klien mereka atau cubaan mencabul kehormatan klien mereka. Kesannya masyarakat akan sentiasa memberi kritikan sehingga membentuk stereotaip secara keseluruhannya ke atas mereka yang berada dalam bidang profesion kaunseling. Oleh sebab itulah mengapa etika profesional dalam perkhidmatan kaunseling sangat ditekankan untuk mengelak kaunselor bertindak di luar daripada etika yang digariskan, jika etika profesional dipatuhi oleh kaunselor maka perkhidmatan kaunseling akan dapat dijalankan dengan cekap dan baik.

Satu lagi faktor yang menyebabkan etika sangat ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling ialah menggalakkan kaunselor mengarah ke arah tahap profesional. Dalam profesion kaunseling, profesionalisme membantu membawa kepada nama baik (good will) kepada mereka yang yang mengamalkan kod etika dengan baik (Francis, 2009). Secara rasionalnya apabila seseorang kaunselor mempunyai nama baik maka ini tentu akan mengekalkan reputasi baik mereka dan boleh membawa manfaat yang lain kepada mereka. Sebagai contohnya bagi kaunselor profesional yang mempunyai reputasi yang baik, hal ini akan menyebabkan mereka mudah mendapatkan klien untuk menerima perkhidmatan kaunseling daripada mereka kerana klien biasanya akan lebih yakin dengan kaunselor-kaunselor yang mempunyai nama baik dan rekod reputasi yang baik dalam menjalankan perkhidmatan kaunseling mereka. 

3.0 Rasional penekanan prinsip etika persetujuan termaklum (informed consent)

Salah satu etika profesional utama yang ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling ialah persetujuan termaklum. Menurut Fisher (2003), persetujuan termaklum adalah merupakan perjanjian utama bagi melindungi hak-hak privasi klien yang dilakukan pada awal sebelum perkhidmatan kaunseling dijalankan. Prinsip etika ini menekankan kepada keperluan seseorang kaunselor untuk memberikan penerangan yang secukupnya kepada klien tentang perkara-perkara berkaitan matlamat kaunseling, teknik dan prosedur dalam perkhidmatan kaunseling, kerahsiaan, limitasi dan risiko tertentu serta hal-hal penting lain yang melibatkan kaunselor dan juga klien. Dalam hal ini kaunselor juga seharusnya menjelaskan dengan lebih mendalam kepada klien terhadap perkara-perkara seperti implikasi daripada proses kaunseling, penarikan diri daripada terus menerima perkhidmatan, pengunaan ujian dan laporan serta jumlah bayaran bagi khidmat kaunseling yang dijalankan tersebut.

Secara rasionalnya dengan adanya etika ini, klien dapat mengetahui dengan lebih mendalam dan dapat memberi gambaran secara kasar tentang proses-proses yang akan berlaku pada keseluruhan khidmat kaunseling yang diterima oleh mereka. Klien juga akan dapat menilai sejauhmana keberkesanan daripada khidmat kaunseling yang bakal dijalankan di samping mempunyai kebebasan untuk menarik diri jika syarat-syarat yang dijelaskan seperti mana yang dijelaskan oleh kaunselor tidak dipatuhi. Selain itu, melalui makluman dan penjelasan yang diberikan juga membantu klien untuk mengelak daripada sebarang penipuan dalam aspek-aspek tertentu seperti bayaran bagi khidmat kaunseling yang dijalankan, klien juga dapat mengetahui hak-hak mereka dalam undang-undang. Bagi kaunselor pula, perkara-perkara yang dijelaskan dalam etika persetujuan termaklum ini berperanan sebagai panduan kepada mereka untuk menjalankan perkhidmatan kaunseling secara cekap dan telus sesuai dengan prinsip profesional yang dipegang oleh mereka. Dengan erti kata lainnya kaunselor akan melaksanakan tugas berdasarkan kepada apa yang telah dijelaskan dan dimaklumkan kepada klien.

4.0 Rasional penekanan prinsip etika kerahsiaan.

Seterusnya etika profesional yang sangat ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling ialah prinsip kerahsiaan. Berdasarkan etika yang digariskan, seseorang kaunselor tidak boleh mendedahkan maklumat sulit tanpa persetujuan daripada klien. Kaunselor juga harus memastikan bahawa setiap rekod maklumat berkaitan klien seperti laporan, rakaman kaset dan video disimpan di tempat yang selamat dan hanya pihak yang mempunyai kuasa tertentu sahaja boleh mendapatkan rekod maklumat tersebut (ACA, 2005). Prinsip kerahsiaan dalam etika kaunseling ini sangat penting dan perlu diterangkan kepada klien pada setiap sesi kaunseling yang dijalankan.

Terdapat beberapa perkara yang menyebabkan prinsip etika ini sangat rasional ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling. Salah satu di antaranya ialah untuk mengelakkan klien daripada menerima keaiban daripada orang lain, sebagai contohnya klien tersebut mungkin terlibat dengan isu-isu sensitif atau peristiwa trauma yang berlaku dalam dirinya seperti penderaan, menjadi mangsa rogol, masalah seksual, terlibat dengan penyalahgunaan dadah, mempunyai keinginan untuk membunuh diri, menyertai kumpulan haram dan sebagainya. Setiap klien yang menerima perkhidmatan kaunseling tidak akan dapat mengelak daripada meluahkan pengalaman tidak kira pahit atau pun manis terhadap kaunselor. Oleh itu prinsip kerahsiaan dalam bidang kaunseling ini sangat rasional ditekankan agar menjadikan klien lebih yakin, percaya dan berasa selamat dengan maklumat yang mereka dedahkan. klien juga dapat meluahkan masalah yang dihadapinya dengan rasa bebas tanpa wujud perasaan ragu-ragu. Kesannya hal ini akan menyebabkan kaunselor mudah mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan adanya prinsip kerahsiaan ini, kaunselor akan dapat menonjolkan diri sebagai individu yang boleh dipercayai, amanah dan bertanggungjawab untuk menjaga hak dan kepentingan privasi klien.

5.0 Rasional penekanan prinsip etika keadilan

Satu lagi prinsip utama dalam etika profesional perkhidmatan kaunseling ialah keadilan. Prinsip etika ini menekankan kaunselor bersikap adil secara sama rata terhadap klien yang datang mendapatkan bantuan kaunseling. Mengikut etika ini, kaunselor tidak boleh mengamalkan atau melakukan diskriminasi terhadap perbezaan manusia dari segi aspek-aspek seperti budaya, umur, gender, bangsa, etnik, agama, kepercayaan, ketidakupayaan fizikal dan mental, orientasi seksual, bahasa yang digunakan, status perkahwinan, status sosioekonomi dan apa-apa sahaja yang membezakan di antara klien dengan kaunselor (NCDA, 2007). Kaunselor seharusnya perlu mengambil kira isu-isu sensitif yang dimiliki oleh klien. Kaunselor haruslah mempunyai kemampuan mengubah perasaan negatif mereka terhadap sesetengah klien suapaya klien merasa diri mereka dihormati (Sapora Sipon, Ahmad Jazimin Jusoh & Hapsah Md. Yusof, 2002).

Dalam hal ini, terdapat rasionalnya mengapa etika keadilan ini sangat ditekankan, perkara ini dapat membantu klien berasa selesa semasa menerima khidmat kaunseling. Bayangkan jika seseorang kaunselor itu menekan klien dengan isu-isu sensitif yang tidak disukainya, keadaan ini akan membawa kepada kesan negatif kepada klien tersebut. Keadilan dalam perkhidmatan kaunseling ini bukan sahaja terhad kepada isu-isu yang sensitif tetapi juga kepada pengalaman-pengalaman lepas yang dilalui oleh klien. Sebagai contohnya kaunselor tidak sepatutnya cuba menghakimi klien tentang pengalaman lepas klien yang pernah terlibat dengan masalah mendera anak-anaknya dengan teruk. Akibatnya apabila berlaku perkara-perkara seperti ini, persepsi negatif akan wujud di antara kaunselor dan juga klien, contohnya dalam situasi tadi kaunselor akan cenderung menilai klien sebagai seorang yang “jahat” kesannya klien mula hilang kepercayaan kepada kaunselor dan beranggapan bahawa tidak ada sesiapa lagi di dunia ini yang sudi memaafkan kesalahan lampaunya. Situasi-situasi seperti ini akan menjejaskan perjalanan kaunseling, kesannya matlamat kaunseling yang dibina tidak tercapai. Perkara ini membuktikan kepada kita bahawa etika keadilan dalam perkhidmatan kaunseling sangat penting, ia juga menjadi garis panduan kepada kaunselor agar tidak bersikap prejudis kepada klien dan melayan klien secara sama rata tanpa mengimbilkira perbezaan yang ada pada manusia.

6.0 Rasional penekanan prinsip etika kesejahteraan (wellness)

Kod etika profesional juga mengariskan bahawa dalam perkhidmatan kaunseling, kaunselor seharusnya menjaga kesejahteraan klien yang datang mendapatkan khidmat kaunseling. Etika ini menekankan seseorang kaunselor perlu menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan klien dengan cara memelihara minat dan kesejahteraan klien (Pack-Brown & Williams, 2003). Kesejahteraan klien tersebut termasuklah memberi perlindungan kepada klien dari segi fizikal, emosi dan juga trauma psikologikal. Selain itu, etika ini juga menggariskan bahawa klien tidak boleh diperalatkan untuk kepentingan diri kaunselor bagi tujuan kewangan, emosi, seksual dan sebagainya. Seseorang kaunselor tidak boleh menyalahgunakan hasil penilaian dan intrepretasi dalam kaunseling dan mereka juga bertanggungjawab untuk menghalang orang lain daripada menggunakan maklumat tersebut. Bagi menjaga perasaan klien, kaunselor juga perlu menghormati hak klien yang mana klien berhak untuk mengetahui keputusan sesi yang dijalankan, intrepretasi, kesimpulan dan cadangan-cadangan yang dibuat oleh kaunselor (ACA, 2005).

Secara rasionalnya etika ini ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling adalah agar memastikan bahawa kebajikan dan kepentingan klien dapat dijaga sepanjang mereka menerima khidmat kaunseling. Bayangkanlah  jika terjadi perkara-perkara yang tidak diingini dalam sesi kaunseling sehingga menyebabkan emosi dan mental klien terganggu disebabkan oleh kaunselor, maka perkara ini boleh menyebabkan matlamat kaunseling yang dibina di antara klien dan kaunselor tidak akan dapat tercapai. Matlamat utama perkhidmatan kaunseling adalah untuk membimbing klien dalam mencari penyelesaian masalah dan bukannya untuk lebih memudaratkan lagi keadaan klien dengan menyebabkan emosi dan mental mereka terganggu. Oleh yang demikian, etika untuk menjaga kesejahteraan klien ini sangat ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling bagi mengelak kaunselor bertindak yang tidak sepatutnya dilakukan. Etika ini juga membantu ke arah proses menolong secara profesional dimana dengan adanya sikap untuk melindungi klien dan menjaga kesejahteraan mereka dari aspek fizikal, emosi dan juga psikologikal maka perkhidmatan kaunseling yang dijalankan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih berkesan.

7.0 Rasional penekanan prinsip etika perhubungan kaunselor dan klien dalam kaunseling

Satu lagi aspek yang ditekankan dalam perkhidmatan kaunseling adalah etika berkaitan dengan perhubungan kaunselor dengan klien dan juga ahli profesional yang lain. Etika profesional ini menggariskan bahawa seseorang kaunselor tidak boleh menjalankan perkhidmatan kaunseling dengan klien yang mempunyai pertalian atau hubungan tertentu dengan kaunselor, jika perkara itu berlaku kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada ahli profesional yang lain. selain itu, kaunselor juga harus mengelak hubungan hubungan dua hala (dual relationship) dengan klien yang boleh mempengaruhi penilaian profesional ataupun apa-apa yang boleh menyebabkan risiko kemudaratan kepada klien (Pack-Brown & Williams, 2003). Sebagai contohnya disini kaunselor terlibat dengan perhubungan intimasi dan seksual dengan klien. Dalam etika profesional seseorang kaunselor tidak boleh mengadakan sebarang interaksi dan hubungan peribadi dengan klien ataupun mana-mana ahli keluarga klien dalam jangka masa selama lima tahun selepas perkhidmatan kaunseling terakhir dilakukan. Selain itu terdapat juga etika lain yang melibatkan perhubungan di antara kaunselor dengan klien, antaranya ialah kaunselor tidak boleh terlibat dengan aktiviti yang memberi kepentingan kepada mereka seperti terlibat dengan perniagaan atau aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh klien.

Dalam hal ini terdapat rasional mengapa etika ini ditekankan oleh kaunselor dalam perkhidmatan kaunseling. Salah satu perkara yang menyebabkan etika ini rasional ditekankan ialah jika klien yang datang mendapatkan perkhidmatan kaunseling tersebut adalah merupakan ahli keluarga, saudara mara dan orang-orang yang dikenali seperti sahabat handai maka hal ini sudah tentu akan mempengaruhi pertimbangan kaunselor secara profesional ketika melakukan sesi kaunseling. Begitu juga halnya pertimbangan wajar sebagai seorang kaunselor juga akan terganggu jika mereka terlibat dengan sebarang perhubungan emosi (percintaan) dan seksual dengan klien, apabila keadaan seperti ini berlaku sesi kaunseling yang dijalankan cenderung akan berubah kepada suasana romantik yang mana ia boleh mempengaruhi pemikiran dan emosi kaunselor. Keadaan seperti ini boleh lari daripada prinsip profesionalisme yang dipegang oleh seseorang kaunselor, sebagai akibatnya perkara-perkara seperti ini boleh menjejaskan matlamat proses kaunseling.

8.0 Penutup

Secara kesimpulannya dapatlah dijelaskan bahawa penekanan etika profesional dalam perkhidmatan kaunseling boleh membawa kepada manfaat penting kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses kaunseling iaitu kaunselor, klien mahupun kepada ahli-ahli profesional lain yang berada dalam bidang profesion kaunseling. Etika yang digariskan dalam kaunseling secara amnya bertujuan untuk memastikan perkhidmatan kaunseling dapat dilaksanakan dengan baik seperti mana matlamat kaunseling yang sepatutnya yang ingin dicapai. Selain itu, etika profesional yang ditekankan juga adalah bertujuan untuk mengurangkan kesilapan-kesilapan biasa yang dilakukan oleh kaunselor yang mana ianya boleh menggangu proses perjalanan dalam memberikan perkhidmatan yang dilakukan secara profesional. Oleh sebab itulah terdapat rasionalnya mengapa etika-etika profesional ini perlu diberi perhatian oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkhidmatan kaunseling.    

Rujukan

American Counseling Association (ACA). (2005). ACA Code of Ethics. Diterima pada — Februari 2011, daripada http://www.counseling.org.pdf

Fisher, C. B. (2003). Decoding Ethics Code.  Utd. States: Sage Publications, Inc.

Francis, R. D. (2009). Ethics for Psychologists. (2nd ed). United Kingdom: BPS Blackwell.

National Career Development Association (NCDA). (2007). Code of Ethics. Diterima pada — Februari 2011, daripada http://www.ncda.org/pdf/EthicalStandards.pdf

Pack-Brown, S. P., & Williams, C. B. (2003). Ethics in a Multicultural Context. Utd. States: Sage Publications, Inc.

Professional Counselling. (2010). Etika Kaunseling: Kepentingan dan Pengunaannya. Diterima pada — Februari 2011, daripada http://www.i-counsellor.com/assets/docs.pdf

Sapora Sipon, Ahmad Jazimin Jusoh & Hapsah Md. Yusof. (2002). Kaunseling Individu. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Disediakan oleh:

A. Rahman A. N. (Februari, 2011).


Psikologi Abnormal: Kecelaruan Sakit (Pain Disorder)

1.0       Pengenalan

Kecelaruan sakit adalah merupakan kecelaruan yang dikategorikan dalam kecelaruan Somatofora. Menurut Ma’rof dan Haslinda (2003), istilah somatofora secara umumnya adalah merujuk kepada tubuh badan iaitu yang berkaitan dengan simptom-simptom yang menyebabkan kesakitan kepada keadaan fizikal seseorang. Kecelaruan-kecelaruan yang digolongkan dalam kecelaruan Somatofora dicirikan sebagai rasa sakit pada fizikal, tetapi dalam masa yang sama kesakitan tersebut bukan datang daripada sebarang kecederaan fizikal. Simptom kecelaruan sakit ini bukanlah disebabkan oleh faktor fizikal, fisiologi ataupun biologikal tetapi sebenarnya disebabkan oleh faktor psikologikal (Coon, 2002). Individu yang mengalami kecelaruan sakit ini percaya bahawa mereka mempunyai masalah dari segi keadaan fizikal. Sebagai contohnya disini, seseorang itu merasa sakit di bahagian-bahagian tertentu dalam tubuh badannya yang difikirkan sebagai berpunca daripada faktor fizikal, tetapi apa yang sebenarnya menjadi punca kesakitan itu ialah disebabkan oleh faktor psikologikal.

Kecelaruan sakit sebagai salah satu daripada sub kategori kecelaruan Somatofora dijelaskan sebagai kecelaruan dimana seseorang itu merasa sakit, contohnya rasa sakit di bahagian dada, kepala, perut, sendi ataupun belakang, walaupun dari sudut fizikalnya bahagian-bahagian tersebut tidak ada tanda-tanda sakit. Kecelaruan sakit ini lazimnya terjadi ketika seseorang itu mengalami tekanan perasaan yang tinggi (Ma’rof & Haslinda, 2003). Istilah lain yang digunakan untuk merujuk kepada kecelaruan ini ialah kecelaruan sakit Psikogenik, iaitu seseorang yang mengadu mengalami sakit namun sebaliknya tiada asas fizikal yang nyata bahawa ia sakit. Rasa sakit yang dialami tersebut sebenarnya boleh dikawal secara sukarela (Azizi & Jamaludin, 2007).

Secara umumnya kita biasanya akan mengaitkan kesakitan yang dialami di bahagian-bahagian tubuh badan seperti di kepala, dada, belakang dan sebagainya adalah disebabkan oleh faktor fizikal seperti keadaan otot kita yang lemah atau lenguh namun terdapat juga kesakitan yang dirasakan di bahagian-bahagian tersebut adalah disebabkan oleh faktor psikologikal seperti emosi dan kognitif kita. Individu lazimnya akan mencari jalan penyelesaian mengatasi rasa sakit yang dialami tersebut dengan berjumpa dengan doktor dan pengamal-pengamal perubatan yang lain tanpa menyedari bahawa ia adalah disebabkan oleh individu itu sendiri. Menurut Stannard dan Booth (2004), kebanyakan pesakit yang mengalami rasa sakit dan golongan pengamal perubatan profesional mempunyai anggapan yang salah bahawa kesakitan yang dirasakan pada fizikal seseorang adalah disebabkan oleh kerosakan tisu badan, namun pada hakikatnya kedua-duanya adalah tidak berkaitan. Kesakitan secara umumnya adalah disebabkan oleh aktiviti-aktiviti kederiaan, emosi dan kognitf yang berlaku di dalam otak yang mana ia dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman lalu sejak peringkat kanak-kanak sehinggalah membesar dan faktor lain seperti sosial dan budaya (Bond & Simpson, 2006).  

Dalam senario yang berlaku di negara ini, masyarakat secara umumnya masih belum mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan jenis kecelaruan sakit ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan pendedahan berkaitan masalah mental. Masyarakat di negara ini biasanya akan menganggap rasa sakit yang berlaku di bahagian-bahagian fizikal seperti sakit kepala, sakit dada, sakit belakang, sakit pinggul dan bahagian-bahagian fizikal yang lain adalah disebabkan oleh faktor biologikal, sebagai contohnya mereka menganggap bahawa rasa sakit itu adalah disebabkan oleh keletihan yang dirasakan sewaktu bekerja atau ketika melakukan kerja-kerja berat. Faktor-faktor tersebut sebenarnya boleh juga diambil kira sebagai penyebab kesakitan tersebut namun sebenarnya mereka tidak mengetahui atau menyedari bahawa faktor psikologikal seperti tekanan juga menyebabkan timbulnya rasa sakit tersebut. Sebagai contohnya dalam situasi masyarakat kita pada hari ini, golongan yang sering dikaitkan dengan kesakitan fizikal adalah melibatkan golongan dewasa ataupun golongan tua. Kita sering kali mendengar mereka akan mengeluh berkenaan rasa sakit yang dirasakan pada fizikal, perkara seperti ini adalah dianggap biasa oleh kita kerana kita mungkin akan menganggap ia adalah kesan daripada keletihan sewaktu bekerja ataupun kesan daripada faktor peningkatan umur yang disebut sebagai “sakit tua”. Sebenarnya terdapat faktor psikologikal yang boleh menyebabkan kesakitan tersebut, sebagai contohnya golongan dewasa yang berkerja yang mengalami rasa sakit pada bahagian fizikal mungkin adalah berpunca daripada kesan tekanan kerja dan tanggungjawab berat yang dipikul oleh mereka. Bagi golongan tua pula rasa sakit yang dialami mereka mungkin adalah disebabkan oleh tekanan yang dialami kesan daripada perasaan takut disisihkan oleh ahli keluarga ataupun ingin mengambil perhatian ahli keluarga. Dalam hal ini, aspek psikologikal adalah merupakan penyebab utama kepada berlakunya kecelaruan sakit.          

2.0       Pandangan daripada beberapa teori terhadap kecelaruan sakit.

Teori psikologi awal yang dikaitkan dengan kesakitan pada umumnya mula diperkenalkan oleh Arisotle. Menurut beliau, sakit adalah dikaitkan oleh lima deria iaitu deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau, deria rasa dan deria sentuhan. Beliau turut menjelaskan bahawa sakit adalah sebahagian daripada apa yang disebutnya sebagai “Passion of the soul”. Pandangan teori sakit yang diutarakan oleh beliau ini telah mempengaruhi beberapa pendapat tokoh lain termasuklah juga Avicenna (Ibnu Sina) yang menganggap bahawa rasa sakit mempunyai hubungkait dengan emosi seseorang (Bond & Simpson, 2006).     

Pada masa kini terdapat beberapa pandangan dan teori yang cuba menerokai masalah kecelaruan sakit. Menurut Ma’rof dan Haslinda (2003) terdapat beberapa teori atau model cuba menerangkan dan menghuraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kecelaruan sakit. Dari sudut pendekatan Biopsikologikal, pendekatan ini melihat kecelaruan sakit berkait rapat dengan faktor genetik. Kajian yang dijalankan terhadap pasangan kembar seuri menunjukkan kecenderungan untuk mengalami kecelaruan ini adalah lebih daripada tiga kali ganda berbanding daripada kembar fraternal. Faktor biologikal lain seperti pasangan yang mengalaminya juga turut mempengaruhi kecenderungan anak-anak untuk mengalami kecelaruan sakit ini.

Pendekatan Psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud juga tidak ketinggalan dalam mengutarakan pandangannya terhadap kategori kecelaruan ini. Freud menjadikan faktor histeria sebagai asas kepada kecelaruan seperti ini, menurut beliau histeria adalah berpunca daripada impuls seksual yang ditekan. Kebimbangan tersebut kemudiannya ditukarkan kepada simptom-simptom fizikal yang bersifat simbolik, contohnya seperti kaki yang lumpuh yang akan menyebabkan seseorang wanita untuk mengelak daripada bertindak ke atas impuls seksualnya. Freud menamakan kecelaruan ini sebagai histeria penukaran dan kini istilah tersebut diubah menjadi kecelaruan penukaran. Kecelaruan penukaran ini sebenarnya tidak jauh bezanya dengan kecelaruan sakit. Apa yang membezakan kedua-dua kecelaruan ini ialah bahagian simptom sakitnya, sebagai contohnya dalam kecelaruan penukaran seseorang itu menyatakan bahawa tangannya lumpuh tetapi sebenarnya tangannya dalam keadaan normal atau baik. Bagi contoh kecelaruan sakit pula adalah seperti menyatakan rasa sakit pada bahagian dadanya tetapi sebenarnya tidak apa-apa penyakit fizikal yang menyebabkan dadanya sakit. Bagi Freud kecelaruan ini terjadi apabila seseorang bertindak menekan impuls seksualnya.

Dari sudut pendekatan Behaviorisme pula, teori psikologi ini mengandaikan bahawa kecelaruan sakit ini terjadi kerana mereka yang mengalami kecelaruan ini diberi peneguhan berdasarkan perhatian yang diperolehi atau pengurangan tanggungjawab. Kanak-kanak mungkin cenderung mengalami kecelaruan sakit selepas mereka memerhatikan orang lain seperti ahli keluarga mereka diberi peneguhan bagi simptom kesakitan fizikal mereka. Sebagai contohnya disini katakanlah salah seorang ahli keluarga tersebut sering mengadu rasa sakit pada di bahagian dada atau bahagian fizikal yang lain (mengalami kecelaruan sakit) individu seperti ini mudah mendapat perhatian daripada ahli keluarga, begitu juga halnya individu seperti ini biasanya akan dielakkan daripada melakukan daripada melakukan kerja-kerja berat atau tanggungjawab tertentu. kedua-dua situasi seperti inilah sebenarnya menerangkan apa yang dimaksudkan dengan peneguhan diberi perhatian dan pengurangan tanggungjawab. Oleh itu teori ini melihat bahawa kecelaruan sakit ini adalah dipelajari atau ditiru daripada peneguhan yang diterima oleh orang yang berada di persekitaraannya. 

Satu lagi pendekatan yang melihat faktor yang menyumbang kepada kecelaruan sakit ini ialah pendekatan Humanistik. Menurut teori ini, kecelaruan ini adalah salah satu cara manusia cuba melindungi diri melalui pencacatan-kendiri. Dengan mencacatkan diri, manusia dapat lari daripada diberi tanggungjawab, seterusnya melalui cara tersebut manusia dapat menyelamatkan air muka mereka. Misalnya seseorang individu yang mengalami tekanan perasaan yang berat untuk menjalankan sesuatu tanggungjawab akan merasa sakit di bahagian-bahagian fizikal yang tertentu, melalui cara tersebut individu tersebut akan dapat lari daripada diberi tanggungjawab.

3.0       Jenis-jenis kecelaruan sakit

Terdapat tiga jenis kecelaruan sakit iaitu yang pertama ialah kecelaruan sakit yang berkaitan dengan faktor psikologikal. Bagi kategori kecelaruan sakit ini, faktor psikologikal memainkan peranan utama sebagai punca daripada peringkat permulaan sehinggalah kepada pengekalan kecelaruan ini (Lianos, 2008). 

Jenis kecelaruan kedua pula ialah kecelaruan sakit yang berkaitan dengan faktor psikologikal dan keadaan perubatan. Bagi kategori kecelaruan sakit ini, kedua-dua faktor iaitu faktor psikologikal dan keadaan perubatan (kesihatan) memainkan peranan sebagai punca daripada peringkat permulaan sehinggalah kepada pengekalan kecelaruan ini. Klasifikasi perkaitan keadaan perubatan atau bahagian anatomi ini biasanya dirujuk di bawah paksi ketiga DSM-IV-R.

Jenis kecelaruan ketiga ialah kecelaruan sakit yang berkaitan dengan keadaan perubatan. Bagi kategori kecelaruan sakit ini, keadaan perubatan memainkan peranan utama sebagai punca daripada peringkat permulaan sehinggalah kepada pengekalan kecelaruan ini. Kod diagnosis kesakitan lazimnya dipilih berdasarkan kepada bahagian anatomi yang sakit, contohnya seperti tulang belakang, pinggul, kepala, leher dan sebagainya.

 Terdapat dua kategori spesifik yang terkandung di dalam kecelaruan sakit ini. Kecelaruan ini dapat dikategorikan kepada tahap akut dan juga tahap kronik. Bagi tahap akut, kecelaruan sakit yang dialami adalah dalam tempoh jangka masa kurang daripada enam bulan. Bagi tahap kronik pula, kecelaruan sakit yang dialami adalah dalam tempoh jangka masa lebih daripada enam bulan.

4.0       Simptom dan punca kecelaruan sakit

Terdapat beberapa simptom-simptom kecelaruan sakit dan ianya bergantung kepada bahagian anatomi tubuh badan atau fizikal yang dirasakan sakit. Antara simptom kecelaruan sakit yang dikenal pasti ialah seseorang individu yang mengalaminya mempunyai tahap kognitif yang negatif dan tidak menentu. Seseorang itu akan akan menjadi tidak berdaya dan berasa putus asa disebabkan keperitan sakit yang dialaminya. Dari segi kesihatan dan kualiti hidup, individu yang mengalami kecelaruan ini akan menunjukkan tanda-tanda menjadi orang yang pasif, lemah, kurang melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti tertentu dan seolah-olah menjadi orang kurang upaya. Selain itu mereka juga akan mengalami kesukaran untuk tidur malam (insomia) dan sering berada dalam keletihan. Dari sudut kehidupan sosial, individu yang mengalami kecelaruan berhadapan dengan masalah hubungan sosial dengan orang persekitaraan, contohnya hubungan sosial di rumah, di tempat kerja ataupun di sekolah. Akhir sekali ialah individu-individu ini akan menunjukkan simptom seperti sentiasa berada di bawah tekanan.

Individu-indivdu yang mengalami kecelaruan sakit biasanya akan mengalami kesakitan di bahagian-bahagian anatomi tubuh badan, iaitu sama ada sakit di bahagian kepala, leher, dada, perut, belakang, pinggul dan sebagainya lagi. Seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini, faktor psikologikal adalah merupakan penyumbang terbesar kepada punca berlakunya kecelaruan sakit ini. simptom-simptom kecelaruan sakit ini biasanya terjadi dalam tempoh masa sebulan dan ada juga mencecah sehingga bertahun-tahun lamanya (Bond & Simpson, 2006).

Model Biopsikososial berkenaan kecelaruan mental melihat tiga punca utama berlakunya kecelaruan sakit ini, model ini lebih melihat kecelaruan ini berpunca dari sudut biologikal, psikologikal dan sosial. Dari sudut biologikal punca yang menyebabkan kecelaruan sakit terjadi ialah masalah organik dalam tubuh badan manusia dan keadaan perubatan. Contohnya ialah seperti kerosakan tisu fibromuscular, tulang menjadi susut, masalah organ dalaman, masalah pencernaan ulser, migrain yang menyebabkan sakit kepala dan sebagainya lagi yang boleh menyebabkan kesakitan di bahagian tubuh badan tertentu.

Dari sudut psikologikal pula punca yang menyebabkan kecelaruan ini ialah disebabkan tekanan emosi. Tekanan dan kebimbangan merupakan perasaan yang sering kali dikaitkan dengan kesakitan. Satu lagi faktor psikologikal yang menyebakan kecelaruan ini terjadi ialah pengalaman terhadap rasa sakit. Bentuk atau tahap kesakitan dan tempoh mengalami kesakitan tersebut adalah faktor penentu utama kepada tekanan, pengurusan sakit yang tidak baik dan efektif akan menyebabkan seseorang individu berada dalam keadaan tertekan.

Seterusnya ialah punca kecelaruan sakit dari sudut faktor sosial. Antara punca tersebut ialah kelemahan fungsi sosial. Kesakitan biasanya akan memuncak apabila seseorang rasa kehilangan aktiviti yang bermakna atau hubungan sosial dengan orang di sekelilingnya. Kesannya individu cenderung mengasingkan dirinya, menahan perasaan marah dan seterusnya menyebabkan kesakitan yang dialami meningkat. Menurut Wallace dan Staats (2005), hubungan konteks sosial iaitu hubungan interpersonal yang lemah akan menyebabkan terjadinya simptom-simptom kecelaruan sakit. 

5.0       Rawatan farmasi dan psikologikal bagi kecelaruan sakit

Secara umumnya rawatan yang diberikan terhadap individu adalah bergantung kepada tahap kronik rasa sakit yang dialami tersebut. Terdapat dua rawatan utama yang sering digunakan untuk mengatasi kecelaruan sakit iaitu menggunakan kaedah rawatan farmasi (pengambilan ubat) dan kaedah rawatan psikoterapi.

Antara rawatan farmasi atau klinikal yang sering diberikan kepada individu yang mengalami kecelaruan sakit ialah pengambilan ubat antidepresi. Jenis ubat Tricyclic antidepressants (TCA) membantu mengurangkan kesakitan dan mengurangkan simptom-simptom kecelaruan sakit seperti melegakan kesakitan dan meningkatkan kualiti waktu tidur pesakit. Ubat antidepresi ini adalah merupakan bahan yang mengandungi Opioid iaitu sejenis dadah seperti Codeine, Morphine, Fentanyl  dan Oxycodone yang membantu mengurangkan tekanan. Seperti mana yang kita sedia maklum, faktor utama yang menyebabkan kecelaruan sakit ini terjadi adalah disebabkan oleh faktor psikologikal iaitu tekanan. Pengambilan ubat Tricyclic antidepressants (TCA) mengikut dos yang sepatutnya diambil akan membantu mengurangkan tekanan yang seterusnya dapat membantu individu yang mengalaminya terhindar daripada kecelaruan sakit ini. Ubat Tricyclic antidepressants (TCA) yang mengandungi bahan Opioid ini adalah merupakan ubat yang disyorkan kerana ia tidak menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti pendarahan dalam perut atau bahagian dalam tubuh badan yang lain. Pengambilan ubat ini jarang menyebabkan orang mudah menjadi tertagih jika pengambilannya digunakan hanya untuk merawat kesakitan dalam jangka masa yang singkat. Terdapat juga kesan sampingan pengambilan ubat ini, antaranya ialah seperti akan menyebakan orang yang mengambilnya rasa mengantuk, berasa loya dan mual, rasa gatal, mengalami masalah sembelit dan masalah pernafasan, serta boleh menyebabkan ketagihan jika pengambilannya tidak mengikut preskripsi atau arahan yang diberikan oleh doktor. (Encyclopedia of Mental Disorder, 2010).      

Terdapat juga beberapa ubat lain yang boleh diambil untuk melegakan atau mengurangkan kesakitan yang dialami oleh individu yang mengalami kecelaruan sakit. Antara ubat tersebut ialah Acetaminophen yang terdiri daripada ubat-ubat seperti Tylenol dan Aspirin. Acetaminophen membantu untuk melegakan kesakitan dan kekejangan di bahagian otot. Individu yang mengalami kecelaruan sakit lazimnya akan mengadu rasa sakit di bahagian sendi-sendi badan yang berhubungkait dengan bahagian otot, dengan adanya ubat Acetaminophen ini, rasa sakit yang dialami dapat dikurangkan (Kazanowski & Laccetti, 2002). Ubat jenis Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) seperti Motrin, Aleve dan Orudis mempunyai fungsi yang sama dengan jenis ubat Acetaminophen namun apa yang membezakannya ialah NSAID membantu mengurangkan radang, jenis ubat ini berfungsi mengurangkan pengeluaran hormon prostaglandins yang menyebabkan punca rasa sakit. Ubat jenis Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) ini adalah sangat berkesan untuk mengatasi masalah rasa pening kepala dan rasa kesakitan dalam jangka masa tertentu (Wallace & Staats, 2005).

Jenis ubat yang terakhir ialah Topical Corticosteroids contohnya seperti Cortaid dan Cortizone. Ubat ini terdiri daripada produk-produk untuk kegunaan luar fizikal seperti losyen, krim ataupun penyembur cecair yang biasanya disapukan atau disembur di atas kulit badan bagi meredakan kesakitan yang dirasakan dibahagian otot atau sendi yang sakit. Pengunaan produk bagi rawatan jenis ubat ini boleh diambil tanpa preskripsi daripada doktor dan ia biasanya digunakan untuk rawatan awal (Encyclopedia of Mental Disorder, 2010). Penekanan terhadap punca sebenar yang menyebabkan rasa sakit perlu ditekankan dan jika ia disebabkan oleh punca-punca organik yang berlaku dalam tubuh badan, maka pengambilan ubat-ubatan adalah sangat penting. 

Dari segi rawatan psikologikal pula, pendekatan psikoterapi adalah merupakan rawatan utama yang digunakan untuk merawat individu yang mengalami kecelaruan sakit. Salah satu kaedah rawatan yang biasanya diambil untuk merawat kecelaruan sakit ialah melalui cognitive-behavioral theraphy (CBT). Matlamat utama terapi kognitif-behavior ini adalah untuk mengurangkan depresi dengan mencabar atau mengubah kepercayaan dan sikap seseorang individu (Wallace & Staats, 2005). Terapi ini menekankan kepada komponen seperti relaksasi, penstrukturan semula kognitif, latihan daya tindak (coping) dan menggalakkan rawatan yang menekankan tingkah laku operan. Pesakit lazimnya akan digalakkan menjadi perserta yang aktif dalam pengurusan sakit mereka melalui pengunaan kaedah yang dapat meminimumkan tekanan yang dirasakan dalam pemikiran dan perasaan mereka. Terapi ini akan membantu pesakit mengenalpasti respon emosi mereka terhadap rasa sakit adalah sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran mereka semata-mata. Oleh itu dalam terapi ini pesakit akan digalakkan utuk melatih pemikiran mereka dengan gangguan-gangguan tersebut. Banyak kajian sebelum menunjukkan bahawa kaedah terapi ini sangat berkesan mengurangkan simptom-simptom kecelaruan sakit (Clark & Treisman, 2004).  

Rawatan melalui psikoterapi interpersonal juga dapat membantu merawat kecelaruan sakit yang dialami oleh seseorang individu. Psikoterapi ini membantu mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pesakit kecelaruan sakit. Secara asasnya kaedah rawatan ini mengandaikan bahawa masalah tekanan yang wujud adalah timbul daripada konteks sosial. Menurut Wallace dan Staats (2005), terdapat beberapa aspek yang ditekankan dalam psikoterapi interpersonal iaitu yang pertama ialah penderitaan, contohnya merujuk kepada perasaan seperti kehilangan orang yang disayangi. Aspek yang kedua ialah peralihan peranan, contohnya berasa putus asa dengan peranan sosial yang lama dan cuba untuk membuat pengubahsuaian dengan peranan sosial yang baru. Aspek yang ketiga ialah percanggahan peranan, iaitu merujuk kepada kesukaran dalam perhubungan dimana ia tidak seperti yang dijangkakan oleh individu tersebut sebelum ini. Aspek yang terakhir ialah kekurangan peranan yang merujuk kepada kurangnya hubungan interpersonal seseorang individu tersebut. Kesemua aspek tersebut adalah merupakan faktor sosial yang menyebabkan kepada berlakunya kecelaruan sakit, dengan adanya penekanan prinsip dan aspek tersebut, individu akan dapat menerokai dengan lebih luas lagi berkenaan masalah yang menyebabkan dirinya mengalami kecelaruan ini. Strategi dan daya tindak seterusnya dapat diambil setelah masalah telah dikenal pasti.    

Terdapat beberapa lagi kaedah terapi yang boleh diambil dalam rawatan kecelaruan mental ini, antara terapi tersebut ialah seperti terapi kumpulan dan terapi tingkah laku. Bagi terapi kumpulan, terdapat beberapa faedah yang boleh didapati melalui kaedah ini. lazimnya pesakit yang mengalami kecelaruan sakit akan disisihkan dan sering disalah faham oleh orang di sekeliling mereka, dengan adanya kaedah terapi kumpulan ini, pesakit-pesakit akan dikumpulkan dalam satu kumpulan secara bersama-sama. Interaksi yang wujud di antara mereka akan mewujudkan kepada suasana sokongan emosi di antara satu sama lain. keadaan ini akan menyebabkan pesakit akan mempunyai perasaan tabah dan tahap ketahan diri yang tinggi kerana bertemu dengan individu lain yang mengalami keadaan yang sama akan menyebabkan seseorang individu itu menjadi lebih positif (Abram, 2006). Satu lagi kaedah rawatan dari segi psikologikal yang boleh diambil ialah melalui terapi tingkah laku, rawatan ini akan menggunakan pengurusan kontigensi ataupun pelaziman operan untuk membantu pesakit kecelaruan sakit ini dengan mengubahsuai rasa sakit tersebut berhubung dengan tingkah laku mereka. Terapi tingkah laku ini juga akan membantu memulihkan rasa sakit yang dialami oleh pesakit melalui peningkatan fungsi yang ditunjukkan oleh mereka (Wallace dan Staats, 2005).

6.0       Statistik berkaitan kecelaruan sakit.

Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) di beberapa negara, secara puratanya golongan yang mengalami kecelaruan sakit adalah sebanyak 31 peratus terhadap golongan lelaki, 40 peratus terhadap golongan wanita, 25 peratus golongan kanak-kanak dalam dalam lingkungan sehingga umur 18 tahun, manakala golongan warga emas lebih daripada umur 65 tahun yang mengalami kecelaruan ini pula mencatat sebanyak 50 peratus (Ospina & Harstall, 2002) (dlm. Clark & Treisman, 2004).   

Dalam satu lagi kajian lain yang dijalankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) terhadap 25 000 buah pusat penjagaan kesihatan di 14 buah negara mendapati bahawa kira-kira 22 peratus pesakit didapati mengalami kecelaruan sakit dalam tempoh jangka masa sekurang-kurangnya enam bulan. Kebanyakan kes tersebut dicatatkan berlaku di Amerika Syarikat, iaitu salah salah satu negara yang dikaji daripada 14 buah negara dalam kajian ini. dalam kajian ini Amerika Syarikat mencatatkan kes sebanyak 17 peratus daripada jumlah 22 peratus pesakit yang mengalami kecelaruan ini (Gureje et al., 1998) (dlm. Clark & Treisman, 2004).       

Menurut Bond dan Simpson (2006), kajian terdahulu mengemukakan bahawa kira-kira 11 peratus hingga 30 peratus daripada manusia secara signifikannya akan mengalami masalah berkaitan kecelaruan sakit tahap kronik dan masalah ini akan tetap wujud dari setahun ke setahun. Kecelaruan sakit yang dirasakan di bahagian belakang tubuh badan manusia adalah salah satu masalah yang tersenarai dalam sepuluh masalah utama yang dikaitkan dengan kecelaruan ini. Berdasarkan satu kajian yang dijalankan di Britain, kira-kira 40 peratus daripada golongan dewasa mengalami serangan akut rasa sakit di bahagian belakang badan yang berlarutan sehingga lebih daripada jangka masa tempoh sehari. 

7.0       Perbincangan dan kesimpulan

Daripada huraian yang dijelaskan tersebut, secara kesimpulannya kecelaruan sakit ini adalah merupakan salah satu daripada masalah mental yang dikaitkan secara spesifik dengan faktor psikologikal berbanding dengan faktor biologikal, fizikal ataupun fisiologi. Pesakit atau individu yang mengalami kecelaruan sakit ini biasanya mempunyai kepercayaan bahawa sakit yang dialaminya adalah disebakan oleh simptom atau masalah kecelaruan fizikal. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Stannard dan Booth (2004), yang mejelaskan bahawa ramai individu yang mengalami masalah kecelaruan sakit ini beranggapan bahawa rasa sakit di bahagian fizikal mereka adalah berpunca daripada aspek fisiologi iaitu kesan daripada kerosakan tisu dalaman tubuh badan. Kepercayaan ini sebenarnya adalah tidak tepat kerana terdapat beberapa aspek emosi dan kognitif yang menyumbang kepada rasa sakit yang dialami oleh seseorang individu tersebut.

Terdapat beberapa teori yang dan pandangan telah diutarakan yang dikaitkan dengan kecelaruan sakit. Bermula daripada teori yang diutarakan oleh tokoh awal seperti Aristotle sehinggalah kepada pendekatan-pendekatan baru yang terdapat pada masa kini. Ma’rof dan Haslinda (2003), telah membahagikan teori dan pendekatan tersebut kepada empat pendekatan yang terdiri daripada pendekatan Biopsikologikal, Psikoanalisis, Behaviorisme dan Humanistik. Kesemua pendekatan tersebut mempunyai pandangan masing-masing terhadap punca berlakunya kecelaruan sakit.

Daripada huraian yang diberikan ini juga kita dapat mengetahui bahawa kecelaruan sakit ini mempunyai beberapa spesifikasi tertentu. kecelaruan sakit ini sebenarnya dapat dipecahkan kepada beberapa jenis mengikut diagnosis melalui rujukan DSM-IV-TR, dimana ianya juga dapat dibahagikan bergantung kepada tempoh jangka masa kesakitan yang dialami tersebut. Terdapat beberapa simptom dan punca yang boleh dikenal pasti bagi individu yang mengalami kecelaruan sakit ini. kebanyakan simptom tersebut akan mempengaruhi aspek kognitif, pemikiran, emosi dan tingkah laku bagi individu yang mengalaminya. Punca berlakunya kecelaruan ini pula dapat dilihat melalui pendekatan model Biopsikososial yang menggabungkan tiga aspek penting iaitu biologikal, psikologikal dan sosial. Dari segi rawatan pula terdapat dua kaedah yang boleh diambil bagi mengatasi atau mengurangkan kecelaruan sakit ini. kaedah rawatan secara perubatan biasanya diambil bagi mengurangkan kesakitan dan tekanan yang dihadapi. Kaedah rawatan secara terapi pula biasanya diambil bagi melatih individu untuk membina strategi daya tindak (coping) bagi mengatasi kecelaruan sakit yang dialami oleh mereka.

Rujukan

Abram, S. E. (2006). Pain Medicine: The Requisities in Anesthesiology. United States: Mosby, Inc.

Azizi Yahaya & Jamaludin Ramli. (2007). Psikologi Abnormal. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Bond, M. R., & Simpson, K. H. (2006). Pain: Its Nature and Treatment. United Kingdom: Elsevier Ltd.

Clark, M. R., & Treisman, G. J. (Eds.). Pain and Depression. Switzerland: Karger, Inc.

Coon, D. (2002). Psychology A Journey. United States: Wardsworth Thomson Learning, Inc.

Encyclopedia of Mental Disorder. (2010). Pain disorder. Diterima pada — Ogos 2010, daripada http://www.minddisorders.com

Kazanowski, M. K., & Laccetti, M. S. (2002). Pain. New Jersey: Slack, Inc.

Lianos, D. P. (2008). Somatoform Disorder: Pain. Diterima pada — Ogos 2010, daripada http://emedicine.medscape.com

Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah. (2003). Psikologi. (2nd ed). Shah Alam: Mc Graw Hill.

“Pain Disorder”. (atas talian). http://www.depression-guide.com/somatoform-disorders.html. Diterima pada — Ogos 2010.

“Pain Disorder Diagnosis”. (atas talian). http://www.wrongdiagnosis.com. Diterima pada –Ogos 2010.

Stannard, C., & Booth, S. (2004). Pain. (2nd ed). United Kingdom: Elsevier Ltd.

Wallace, M. S. & Staats, P. S. (2005). Pain Medicine & Management. United States: Mc Graw Hill.

Disediakan oleh:

A. Rahman A. N.(Ogos, 2010).


Masalah Lari Dari Rumah Di Kalangan Remaja: Jenis, Punca, Kesan, Langkah Mengatasi, Statistik dan Teori-teori psikologi/sosiologi yang berkaitan dengan masalah remaja lari dari rumah

1.0 Pengenalan

Golongan belia sememangnya tidak dapat lari daripada terdedah kepada masalah-masalah sosial yang berlaku dalam suasana di persekitaraan pada hari ini. Salah satu isu yang dikaitkan dengan golongan belia yang rata-ratanya terdiri daripada remaja dan pelajar ialah masalah lari dari rumah. Isu ini dilihat menjadi semakin berleluasa pada masa kini sehingga ia dilihat telah menjadi asam garam kepada golongan remaja yang bermasalah. Masyarakat pada hari ini memandang golongan belia sebagai golongan yang mudah terdedah dengan masalah sosial, sehingga ada yang melabelkan golongan belia di negara ini sebagai golongan yang telah rosak moralnya kerana tenggelam dengan masalah-masalah, misalnya seperti masalah lari dari rumah yang akan dibincangkan ini. Dalam hal ini kita tidak boleh menyalahkan golongan belia semata-mata kerana sebenarnya terdapat beberapa faktor mengapa golongan belia terlibat dengan kes lari dari rumah ini. Perkara ini seharusnya perlu dilihat dari sudut yang lebih mendalam dan bukannya melalui tanggapan-tanggapan awal yang negatif semata-mata.

Bagi membincangkan secara lebih mendalam mengenai isu masalah lari dari rumah dikalangan belia ini, pengertian dan definisi perlu dinyatakan terlebih dahulu untuk tujuan memahami dengan lebih terperinci. Secara umumnya kita mengetahui bahawa belia yang lari dari rumah adalah belia yang meninggalkan rumah dengan serta merta tanpa memberitahu ibu bapa kemana hala tujuan mereka. Dalam istilah bahasa Inggeris lari dari rumah disebut sebagai runaway. Menurut Loh Kha Bee (2009), lari dari rumah ialah satu tingkah laku atau perbuatan meninggalkan rumah tanpa restu daripada ibu bapa menuju ke satu tempat yang biasanya tidak diketahui oleh ahli keluarganya. Golongan belia adalah merupakan golongan yang paling banyak dikaitkan dengan tingkah laku lari dari rumah ini, kebanyakan daripada mereka meninggalkan rumah dengan memasang niat tidak akan pulang semula ke rumah lagi. Sesetengah daripada golongan remaja tersebut biasanya akan kembali dalam jangka masa tertentu seperti dalam masa beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan dan bertahun-tahun malahan ada juga yang tidak kembali langsung sehingga diklasifikasikan sebagai orang hilang.

Secara umumnya individu yang lari dari rumah adalah mereka yang berasa putus asa dan tidak gembira apabila berada di dalam rumah (Santrock, 2005). Daripada huraian tersebut kita dapat mengetahui bahawa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belia berasa putus asa dan tidak gembira ketika berada di dalam rumah, semua itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaraan. Jika ditinjau dari sudut bilangan kes pula, tingkah laku lari dari rumah ini amat membimbangkan dan menjadi semakin serius. Rangkaian Kebangsaan bagi Khidmat Belia misalnya telah membuat anggaran bahawa setiap tahun lebih kurang 1.3 juta belia terlibat dengan kes meninggalkan rumah (Neubeck & Neubeck, 1999). Jumlah tersebut membuktikan kepada kita tentang betapa seriusnya masalah sosial yang melibatkan golongan remaja ini.             

2.0 Jenis-jenis tingkah laku lari dari rumah

Tingkah laku lari dari rumah dapat dibahagikan atau dikategorikan kepada beberapa jenis. Profesor Madya Dr. Mohd Fadzil Che Din yang merupakan Pengarah Institut Sosial Malaysia menjelaskan bahawa isu remaja dan pelajar lari dari rumah yang semakin berleluasa pada masa kini dapat dibahagikan kepada lima jenis kategori.

Daripada lima kategori lari dari rumah tersebut, salah satu jenis atau kategori lari dari rumah tersebut ialah pelajar yang keluar dari rumah selepas berakhir waktu sesi persekolahan. Remaja atau pelajar yang keluar dari rumah ini meninggalkan rumah bagi tujuan menghabiskan masa dengan melepak bersama rakan-rakan sebaya di sesuatu tempat, contohnya melepak di pusat membeli belah, restoran, kedai-kedai makan, pusat hiburan dan sebagainya lagi. Punca utama remaja keluar dari rumah bagi kategori lari dari rumah ini ialah disebabkan mereka merasakan ketidakselesaan apabila berada di dalam rumah. Lazimnya mereka akan berasa kekurangan seperti kurang seronok apabila mereka berada di rumah dan sentiasa memikirkan untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang menghiburkan di luar rumah bersama rakan-rakan. Bagi jenis tingkah laku lari dari rumah ini, remaja biasanya akan pulang semula ke rumah menjelang lewat petang setiap hari. Jangka waktu remaja lari dari rumah ini dilihat amat singkat, namun masalah ini boleh juga dikategorikan sebagai tingkah laku lari dari rumah.

Bagi jenis tingkah laku lari dari rumah yang kedua pula, remaja yang digolongkan dalam kategori ini ialah remaja yang sengaja keluar rumah dalam jangka masa beberapa hari dengan memberi alasan kepada ibu bapa bahawa mereka terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kerja sekolah. Lazimnya mereka akan meminta kebenaran daripada ibu bapa tetapi tidak memaklumkan secara tepat ke mana mereka hendak pergi. Bagi kategori tingkah laku lari dari rumah ini, remaja dilihat cuba berbohong kepada ibubapa mereka bahawa mereka perlu melakukan tugas-tugas yang baik atau berfaedah. Hal ini menyebabkan ibu bapa tidak teragak-agak untuk memberikan kebenaran kepada anak-anak untuk keluar dari rumah disebabkan tujuan mereka keluar dari rumah adalah baik. Sebenarnya tujuan remaja berbuat demikian adalah untuk melepaskan keinginan mereka agar dapat menghabiskan masa yang banyak bersama-sama rakan untuk berhibur. Remaja seperti ini cenderung menumpang di rumah rakan-rakan sebaya yang mempunyai keluarga yang lebih menerapkan nilai-nilai kebebasan berbanding suasana remaja yang lari dari dari rumah tersebut yang mungkin hidup dalam konkongan daripada ibu bapa. Jangka waktu remaja lari dari rumah bagi kategori ini dilihat lebih panjang sedikit iaitu dalam masa beberapa hari berbanding dengan tingkah laku remaja lari dari rumah kategori yang pertama.

Kategori tingkah laku remaja lari dari rumah yang ketiga adalah lebih kurang sama dengan kategori yang kedua, apa yang membezakannya ialah dari segi bagaimana remaja membuat alasan untuk keluar dari rumah. Dalam situasi ini remaja biasanya akan menjadikan orang-orang yang dikenali oleh keluarganya seperti abang, kakak, keluaga angkat, abang angkat sepupu dan sebagainya dengan memberi alasan bahawa remaja tersebut keluar bersama-sama mereka. Alasan yang mengaitkan untuk keluar bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga, saudara atau kenalan-kenalan tersebut sebenarnya adalah sebagai satu “lesen” kepada remaja untuk keluar dari rumah dan tidak pulang dalam tempoh jangka masa selama beberapa hari ataupun beberapa minggu. Lazimnya ibu bapa akan membenarkan anak-anak mereka keluar rumah apabila mereka keluar bersama-sama orang yang mereka kenali. Sebenarnya semua itu hanyalah sebagai satu alasan yang diberikan oleh remaja, sebaliknya apabila mereka telah diberikan kebenaran untuk keluar, mereka akan melencong ke destinasi lain, contohnya melepak di rumah kawan sepuas-puasnya selama beberapa hari. Bagi kategori ini, jangka waktu remaja lari dari rumah adalah sama dengan kategori kedua tingkah laku remaja lari dari rumah tadi, namun jangka masa lari dari rumah tersebut boleh menjangkau sehingga kepada beberapa minggu.

Seterusnya ialah kategori yang keempat, bagi kategori ini punca remaja lari dari rumah tidak dapat dikenal pasti. Remaja yang lari dari rumah dalam kategori ini boleh dikatakan mempunyai struktur kekeluargaan yang lemah, hal ini kerana struktur keluarga yang lemah dan longgar akan mempengaruhi perkembangan anak-anak. Remaja yang lahir dalam suasana kekeluargaan ini akan menyebabkan remaja menjadi bebas, mereka bebas pergi ke mana sahaja yang mereka kehendaki dan akan pulang semula ke rumah mengikut kehendak mereka. Selain itu, remaja seperti ini juga lazimnya inginkan kebebasan dimana mereka hanya pulang ke rumah selepas tempat yang ditujui remaja tersebut sebenarnya adalah lebih teruk jika dibandingkan dengan persekitaraan di rumah. Sebagai contohnya remaja yang lari dari rumah tersebut dijadikan mangsa dera atau mangsa seks oleh pihak-pihak dan individu tertentu sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Keadaan ini menyebabkan remaja seperti ini akan sentiasa berubah-ubah sama ada ingin duduk di rumah ataupun duduk di luar rumah. Dari segi jangka masa remaja lari dari rumah bagi kategori ini pula adalah tidak tentu, dimana ia bergantung kepada remaja tersebut selama mana mereka akan berada di dalam rumah ataupun berada di luar rumah. Semua ini adalah bergantung bagaimana bentuk persekitaraan yang diterima oleh remaja, jika remaja tersebut merasakan mereka dilayan dengan buruk di rumah maka mereka akan memutuskan untuk lari dari rumah dan sebaliknya jika mereka dilayan dengan buruk apabila berada di luar rumah maka mereka akan kembali semula ke rumah.

Bagi kategori tingkah laku lari dari rumah kelima pula ia melibatkan kes yang lebih tegar. Remaja yang lari dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai pelari tegar kerana mereka keluar dan lari dari rumah dengan tujuan untuk tidak ingin kembali langsung ke pangkuan keluarga. Lazimnya kes-kes seperti ini adalah melibatkan remaja yang menghadapi konflik dalam diri dan dengan orang lain. Sebagai contohnya remaja tersebut menginginkan kebebasan yang sepenuhnya tanpa ada apa-apa kongkongan daripada ibu bapa. Remaja yang lari dari rumah secara tegar juga boleh disifatkan sebagai mereka yang lari mengikut ajakan daripada rakan sebaya, bagi remaja yang bercinta tetapi cinta tersebut tidak direstui oleh keluarga masing-masing mereka akan cenderung untuk lari dari rumah. Situasi seperti ini menyebabkan remaja membuat keputusan untuk meninggalkan rumah akibat kecewa dengan sikap ibu bapa mereka. Oleh sebab jenis tingkah laku lari rumah ini diklasifikasikan sebagai kes lari dari rumah tegar maka jangka waktu mereka lari dari rumah juga adalah begitu panjang sehingga mengambil masa berbulan-bulan atau bertahun lamanya.       

3.0 Punca masalah remaja lari dari rumah

Terdapat beberapa punca yang menyebabkan belia lari dari rumah. Salah satu punca utama tersebut ialah tekanan yang dihadapi dalam keluarga tersebut. Dari segi aspek psikologikal, ibu bapa di rumah tidak dapat memahami perasaan yang dialami oleh anak-anak, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka perlukan. Ibu bapa kurang mengendahkan kepentingan keperluan belia dari segi psikologi contohnya seperti keperluan keselamatan dan dimiliki, keperluan kepada autonomi, keperluan kompentensi perasaan dan penghargaan kendiri serta keperluan untuk difahami (Neubeck & Neubeck, 1999). Sebaliknya apa yang berlaku ialah keadaan tegang yang disebabkan oleh tekanan yang dihadapi oleh ibu bapa menyebabkan hubungan dalam keluarga menjadi semakin tegang. Keadaan keluarga seperti ini akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara seperti keganasan dalam rumah tangga, penderaan fizikal, penderaan seksual dan sebagainya lagi yang memberikan kesan emosi yang mendalam terhadap anak-anak. Kegagalan ibu bapa dalam memberikan perhatian dan kasih sayang yang sewajarnya sehingga mengabaikan keperluan anak-anak telah menjadi pendorong kepada belia untuk melarikan diri dari rumah. Setelah dari rumah, mereka akan melakukan apa sahaja perkara yang mana mereka tidak dapat sewaktu berada di dalam rumah (Santrock, 2005).

Masalah yang berlaku dalam keluarga ini dilihat sebagai punca utama mengapa golongan belia terdedah dengan kes-kes lari dari rumah. Hasil kajian yang dijalankan di negara ini yang dilakukan oleh Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN) mendapati bahawa kira-kira sepuluh peratus daripada ibu bapa di negara ini tidak menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin bagi membimbing dan mencorak anak-anak ke arah kebaikan, situasi ini menyebabkan kes lari dari rumah semakin hari semakin meningkat dan berada pada tahap yang membimbangkan. Presiden PIBGN, Mohammad Ali Hassan menjelaskan bahawa kebanyakan alasan yang diberikan oleh ibu bapa khususnya golongan bapa yang bekerja ialah mereka sering sibuk di tempat kerja, sehingga menyebabkan waktu untuk meluangkan masa bersama anak-anak sangat terbatas, sebaliknya apa yang berlaku ialah tugas tersebut diserahkan pula kepada pembantu rumah ataupun isteri yang tidak bekerja. Kajian yang dijalankan ini juga mendapati bahawa ibu bapa berkomunikasi dengan anak-anak kurang daripada 30 minit setiap hari, hal ini mengakibatkan jurang antara ibu bapa dan anak-anak semakin besar sehingga akhinya anak-anak lebih berasa selesa untuk mencari rakan di luar rumah bagi meluahkan perasaan mereka.

Punca yang menyebabkan golongan belia terlibat dengan isu lari dari rumah ialah akibat terpengaruh dengan rakan sebaya. Sudah menjadi kebiasaan bahawa setiap remaja akan terdedah dengan persekitaraan tertentu dan salah satunya ialah pergaulan dengan rakan sebaya. Rakan sebaya ini adalah merupakan individu yang paling rapat dengan remaja, oleh itu hal ini akan menyebabkan remaja akan cenderung untuk mudah terpengaruh dengan rakan sebaya mereka. Rakan sebaya itu mungkin saja boleh terdiri daripada rakan-rakan sewaktu berada di sekolah ataupun rakan-rakan yang berada di lingkungan kawasan tempat tinggal remaja tersebut. Lazimnya remaja akan mudah menerima nasihat yang negatif ataupun mudah terikut-ikut dengan perangai negatif rakan sebaya mereka. Sebagai contohnya remaja mungkin akan menerima nasihat daripada rakan sebayanya bahawa lari dari rumah dan mencari kebebasan di luar adalah lebih baik berbanding dengan duduk di rumah dikawal oleh ibu bapa. Dalam hal ini pemikiran remaja boleh dikatakan masih belum cukup matang dan rasional sehingga menyebabkan mereka menerima bulat-bulat nasihat dan ajakan negatif daripada rakan sebaya mereka. Remaja juga cenderung terpengaruh dengan perangai rakan sebaya, misalnya jika rakan sebayanya itu gemar mencari hiburan di luar rumah, kesannya remaja juga akan mudah terikut-ikut dengan perangai rakannya itu sehingga sanggup melarikan diri dari rumah semata-mata mencari kepuasan bersama rakan sebaya mereka. 

Punca lain yang dilihat menyebabkan golongan belia dan remaja terbabit dengan kes lari dari rumah ialah disebabkan oleh masalah yang berlaku di sekolah. Dalam suasana sekolah terdapat beberapa keadaan yang dapat memberi tekanan kepada remaja sehingga sanggup lari dari rumah. Antara faktor-faktor tersebut ialah harapan yang terlalu tinggi daripada guru terhadap pelajar atau remaja tersebut, selain itu tekanan terhadap remaja juga boleh timbul apabila prestasi akademik yang dicapainya berada di tahap rendah, situasi seperti ini akan menjadikan remaja menjadi takut jika prestasi akademiknya yang rendah diketahui oleh ibu bapa, kesannya remaja mengambil keputusan untuk lari dari rumah. Selain itu terdapat juga pengalaman-pengalaman yang berlaku di sekolah menyebabkan remaja rasa tertekan, antara pengalaman tersebut adalah seperti remaja dilabel secara negatif oleh guru, dihalang daripada menerima sebarang peneguhan seperti pujian, didiskriminasi atas sebab status sosioekonominya yang rendah, disingkirkan atau dihalau dari memasuki kelas, dirotan oleh guru dan sebagainya lagi (Neubeck & Neubeck, 1999). Kelemahan gabungan di antara masalah keluarga dan masalah di sekolah ini seperti ini akhirnya akan menyebabkan remaja cenderung lari dari rumah bagi menghilangkan tekanan yang dihadapi oleh mereka.          

Sebenarnya banyak lagi punca yang menyebabkan mengapa golongan belia atau remaja lari dari rumah antaranya ialah seperti terpengaruh dengan budaya barat yang mengagung-agungkan konsep liberalisme atau kebebasan dalam kehidupan sosial, remaja-remaja di luar negara khususnya di barat dilihat bebas untuk mengamalkan cara hidup mereka mencari hiburan sehingga sanggup meninggalkan rumah. Punca lainnya ialah seperti kurangnya pegangan agama dimana remaja sanggup meninggalkan rumah tanpa memaklumkan kepada ibu bapa, tindakan remaja seperti ini dilihat tidak menghormati ibu bapa. salah satu isu yang menarik disini ialah mungkin ada yang mengaitkan status sosioekonomi keluarga yang rendah juga sebagai punca berlakunya kes lari dari rumah ini. Menurut Santrock (2005), masalah lari dari rumah di kalangan remaja tidak semuanya berlaku di kalangan masyarakat yang mempunyai status sosioekonomi yang rendah, sebaliknya ia berlaku atas kemahuan remaja sendiri akibat daripada beberapa masalah lain yang timbul seperti masalah dalam keluarga. Bagi remaja yang hidup dalam status sosioekonomi yang sederhana, lari dari rumah adalah merupakan sebagai satu cara mereka lari daripada ibu bapa yang dirasakan bersikap hipokrit dimana masyarakat memandang mereka sebagai keluarga yang memegang nilai moral yang tinggi, namun sebaliknya apa yang berlaku ialah remaja tersebut hidup dalam suasana keluarga yang longgar daripada apa yang dianggap sebagai keluarga yang ideal.      

4.0 Kesan dan risiko remaja yang terbabit dalam masalah lari dari rumah

Golongan belia atau remaja yang lari dari rumah akan menyebabkan beberapa kesan buruk berlaku khususnya terhadap remaja yang lari tersebut. Kajian yang dijalankan sebelum ini mendapati beberapa masalah yang akan timbul apabila remaja lari dari rumah, kebanyakan remaja yang lari dari rumah cenderung melibatkan diri dengan penyalahgunaan bahan, mereka didapati menghisap rokok, meminum alkohol dan menyalahgunakan beberapa jenis dadah berbanding remaja yang tidak terlibat dengan masalah lari dari rumah (Grenee, Ennet, & Ringwaltz, 1997).

Remaja yang lari dari rumah akan mengalami risiko penyalahgunaan bahan dan juga jenayah keganasan lain. Remaja lazimnya akan mudah terperangkap dengan masalah-masalah seperti dadah, alkohol, jenayah, pelacuran, pornografi dan sebagainya lagi. Situasi seperti ini berlaku apabila remaja lari dari rumah, remaja menjadi bebas tanpa kongkongan daripada mana-mana pihak termasuklah ibu bapa. kebebasan itulah yang menyebabkan remaja akan cuba mencari keseronakan bersama-sama rakan sebaya mereka. Hal ini menyebabkan remaja mudah terdedah dengan pengambilan pelbagai jenis dadah seperti syabu, ganja, pil ecstacy, heroin dan sebagainya lagi. Salah satu jenis dadah yang sering disalahgunakan oleh remaja ialah syabu atau istilah lainnya dipanggil sebagai “Ice”, dadah ini adalah merupakan sejenis dadah perangsang methamphetamine yang paling popular disalahgunakan (Clinard & Meier, 2004). Selain itu, remaja seperti ini juga akan cenderung melibatkan diri dengan pengambilan alkohol, pengambilan bahan ini sering dikaitkan dengan tujuan untuk berhibur bersama rakan-rakan yang lain. Kesannya ialah remaja mungkin akan jadi tertagih dengan alkohol sehingga boleh menyebabkan keruntuhan moral dan akhlak di kalangan remaja yang lari dari rumah dan menerima pengaruh-pengaruh seperti ini.

Remaja yang lari dari rumah juga terdedah kepada salah laku atau jenayah yang berkaitan dengan jenayah seksual. Bagi golongan dan remaja yang lari dari rumah khususnya remaja perempuan, mereka akan cenderung melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti pelacuran, pornografi, menjadi mangsa keganasan seks dan sebagainya lagi. Remaja perempuan yang lari dari rumah akan menyebabkan mereka tidak dapat menanggung kos perbelanjaan seharian, situasi seperti ini akan menyebabkan golongan gadis ini terdesak untuk menjual tubuh badan sendiri atau melibatkan diri dengan kegiatan pelacuran dan pornografi, kesan yang paling serius sekali ialah mereka mungkin akan terdedah kepada sindiket-sindiket pelacuran yang menjual gadis tempatan ke luar negara (Loh Kha Bee, 2009). Golongan remaja perempuan yang lari dari rumah juga cenderung menjadi mangsa seksual. Menurut Cauce (2004), remaja perempuan yang lari dari rumah dalam lingkungan umur 13, 14, dan 15 tahun lebih banyak menjadi mangsa seksual berbanding dengan remaja perempuan yang berumur lebih daripada 17 tahun. Ini disebabkan mereka masih belum matang dan tidak mampu mempertahankan diri dalam mengurangkan risiko-risiko yang mungkin mereka akan hadapi. Situasi-situasi seperti ini akan menyebabkan membawa kepada beberapa lagi masalah seperti komplikasi dan gangguan psikologi yang mungkin akan dihadapi oleh golongan belia dan remaja yang terlibat dalam kes lari dari rumah ini.    

Antara kesan komplikasi penyakit yang mungkin dihadapi oleh remaja yang terlibat dalam kes lari dari rumah ini ialah seperti penyakit kelamin, kehamilan di luar perkahwinan, jangkitan penyakit HIV/AIDS dan sebagainya lagi. Penyakit dan masalah ini adalah disebabkan oleh kesan daripada aktiviti sosial yang dijalankan oleh remaja yang lari dari rumah. Penyakit kelamin seperti sifilis adalah merupakan penyakit yang biasa dihadapi oleh mereka yang melakukan hubungan seks tanpa mengambil langkah keselamatan seperti pengunaan sarung kondom, dimana ia adalah merupakan penyakit yang mudah berjangkit kepada remaja yang sering bertukar-tukar pasangan. Kehidupan sosial yang bebas terhadap remaja yang lari dari rumah ini akan menyebabkan beberapa lagi masalah seperti kehamilan di luar perkahwinan, perkara-perkara seperti ini sudah tentu akan menyebabkan keruntuhan moral dan akhlak yang berlaku di dalam masyarakat. Akhir sekali ialah remaja seperti ini akan mudah terdedah kepada penyakit serius seperti AIDS pembawaan virus HIV. Berdasarkan satu kajian yang dijalankan terhadap golongan remaja yang lari dari rumah ini, dilaporkan bahawa remaja lelaki dan remaja perempuan yang menjadi mangsa seksual didapati lebih berisiko menghidapi penyakit pembawaan HIV berbanding daripada remaja yang bukan merupakan mangsa seksual (Grenee, Ennet, & Ringwaltz, 1999).

Selain itu remaja yang lari dari rumah juga cenderung menghadapi masalah dari sudut psikologikal seperti kemurungan, tekanan, kecelaruan tingkah laku, mencederakan diri sendiri dan akhirnya melakukan percubaan membunuh diri. Masalah psikologi yang dihadapi oleh mereka ini mungkin disebabkan oleh masalah yang timbul akibat daripada tindakan mereka yang lari dari rumah. Lazimnya perasaan-perasaan seperti rasa menyesal, menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan nasib yang menimpa dirinya akan memberikan kesan terhadap emosi remaja. Sebagai akibatnya remaja-remaja seperti ini akan mengalami kecelaruan yang disebut sebagai proses pencacatan-kendiri (self-mutilation), pencacatan-kendiri adalah merujuk kepada tindakan menyakiti atau mencederakan diri sendiri. kajian yang dijalankan sebelum ini mendapati bahawa sebanyak 69 peratus daripada remaja yang terlibat dalam masalah lari dari rumah adalah mereka yang didapati mengalami masalah pencacatan-kendiri, iaitu salah satu masalah psikologi yang akan memberi kesan terhadap kesihatan fizikal mereka. Kajian ini juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara dari segi jumlah bilangan remaja lelaki dan remaja perempuan lari dari rumah yang menghadapi kecelaruan pencacatan-kendiri (Tyler, et al., 2003).       

5.0 Langkah mengatasi remaja lari dari rumah dan intrevensi yang berkaitan

Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil sebagai cara untuk membendung remaja daripada terlibat dengan masalah dan kes lari dari rumah. Salah satu langkah mengatasi masalah ini ialah dengan memperkukuhkan institusi kekeluargaan. Kita sedia maklum bahawa salah satu punca utama yang menyebabkan remaja lari dari rumah adalah disebabkan oleh masalah keluarga yang berlaku di dalam rumah. Bagi mengelak anak-anak atau remaja lari dari rumah, ibu bapa sepatutnya haruslah memahami perasaan anak tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang diperlukan oleh mereka dari sudut pendekatan emosi dan psikologikal dan bukannya dengan hanya memberikan anak-anak keperluan material semata-mata. Ibu bapa seharusnya sedar dan tidak menganggap bahawa dengan hanya memberi keperluan material seperti memberi mereka wang, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya sudah cukup menjadikan anak-anak mereka berasa bahagia. Sebenarnya anak-anak atau remaja juga menginginkan keperluan dari sudut psikologi seperti keperluan keselamatan dan dimiliki, keperluan kepada autonomi, keperluan kompentensi perasaan dan penghargaan kendiri serta keperluan untuk difahami (Neubeck & Neubeck, 1999). Jika ibu bapa mengambil berat terhadap perkara-perkara ini sudah tentu remaja tidak akan memberontak sehingga sanggup lari dari rumah. Ibu bapa seharusnya melibatkan diri sepenuhnya dengan mengambil tahu masalah anak-anak mereka. Kasih sayang dan kemesraan daripada ibu bapa sudah tentu dapat memberikan kebahagiaan kepada anak-anak sekaligus mengelak mereka daripada terjerumus ke dalam masalah lari dari rumah. 

Langkah yang kedua ialah dengan memantau peranan yang dimainkan oleh rakan sebaya. Ibu bapa seharusnya mengambil tahu pergerakan dan pergaulan anak-anak mereka. Hai ini adalah untuk memastikan anak-anak mereka tidak bergaul dengan rakan sebaya yang tidak baik. Kita sedia maklum bahawa rakan sebaya adalah merupakan individu yang paling rapat dengan remaja, oleh itu remaja akan cenderung terikut dengan tingkah laku yang dilakukan oleh rakan sebaya tidak kiralah tingkah laku dan perbuatan itu baik atau tidak. Menurut Newman (1980), remaja lazimnya akan membuat persepsi bahawa rakan sebaya adalah satu-satunya kumpulan yang wujud, dimana rakan sebaya dipersepsikan sebagai tempat dimana remaja menyempurnakan keperluan sosial mereka dan memberi mereka satu perasaan dihargai. Dalam hai ini katakanlah remaja tersebut menghadapi konflik dengan ibu bapa ini menyebabkan remaja tersebut tidak teragak-agak untuk lari dari rumah dan pergi ke tempat rakan sebaya mereka. Sebagai langkah berjaga-jaga, ibu bapa seharusnya tahu anak-anak mereka berkawan dengan siapa dan menghalang mereka bersahabat dengan rakan sebaya yang tidak baik.

Satu lagi cara untuk mengatasi remaja lari dari rumah ialah melalui peranan yang dimainkan oleh masyarakat. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkait secara langsung dengan remaja seperti guru-guru di sekolah dan jiran-jiran seharusnya bersama-sama membendung masalah ini. Unit-unit masyarakat seperti kaunselor dan guru-guru di sekolah perlu memainkan peranan penting dalam mengesan pelajar bermasalah kerana mereka cenderung untuk melarikan diri dari rumah, pihak-pihak itu seterusnya perlu cuba untuk mencari penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah ini. Selain itu terdapat juga beberapa langkah yang boleh diambil oleh unit-unit masyarakat yang lain seperti jiran tetangga untuk bersama-sama membendung masalah ini. Jiran tetangga seharusnya perlu menanam semula nilai hidup kolektivisme dimana masalah-masalah yang dihadapi oleh jiran lain boleh diselesaikan secara bersama-sama. Dalam hal ini masyarakat tidak boleh berpeluk tubuh sahaja membiarkan remaja hanyut dan terjebak dengan masalah sosial seperti ini.

Seterusnya ialah peranan yang dimainkan oleh media. Media memainkan peranan penting dalam perkembangan remaja yang boleh memberi kesan positif dan juga kesan negatif, media membantu dalam mendapatkan maklumat berguna yang berguna kepada kita, namun sebaliknya media juga boleh memberi kesan yang negatif. Remaja biasanya akan mudah terpengaruh dengan aksi-aksi negatif yang sering dipaparkan dalam media tidak kira sama ada yang dipaparkan dalam media elektronik seperti televisyen mahupun media bercetak seperti majalah dan sebagainya lagi. Sebagai contohnya apabila remaja menonton filem-filem barat yang memaparkan kehidupan-kehidupan remaja barat yang berpusatkan kepada kebebasan dan keseronokan sehingga ada yang sanggup lari dari rumah, remaja-remaja tempatan cenderung terpengaruh dengan budaya kehidupan mereka. Dalam situasi ini ibu bapa seharusnya memantau dan mengawasi aktiviti anak-anak dalam perkara ini, contohnya ialah memberi bimbingan kepada anak-anak semasa menonton sesuatu rancangan televisyen dimana terdapat beberapa perkara dan maklumat negatif yang perlu dielakkan daripada terus sampai kepada anak-anak.

Akhir sekali ialah langkah-langkah yang dijalankan oleh institusi-institusi yang terlibat dalam kemasyarakatan. Pada masa kini terdapat beberapa institusi telah ditubuhkan yang berfokuskan kepada golongan belia khususnya terhadap remaja. Institusi atau pertubuhan yang ditubuhkan melalui agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan ini membantu mengelak golongan remaja di negara ini terbabit dengan masalah-masalah sosial seperti masalah lari dari rumah ini. Institusi seperti ini juga perlu menggalakkan lebih ramai lagi remaja untuk menyertai program atau aktiviti yang dianjurkan. Program seperti bengkel kepimpinan, ceramah, kem perkhemahan, aktiviti sukan, aktiviti keagamaan, aktiviti kemasyarakatan, khidmat sosial komuniti dan sebagainya lagi dapat memberi manfaat yang berguna kepada remaja sekaligus dapat mencegah remaja terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat, hal ini kerana masa yang ada lebih ditumpukan kepada kegiatan yang berfaedah berbanding kegiatan yang tidak berfaedah.        

6.0 Statistik-statistik yang berkaitan dengan kes remaja lari dari rumah

Berdasarkan statistik pada tahun 2009, kebanyakan remaja lari dari rumah adalah disebabkan oleh faktor mengikut kekasih. Dianggarkan sebanyak 99.9 peratus orang hilang atas sebab mengikut kekasih adalah terdiri daripada golongan perempuan, namun begitu terdapat juga kes dimana golongan belia lelaki yang lari dari rumah mengikut kekasih. Kesemua kes tersebut adalah melibatkan bumiputera bukan Islam. Salah satu fakta yang menarik disini ialah kebanyakan kes lari atau kes golongan perempuan dilarikan oleh teman lelaki adalah golongan remaja yang berusia dalam lingkungan 12 hingga 15 tahun.

 Berdasarkan statistik yang diterima daripada pihak polis pula, kes berkaitan dengan lari dari rumah menunjukkan sebanyak 2, 540 kes adalah disebabkan oleh faktor lari bersama teman lelaki, 1 857 kes disebabkan oleh faktor terpengaruh dengan rakan-rakan, sebanyak 1 529 kes disebabkan oleh faktor masalah dalam keluarga dan sebanyak 1 371 lagi lari dari rumah disebabkan oleh faktor ingin kebebasan. Daripada jumlah kes tersebut, didapati bahawa remaja Melayu adalah golongan yang paling ramai sekali terlibat dalam kes lari dari rumah iaitu 10, 489 kes jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Analisis yang dibuat menunjukkan bahawa faktor terpengaruh dengan rakan-rakan adalah faktor utama remaja Melayu terlibat dengan kes lari dari rumah manakala bagi remaja Cina pula, faktor utama yang menyebabkan mereka terlibat dengan kes lari dari rumah adalah disebabkan oleh faktor masalah dalam keluarga (Loh Kha Bee, 2009).       

Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Institut Sosial Malaysia (ISM) di sebuah pusat kebajikan dan perlindungan di ibu negara, rata-rata remaja yang ditemui dan ditemubual mengaku lari dari rumah di antara tiga hingga empat kali, terdapat juga remaja yang mengakui bahawa mereka lari dari rumah sehingga tujuh kali dalam satu tempoh tertentu. daripada maklumat tersebut didapati bahawa 70 peratus daripada mereka lari dari rumah adalah bertujuan menjalankan aktiviti lepak bersama rakan-rakan dengan berjalan-jalan tanpa hala tuju. Kira-kira 10 peratus daripada jumlah remaja yang ditemui tersebut pula mengakui melakukan aktiviti-aktiviti negatif yang lebih serius, contohnya seperti menghidu gam bersama rakan-rakan.

7.0 Teori-teori psikologi/sosiologi yang berkaitan dengan masalah remaja lari dari rumah

7.1  Teori pembelajaran

Sutherland (1992) (dlm. Clinard & Meier, 2004), telah menjelaskan bahawa tingkah laku devian adalah disebabkan oleh pembelajaran dan bukannya disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kecerdasan, masalah dalam fungsi otak dan sebagainya. Salah satu teori yang dikaitkan dengan teori pembelajaran dan tingkah laku devian ini ialah teori peneguhan (Reinforcement Theory) yang dikemukakan oleh Akers (1985, 1998). Beliau menerangkan bahawa tingkah laku devian adalah disebabkan oleh pembelajaran berasaskan peneguhan atau ganjaran.

Bagi situasi masalah remaja lari dari rumah ini, remaja yang terlibat dalam kegiatan ini mereka mempelajarinya melalui saluran-saluran media massa seperti dalam televisyen dan media cetak yang lain. Apabila mereka mengetahui kisah-kisah tersebut seperti filem barat yang memaparkan mengenai kehidupan remaja di sana, mereka mendapati bahawa lari dari rumah ini boleh membawa kepuasan dan kebebasan yang lebih kepada remaja berbanding duduk di rumah tinggal bersama dengan keluarga. Sebenarnya terdapat elemen peneguhan dalam situasi ini iaitu kebebasan yang mereka akan alami apabila mereka lari dari rumah. 

Keadaan seperti ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran pemerhatian yang diutarakan oleh Albert Bandura. Menurut Ma’rof dan Haslinda (2003), pembelajaran pemerhatian dinamakan sebagai “permodelan” dimana ia terhasil apabila manusia memerhatikan tingkah laku orang lain dan mencatatkan konsekuen tingkah laku tersebut. Dalam situasi ini remaja tempatan boleh dikatakan menjadikan remaja barat sebagai model mereka. Remaja akan menjadi terikut-ikut dengan cara hidup dan prinsip kebebasan atau liberalisme yang diamalkan dalam masyarakat barat tersebut.

7.2  Teori kawalan

Teori yang mula diutarakan oleh Kornhauser (1978), menerangkan bahawa tingkah laku devian adalah disebabkan oleh kekurangan kawalan terhadap individu daripada kumpulan-kumpulan tertentu seperti keluarga, komuniti ataupaun masyarakat yang hidup bersama-sama dengan individu tersebut. Hirschi (1969) (dlm. Clinard & Meier, 2004), telah mengemukakan istilah ‘ikatan’ (Bond) yang yang mengandungi empat perkara iaitu kedekatan (attachment), komitmen (commitment), penglibatan (involvement), dan kepercayaan (belief). Kesemua perkara tersebut dapat menghindari tingkah laku devian, jika perkara tersebut tidak berlaku maka tingkah laku devian akan berlaku.

Dalam situasi masalah remaja lari dari rumah ini, remaja yang tidak mendapat kawalan sepatutnya daripada kumpulan tertentu seperti daripada ahli keluarga akan mudah terjebak dengan masalah sosial ini. Sebagai contoh disini, seseorang remaja tersebut mempunyai keinginan untuk mencari kebebasan dan ingin lari daripada kongkongan ibu bapa di rumah serta ingin lari daripada tekanan-tekanan yang dihadapi dalam keluarganya, dalam masa yang sama pula kawalan dan perhatian daripada ahli keluarga indvidu tersebut adalah kurang, keadaan ini akan menyebabkan remaja tersebut mengambil kesempatan ini untuk lari dari rumah.

Kawalan daripada kumpulan yang mempunyai kedekatan dengan remaja tersebut sebenarnya sangat penting kerana ia dapat mengelak individu tersebut daripada terlibat dengan masalah lari dari rumah di samping menyediakan sokongan sosial kepada anak-anak. Hal ini kerana kumpulan tersebut seperti ahli keluarga, saudara mara, jiran dan sebagainya dapat membetulkan apa sahaja perkara yang salah yang dilakukan oleh remaja seperti ini. Misalnya dalam situasi tadi, ahli keluarga seperti ibu bapa seharusnya memberi nasihat kepada remaja tersebut bahawa lari dari rumah boleh membawa keburukan kepada diri sendiri. Namun apa yang sebaliknya berlaku pada masa kini ialah ibu bapa hanya mementingkan aspek emosi dan material mereka sendiri sehingga akhirnya mereka gagal untuk memberi anak-anak mereka perhatian dan apa yang mereka perlukan (Santrock, 2007). Situasi seperti ini menyebabkan aspek kawalan dalam keluarga itu menjadi longgar sehingga menyebabkan remaja terbabit dalam masalah ini.

7.3  Teori labelan

Teori yang diperkenalkan oleh Becker (1963) menerangkan bahawa tingkah laku devian adalah disebabkan oleh tindakan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang menetapkan peraturan dan kebenaran kepada orang yang melakukan kesalahan (Clinard & Meier, 2004). Tindakan melabel seseorang seseorang sebagai pesalah akan menyebabkan orang yang dilabel sebagai pesalah itu kehilangan semangat untuk mencapai penyempurnaan kendiri dan berasa putus asa, walaupun mereka telah insaf dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka.

Masalah remaja lari dari rumah ini juga boleh dikaitkan dengan teori labelan ini. Sebagai contoh dalam situasi ini, terdapat kelompok tertentu yang terus melabel remaja yang telah insaf dan sedar akibat kesilapan mereka mengambil kerputusan untuk lari dari rumah. Hal ini sedikit sebanyak menyebabkan mereka berasa berputus asa dengan sikap orang-orang seperti ini. Walaupun mereka telah berazam untuk mengubah cara hidup mereka dan tidak ingin melakukan perbuatan itu lagi, namun labelan yang dikenakan terhadap mereka ini menyebabkan mereka merasakan seolah-olah masyarakat tidak mahu menerima diri mereka. Labelan yang dikenakan juga boleh melibatkan terhadap orang-orang terdekat remaja yang lari dari rumah itu, sebagai contoh label turut dikenakan terhadap keluarganya seperti melabel ibu bapa remaja tersebut kerana tidak mampu menjaga anak-anak mereka dengan baik. Keadaan seperti ini boleh menyebabkan remaja ini berasa malu, mereka tidak berpuas hati dengan labelan yang dikenakan terhadap dirinya dan keluarganya, sebagai tindak balasnya remaja terus mengulangi tingkah laku lari dari rumah.

Tindakan melabel remaja ini merupakan faktor mengapa remaja lari dari rumah. Sebagai contohnya di sekolah tindakan guru-guru melabel secara negatif kepada pelajar akan menyebabkan pelajar tersebut menghadapi tekanan sehingga sanggup lari dari rumah (Neubeck & Neubeck, 1999). Situasi-situasi seperti ini menjelaskan menunjukkan kepada kita bahawa pengaruh labelan atau stigma yang diberikan kepada seseorang remaja akan menyebabkan mereka cenderung terjebak dengan masalah sosial seperti dalam masalah lari dari rumah ini.  

8.0 Kesimpulan

Secara kesimpulannya isu berkenaan remaja lari rumah ini telah mendatangkan beberapa masalah tehadap golongan belia dan remaja yang terdapat di negara ini. Kes-kes remaja lari dari rumah semakin hari semakin membimbangkan kita. Apa yang diharapkan ialah majoriti golongan remaja di negara ini tidak terjerumus dengan masalah-masalah sosial seperti ini, kita sedia maklum bahawa golongan ini adalah merupakan bakal pemimpin pada masa akan datang yang mana menjadi modal insan untuk mengerakkan pelbagai aspek pembangunan dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya lagi. Jika kebanyakan remaja pada masa kini tenggelam dengan masalah seperti ini, maka sudah tentu negara kita akan ketandusan golongan pemimpin pada masa akan datang. Oleh itu penulisan berkenaan remaja yang terlibat dengan kes lari rumah ini telah membincangkan aspek-aspek ini dari pelbagai sudut. Terdapat beberapa punca yang telah dikenal pasti menyebabkan remaja terlibat dengan masalah ini, kesannya banyak kesan-kesan negatif yang mungkin dihadapi oleh remaja yang terlibat dalam kes lari dari rumah ini. Risiko-risiko yang dihadapi oleh remaja ini perlu diatasi melalui beberapa langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Program-program intrevensi yang dijalankan diharapkan dapat membantu usaha-usaha yang dijalankan bagi mencegah golongan remaja terjebak dalam masalah kes lari dari rumah ini. Dari sudut psikologikal dan sosiologikal pula terdapat beberapa teori yang dikenal pasti boleh dikaitkan dengan tingkahlaku lari dari rumah di kalangan remaja ini.     

Rujukan

Cauce, A. M. (2004). Homeless, Runaway & Throwaway Youth: Sexual Victimization and the Consequences of Life on the Streets. Diterima pada — Ogos 2010, daripada http://www.wcsap.org.pdf

Clinard, M. B., & Meier, R. F. (2004). Sociology of Deviant Behavior. (12th ed). United States: Wadsworth/Thomson Learning, Inc.

Grenee, J. M., Ennet, S. T., & Ringwaltz, C. L. (1997). Substance use among runaway and homeless youth in three national samples. Diterima pada  — Ogos 2010, daripada http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Grenee, J. M., Ennett, S. T., & Ringwaltz, C. L. (1999). Prevalence and Correlates of Survival Sex Among Runaway and Homeless Youth. Diterima pada — Ogos 2010, daripada http://www.ncbi.nlm.nih.gov

“Lari dari rumah”. (atas talian). http://www.infosihat.gov.my/Penyakit/Remaja/php. Diterima pada — Ogos 2010.

“Lima kategori lari dari rumah untuk mencari kebebasan luar”. (atas talian). http://www.bharian.com.my/bharian/html. Diterima pada — Ogos 2010.

Loh Kha Bee. (2009). Lari dari rumah. Diterima pada — Ogos 2010, daripada http://www.smkdds.com.ppt.

Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah. (2003). Psikologi. (2nd ed). Universiti Putra Malaysia. Shah Alam: Mc Graw Hill.

Neubeck, K. N., & Neubeck, M. A. (1999). Social Problems A Critical Approach. (4th ed). New York: Hill Companies, Inc.

Santrock, J. W. (2007). Adolescence. (11th ed). New York: Mc Graw Hill.

Tyler, K. A., Whitbeck, L. B., Hoyt, D. R., & Johnson, K. D. (2003). Self-Mutilation and Homeless Youth: The Role of Family Abuse, Street Experiences, and Mental Disorders. Diterima pada  — Ogos 2010, daripada http://www.wcsap.org/pdf

Disediakan oleh:

A. Rahman A. N. (Ogos, 2010).


Teori Psikoanalitik/Psikoanalisis Sigmund Freud

 1.0 PENGENALAN LATAR BELAKANG SIGMUND FREUD

Sigmund Freud adalah merupakan pengasas dan pelopor kepada teori psikoanalitik dimana beliau telah memperkenalkan teori ini sekitar tahun 80-an. Teori ini terhasil semasa Sigmund Freud dan Josef Breurer membuat satu penyelidikan melalui kaedah hipnosis yang dijalankan semasa membuat rawatan terhadap pesakit-pesakit histeria. Menyingkap dari sudut latar belakangnya beliau dilahirkan di Freiberg, Moravia yang kini dikenali sebagai Republik Czech pada 6 Mei tahun 1856. Keluarganya mempunyai lapan orang adik beradik dan beliau adalah anak yang paling tua, lima daripadanya adalah perempuan dan tiga lagi adalah lelaki. Sebagai anak sulung yang paling tua dalam keluarga, hubungannya dengan adik beradiknya adalah rapat. Suasana keluarganya yang luar biasa telah menyebabkan Freud peka kepada keanehan hubungan keluarganya yang mana memberi dorongan yang mendalam untuk beliau mengkaji dalam teorinya yang diutarakan selepas itu. Bapanya bekerja sebagai seorang saudagar bulu kambing dan pernah berkahwin dua kali. Ibu Freud adalah seorang yang mempunyai personaliti periang dan cerdas. Ibunya meninggal dunia ketika berusia 95 tahun. Semasa berusia 4 tahun, Freud dan keluarganya berpindah ke Vienna pada tahun 1680 dan tinggal ketika pemerintahan Nazi yang menyebabkan beliau berpindah ke London pada tahun 1938.

Semasa berumur sembilan tahun, beliau belajar di sekolah tinggi Sperl Gymnasium (Leopoldstädter Kommunal-Realgymnasium). Di sekolah itu, beliau telah mula meminati bidang sejarah dan kemanusiaan sehingga menarik perhatian beliau menceburi dalam kerjaya bidang undang-undang. Semasa berada pada tahun akhir pengajian di Sperl Gymnasium, beliau berpeluang membaca esei yang berkaitan dengan alam tabii sehingga membangkitkan cita-cita saintifiknya. Ketika berumur 17 tahun, Freud telah memasuki sekolah perubatan di universiti Vienna pada tahun 1873. Ketika di universiti Vienna, beliau telah banyak menemui beberapa orang guru terkenal yang terdiri daripada ahli falsafah dan ahli psikologi. Antaranya ialah Franz Brentano (1838-1917). Semasa belajar dengan Brentano, beliau telah mengambil lima kursus elektif ketika dalam dua tahun pertama di sekolah perubatan. Beliau juga berhasrat ingin mengambil ijazah dalam bidang perubatan selepas tamat latihan tetapi tidak kesampaian.Seorang lagi tokoh yang banyak memberikan kesan dalam kehidupan Freud ialah Ernst Brucke (1819-1892). Beliau merupakan pengarah institut fisiologi universiti yang telah mendorong Freud menjadi penyelidik sukarela di institut tersebut sehingga menyebabkan beliau lambat mendapat ijazah perubatannya.

Menjelang tahun 1880, Freud telah menerbitkan empat artikel mengenai neuroanatomi dan cuba memperolehi pekerjaan dalam bidang tersebut. Tetapi beliau gagal kerana bidang penyelidikan yang bergaji tidak banyak, tambahan pula beliau beragama Yahudi yang sering menghadapi diskriminasi bagi pemilihan kerja di universiti. Freud telah melakukan latihan praktikal selama beberapa tahun di hospital awam Vienna sehingga akhirnya membolehkan beliau membuka perubatan persendirian. Ketika di hospital, Freud telah mengikuti pengkhususan dalam bidang yang berkaitan dengan neurofisiologi dan memberi tumpuan kajiannya di bawah seliaan ahli anatomi otak yang terkenal iaitu Theodor Meynert (1833-1893). Beliau telah mahir dalam diagnosis kecederaan pada bahagian otak. Kemudian pada tahun 1885 beliau telah mendapat sokongan Menert untuk meneruskan pengajiannya di Paris. Sekembalinya dari Paris, beliau telah memegang surat tauliah yang sempurna dan telah mendirikan rumahtangga pada tahun 1886. Beliau telah mengahwini Martha Bernays dan dikurniakan empat orang anak. Anna (1895) merupakan anak bongsu Freud yang banyak menyumbang di dalam bidang psikoanalitik.

Freud telah mula mempraktiskan secara persendirian dalam merawat penyakit neurologi. Freud kemudian mendapati bahawa beliau tidak mampu menyara hidup hanya dengan merawat kes neurologi biasa walaupun beliau telah memperhebatkan reputasi dengan menulis buku yang berkaitan dengan sereblum palsi dan afasia. Bagi meningkatkan pendapatannya, beliau telah menerima pesakit histeria dan beliau merupakan salah seorang doktor di Vienna yang memberi perhatian serius terhadap penyakit tersebut sehingga ramai datang menemuinya bagi mendapat perkhidmatan.

Freud telah menghasilkan lebih dari daripada 600 karya penulisannya. Beliau telah menerbitkan karyanya dalam bahasa Inggeris sebanyak 24 volum yang dikenali sebagai ‘The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud’ (1953-1964). Di antara karyanya yang terkenal ialah ‘The Interpretation of Dreams’ (1900), ‘The Psychology of Everday Life’ (1901), ‘Beyond the Pleasure Principle’ (1920), ‘The Ego and the Id’ (1923) dan ‘Cvilization and Its Discontents’ (1930). Freud telah merubah beberapa andaian teorinya selepas beberapa tahun kemudiannya. Perubahan andaian ini telah dimuatkan dalam karyanya ‘New Introductory Lecture on Psychoanalysis’ (1933) dan ‘An Outline of Psychoanalysis’ (1940). kebanyakan karya tulisan daripada Freud masih lagi dikaji sehingga sekarang. Terdapat beberapa orang pengamal teori psikoanalitik yang tidak asing dalam bidang psikologi, mereka terdiri daripada Anna Freud (1966), Melanie Klein (1959), Eric Erikson (1959), Erich Fromm (1955), Carl Jung, Karen Horney (1950), dan Harry S. Sullivan (1964). Terdapat tokoh-tokoh ini yang kemudiannya mencipta teori baru dari sudut pandangan mereka.

Kehidupan Freud dipenuhi dengan matlamat mencapai cita-citanya yang tinggi walaupun dalam masa yang sama terpaksa menghadapai kesengsaraan akibat daripada penyakit barah rahang yang dihadapinya dengan 33 pembedahan. Situasi sebegini tidak sedikitpun menghilangkan semangatnya untuk mencapai cita-cita bagi mendalami tentang kajian psikik manusia. Freud telah meninggal dunia pada tahun 1939 di London kerana penyakit barah rahang yang dialaminya sekian lama. Sebagai pelopor teori psikoanalitik yang masyhur, Freud telah mencipta teknik-teknik yang boleh diaplikasikan dalam memahami tingkah laku manusia dan beliau telah mencipta satu teori yang komprehensif berkaitan dengan personaliti manusia dan psikoterapi. Usaha beliau yang bersungguh-sungguh telah menghasilkan teori personaliti yang masih ‘panas’ dibincangkan sehingga sekarang (Shahabudin & Rohizani, 2002).

2.0 PANDANGAN TEORI TERAPI PSIKOANALTIK TERHADAP KEJADIAN SIFAT MANUSIA

Menurut Corey (1996), teori psikoanalitik adalah merupakan pendekatan yang mula-mula muncul dalam tiga pendekatan psikologi yang utama. Dua pendekatan yang lain ialah pendekatan tingkahlaku dan pendekatan kemanusiaan (humanistik). Pada sudut pandangan falsafah, pendekatan ini telah mengemukakan konsep kegirangan. Freud menyatakan bahawa seseorang individu normal adalah mereka yang dapat menikmati kehidupannya dengan kasih sayang dan bekerja. Menurut Fine (1972), konsep kegirangan yang dikemukakan oleh Freud ini dapat dihuraikan lagi dimana terdapat aspek-aspek lain bagi memperoleh keseronokan, menghapuskan perasaan negatif, melahirkan perasaan positif, mendapat identiti diri dan masyarakat, mencari pengertian tentang perasaan dalam keluarga dan kepuasan bekerja.

Dari sudut pandangan yang lain, Morris (1976), melihat bahawa psikonanalitik telah memberi penekanan pada bahagian tidak sedar, peranan naluri, peranan asas keluarga, tekanan-tekanan dinamik, dan pembentukan personaliti. Pendekatan ini juga telah memberi perhatian kepada proses-proses dalaman individu, tingkah laku luaran, pengalaman masa lampau dan kini, dan keadaan sosial seseorang.

Patterson (1996), mengatakan bahawa pendekatan psikoanalitik merupakan pendekatan pertama yang mengkaji peranan perasaan dan emosi dalam pengalaman psikologi. Pendekatan ini telah diubahsuai oleh beberapa orang ahli teori Psikoanalitik dari segi konsep dan prosedurnya dan mereka telah membentuk teori masing-masing  yang lebih dikenali sebagai pendekatan neo Freudians. Di antara ahli psikologi yang telah mengubahsuai teori tersebut mengikut pendapat masing-masing ialah Alfred Adler yang membentuk teori Psikologi Individu dan Carl Jung yang membentuk teori Analisa. Menurut Ma’rof Redzuan dan Haslinda Abdullah (2003), penekanan Freud yang belebih-lebihan ke atas impuls seksual dan kelangsangan telah menimbulkan pelbagai kontroversi, salah satu kesannya ialah pengikut dan anak-anak murid Freud telah membentuk teori mereka sendiri. Kebanyakan mereka menerima kepentingan motif alam tidak sedar, tetapi mereka lebih meletakkan penekanan yang lebih kepada hubungan ego dengan masyarakat berbanding dengan hubungan ego yang hanya memuaskan kehendak id.    

Pada umumnya pendekatan psikoanalitik melihat manusia itu sebagai individu yang telah ditentukan masa depannya. Kenyataan ini telah disokong oleh beberapa orang tokoh terkenal. Di antaranya, Amir Awang (1991) yang menyatakan bahawa pendekatan ini telah meletakkan manusia itu lahir bersama-sama dengan naluri-naluri kebinatangan yang bersifat jahat. Kehidupannya telah ditentukan dari sejak awal lagi oleh naluri-naluri tersebut. Naluri ini akan mempengaruhi tingkahlaku yang tidak logik dan tidak rasional. Gladding (1996), menjelaskan keadaan semulajadi manusia boleh diterangkan dalam terma-terma minda yang sedar, pra sedar, dan tidak sedar. Mahmood Nazar Mohd (1990) mengatakan pendekatan ini menunjukkan bahawa semua personaliti dewasa manusia dibentuk dari semenjak dilahirkan hingga ke umur lima tahun.

Freud telah menegaskan bahawa manusia dilahirkan dengan dorongan naluri dalaman yang bersifat biologi atau kebinatangan. Naluri ini telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu naluri seksual atau eros (naluri hidup) dan naluri pembinasaan atau thanatos (naluri mati). Semua kuasa naluri telah disimpan dalam tenaga yang tidak bertambah. Tenaga ini akan wujud dalam bentuk yang dikenali sebagai tenaga psikik dan tenaga determinisme psikik. Tenaga ini juga merupakan kuasa penggerak kepada segala perilaku manusia dan mempunyai hubungan dengan naluri seksual dan libido. Tenaga determinisme psikik merupakan tenaga penyebab yang mengakibatkan tingkah laku fizikal dan mental manusia.

3.0 KONSEP DAN TEMA UTAMA TEORI PSIKOANALITIK.

3.1 Tahap kesedaran

Bagi menerangkan teori psikoanalitik ini, Sigmund Freud telah membahagikan tiga tahap kesedaran di dalam diri seseorang manusia. Tiga tahap tersebut ialah alam sedar, alam pra sedar dan alam tidar sedar. Setiap tahap kesedaran itu mempunyai huraian yang berbeza antara satu sama lain. Bagi menerangkan tahap-tahap kesedaran tersebut, Sigmund Freud telah membuat analogi dengan membuat persamaan terhadap seketul ‘iceberg’ yang besar. Seperti yang kita sedia maklum ‘iceberg’ ini biasanya akan terapung di atas permukaan air. Beliau menerangkan bahawa kedudukan dan tahap pemikiran manusia adalah sama juga seperti struktur iceberg.

Alam sedar merupakan tahap dimana ia merangkumi apa sahaja yang seseorang sedari tentang perkara-perkara tertentu. Alam sedar berkaitan dengan pemikiran, sensasi, perasaan, dan ingatan. Dalam erti kata lain ialah apa-apa yang kita sedang rasakan, ingatkan dan fikirkan pada masa kini. Semua perkara ini adalah perkara yang kita sedari sepenuhnya. Sebagai contohnya kita sedang gembira, marah, sepi, lapar, kenyang, inginkan sesuatu dan sebagainya lagi. Berdasarkan iceberg yang dirujuk oleh Freud itu tadi, peringkat alam sedar adalah di bahagian paling atas iceberg yang timbul.

Alam pra sedar ialah tahap dimana ia mengandungi ingatan-ingatan yang tidak disedari pada masa kini, tetapi sebenarnya ingatan-ingatan tersebut dapat dan boleh disedari melalui proses memberi perhatian dan mengingat semula. Misalnya disini, katakanlah kita tidak ingat apa warna baju yang telah kita pakai semalam, tetapi perkara ini sebenarnya kita boleh ketahui dengan mengingat semula, kesannya proses ingatan itu dapat membuatkan diri kita sedar. Alam pra sedar ini berada pada tahap di antara tahap alam sedar dan alam tidak sedar, pada bahagian iceberg ia digambarkan berada di antara bahagian iceberg yang yang timbul dan bahagian iceberg yang tenggelam.

Tahap kesedaran ketiga ialah alam tidak sedar. Tahap ini menurut Freud adalah merupakan tahap yang paling penting. Pada tahap ini, ingatan-ingatan yang tersimpan pada waktu dahulu disisihkan daripada tahap sedar disebabkan oleh kerana tidak membuatkan seseorang selesa dan membawa kebimbangan, sesuatu perkara boleh menyebabkan perubahan-perubahan yang berlaku  di dalam emosi. Freud juga mengatakan bahawa tahap kesedaran adalah merupakan asas kepada tingkah laku manusia. Tahap alam tidak sedar ini mengandungi kesemua naluri (seksualiti) dan keinginan yang tidak dibenarkan masuk ke alam sedar. Tahap ini digambarkan dengan bahagian iceberg yang terletak dibawah permukaan air. Freud mengatakan bahawa hanya pakar sahaja yang boleh memahami tahap alam tidak sedar seseorang berdasarkan teknik perkaitan bebas (free association) yang akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam bahagian rawatan teori psikoanalitik ini.

3.2 Struktur personaliti

Dalam memahami pemikiran manusia, Freud telah mengutarakan konsep-konsep personaliti yang mempunyai tiga sistem yang mana berkait antara satu sama lain. Menurutnya, sistem ini berfungsi dalam membentuk personaliti seseorang yang merangkumi cara-cara  berfikir dan bertingkah laku. Tiga sistem tersebut ialah Id, Ego, Superego.

Id merupakan tempat terletaknya dorongan biologikal dan tenaga-teaga naluri. Id ini adalah diwarisi, bersifat primitif, dan tidak boleh disedari, ia terletak terletak pada tahap alam tidak sedar. Naluri-naluri yang terdapat pada sistem id dapat diklasifikasikan kepada dua, iaitu naluri hidup (eros) dan naluri mati (thanatos). Naluri hidup ialah naluri seperti seksual, lapar dan sebagainya dimana ia membantu manusia untuk terus hidup (survival), manakala naluri mati pula ialah naluri penghancur dimana manusia mempunyai hasrat dan kehendak untuk mati. Bagi Freud, manusia adalah terlansang kerana hasrat untuk mati disekat oleh naluri hidup. Daripada kedua-dua huraian tersebut dapat dikatakan bahawa naluri daripada Id adalah terdiri daripada naluri seperti seksual, gesaan biologikal, impuls kelangsangan dan juga kehancuran. Id merupakan sumber libido, iaitu satu tenaga psikik yang berfungsi untuk menggerakkan pemikiran dan tingkah laku seseorang. Id beroperasi berlandaskan kepada prinsip kenikmatan dengan mencari kepuasan dan mengelak kesakitan. Dalam mencapai matlamat itu tidak semuanya naluri dapat dipuaskan, kesannya timbul ketegangan dan pergelutan. Bagi mengurangkan ketegangan tersebut, id menggunakan proses pemikiran asas atau premier (primery process) dengan cara membentuk dan membayangkan objek yang diingini. Sebagai contohnya apabila kita dalam keadaan mengantuk kita mungkin akan membayangkan diri kita tidur di atas katil yang empuk.

Sistem personaliti yang kedua ialah ego, iaitu bahagian personaliti yang mempunyai sifat realistik, rasional dan logikal. Ia bertindak seolah-olah seperti kuasa eksekutif dan pengawal kepada tindakan-tindakan fikiran dan tingkah laku yang sesuai dengan keadaan persekitaran. Ego beroperasi berlandaskan kepada prinsip realistik kerana ia perlu mencari jalan yang realistik dan pertimbangan wajar dalam memenuhi keperluan dan dalam masa yang sama cuba mengelak masalah yang disebabkan oleh fikiran dan tingkah laku yang bersifat mementingkan diri sendiri. Bagi memenenuhi kehendak id, ego yang menjalankan fungsi realistik akan melihat halangan-halangan di dalam persekitaraan dalam konsep dunia yang nyata. Dalam strategi ego untuk menyelesaikan masalah yang wujud, ego menggunakan proses pemikiran sekunder (secondary process) dengan cara tertentu. Sebagai contonya apabila kita rasa mengantuk, ego yang ada pada diri kita akan membuat keputusan yang kita harus perlu pergi membasuh muka, meminum air kopi ataupun membuat senaman ringan bagi menghilangkan rasa mengantuk.

Superego adalah sistem personaliti yang ketiga, ia merupakan komponen personaliti yang mempunyai nilai moral. Menurut Freud, Id dan Ego tidak mempunyai nilai-nilai moral dimana Id cuba bertindak memenuhi kepuasan segera dan mengelak kesakitan, Ego pula cuba mencari jalan realistik memenuhi keperluan tersebut tetapi sebenarnya tidak mengambil kira sama ada cara-cara tersebut betul ataupun salah pada pandangan sistem sosial seperti dalam moral masyarakat, agama budaya dan sebagainya. Superego akan bertndak mendesak Id untuk tidak mengeluarkan impuls kepuasannya untuk mencapai kenikmatan semata-mata, Superego juga akan mengarah ego agar dapat mengikuti nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat sekeliling.

Superego dapat dibahagikan kepada dua komponen iaitu hati nurani (conscience) dan ego ideal. Dari sudut pandangan Freud, hati nurani adalah merupakan kesemua tingkah laku yang menyebabkan kanak-kanak dihukum dan kesannya mereka berasa bersalah.  Ego ideal pula adalah merupakan kesemua tingkah laku yang menyebabkan kanak-kanak dipuji dan diberi ganjaran, kesannya mereka akan berasa bangga dan mendapat kepuasan. Dalam erti kata lainnya ego ideal ini diperolehi daripada perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk memberi satu kebanggaan kepada diri sendiri. Secara ringkasnya kedua-dua komponen Superego ini membantu dalam pembentukan Superego, dan ia terhasil daripada proses ganjaran dan hukuman.       

4.0 RAWATAN KAEDAH PSIKOANALITIK

Bagi melancarkan proses kaunseling maka pendekatan psikoanalitik telah menggariskan lima kaedah seperti berikut;

4.1 Perkaitan bebas

Teknik ini dilakukan  dengan meminta klien berbaring di atas kerusi manakala kaunselor berada di belakang atau di hujung kepala klien. Kaunselor akan cuba menenangkan fikiran klien. Klien digalakkan meluahkan segala isi hati dan perasaannya yang tidak logik dan tidak rasional. Kaedah perkaitan bebas ini digunakan untuk mengingat dan meluahkan emosi yang berkaitan dengan keadaan-keadaan traumatik masa lalu. Proses ini di kenali sebagai katarsis. Semasa proses ini dilakukan, kaunselor berperanan mengenalpasti bahan represi yang masih terkunci di alam tidak sedar. Dalam hal ini, pendekatam hipnosis juga boleh di gunakan.

4.2 Penafsiran

Penafsiran ialah prosedur asas yang digunakan untuk menganalisis perkaitan bebas, mimipi, penahanan, dan pemindahan. Prosedurnya, kaunselor perlu memberikan petunjuk, penjelasan dan nasihat kepada klien tentang makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan daripada perkaitan bebas, mimpi, penahanan, dan hubungan terapiutik itu sendiri. Fungsinya ialah memberi peluang kepada ego mengasimilasikan bahan-bahan baru dan mempercepatkan pendedahan lanjut bahan-bahan alam tidak sedar. Penafsiran kaunselor membantu klien kepada celik akal dan sedar segala yang terpendam di dalam dunia tidak sedar klien.

4.3 Takbir Mimpi

Analisis mimpi digunakan untuk mendedahkan bahan-bahan tidak sedar klien dan memberi celik akal klien untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat di selesaikan. Freud beranggapan bahawa mimpi adalah “jalan diraja ke alam tidak sedar”. Kerana dalam mimpi terdapat manifestasi perkara atau peristiwa yang tidak biasa muncul dalam alam sedar. Dalam mimpi, alam tidak sedar akan melahikan impian, keperluan, kebimbangan dan sebagainya.

4.4 Analisa penahanan

Semasa perkaitan bebas atau perkaitan mimpi dijalankan, klien mungkin tidak bersedia untuk menceritakan beberapa fikiran, perasaan dan pengalamnya. Keadaan tidak mahu atau tidak berupaya melahirkan perasaan seperti ini disebut sebagai penahanan. Freud melihat bahawa penahanan sebagai dinamika alam tidak sedar yang cuba melindungi daripada menjai sedar akan dorongan dan perasaannya yang tertindas. Selagi penahanan ini tidak diatasi maka selama itulah klien akan mengalami kerisauan dan permasalahan. Dengan itu, kaunselor perlu menjelaskan perkara ini dan klien pula mesti menghadapinya sekiranya ingin menyelesaikan konflik yang dihadapinya secara realistik.

4.5 Analisa Pemindahan

Kebanyakan terapi analitik percaya bahawa klien akan membentuk “pemindahan neurosis” kerana neurosis klien berasal dari zaman kehidupan lima tahun yang pertamanya. Tapi sekarang klien tidak seharusnya membawa unsur-unsur tersebut kedalam zaman dewasanya sebagai kerangka kehidupanya. Dalam pemindahan ini, klien akan memindahkan perasaan dan pengalaman yang di alaminya semasa zaman kanak-kanak dahulu kepada kaunselor. Kaunselor pula akan menggalakkan pemindahan neurosis denganbersikap neutral, objektif, anonymity, dan pasif. Kaunselor akan cuba memahami dan mentafsirkan curahan perasaan dan pengalaman ini supaya klien sedar akan sebab-sebab berlakunya tindakan yang tidak rasional didalam dirinya selama ini.

5.0 APLIKASI TEORI PSIKOANALITIK

Disebabkan sifat psikoanalitik  yang rumit dan kompleks maka aplikasi psikoanalitik adalah agak terhad. Maka untuk memudahkan teori ini diaplikasikan maka seseorang kaunselor perlu mempunyai kemahiran  yang tinggi dan serasi dengan pendekatan ini. Teori ini dapat digunakan untuk; pertama, mengenalpasti masalah klien dengan menghubungkaitkan dengan keterencatan pada peringkat-peringkat tertentu perkembangan klien, kedua menguji sejauh mana pengalaman masa lampau klien menimbulkan kesan yang tidak baik pada diri klien sekarang, ketiga mengatasi konflik yang sekian lama dan berurutan dalam hidup klien, keempat pula ialah mengenalpasti struktur psyche (id, ego, superego) yang sedang mengawal klien.

Dapatlah dikatakan bahawa teori ini dapat diaplikasikan dalam kaunseling bagi menyediakan  suasana untuk membantu klien mengalami semula pengalaman awal hidupnya secara individu mahupun dalam kekeluargaan serta persekitarannya. Ianya juga bertujuan  untuk menyelami dan membongkar perasaan  yang terpendam disebabkan oleh peristiwa atau pengalaman masa lampau yang  boleh mempengaruhi tingkahlaku masa kini. Ia juga dapat membantu kepada celik akal kepada punca keterencatan perkembangan psikologikal kemudian merangsang penyembuhan pengalaman emosi klien. Dari segi tatacara terapi ini juga dapat diaplikasikan dalam kaunseling seperti teknik perkaitan bebas. Tetapi mungkin caranya diubahsuai mengikut semasa.

6.0 SUMBANGAN TEORI PSIKOANALITIK

Freud merupakan seorang tokoh psikologi yang dapat menentukan dan telah mendahului zamannya dengan pemikiran ilmiah dan psikologi. Kerajinan dan kesungguhan beliau telah menghasilkan dapatan-dapatan yang telah dipraktikan oleh Freud di klinik persendiriannya dan didapati telah berkesan . beliau juga telah menghasil beberapa buku yang menjadi rujukan oleh ahli-ahli psikologi di seluruh dunia hingga kini.

Pendekatan yang diperkenalkan oleh Freud ini seperti kaedah hipnosis, perkaitan bebas dan analisis mimpi telah memberi sumbangan yang besar terhadap kaedah terapi psikoanalisis bagi merawat pesakit-pesakit neurosis. Diantara sumbangan yang besar yang dicurahkan oleh freud ialah; pertama, melalui teorinya, kita dapat mengetahui tentang dinamika yang sering berinteraksi dalam jiwa kita sehingga membawa kepada kerisauan, kedua kaedah-kaedah yang dicadangkan oleh Freud dapat membantu di dalam kaitan memahami penahanan dan kepentingan perhubungan kaunselor dan klien, nilai-nilai pemindahan dan mekanisme bela diri, kita juga dapat mengetahui peringkat-peringkat perkembangan personaliti  dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya serta tingkah laku yang terhasil akibat terlekatnya perkembangan tersebut dalam sesuatu peringkat tertentu.

Menurut Shahabudin Hashim dan Rohizani Yaakub (2002), terdapat dua matlamat utama teori psikoanalitik iaitu pembentukan semula watak dan menguatkan fungsi ego. Daripada kedua-dua matlamat tersebut, ramai penyelidik psikoanalitik berpendapat bahawa Freud memberikan tugas tersebut terutamanya kepada kaunselor ataupun aktiviti kaunseling itu sendiri. Pengalaman masa lampau sangat penting untuk membolehkan seseorang individu ataupun kaunselor memahami secara mendalam masalah yang mempengaruhi pemikiran klien yang ada pada masa kini. 

7.0 LIMITASI TEORI PSIKOANALITIK

Antara limitasinya adalah masa dan tenaga yang digunakan dalam proses teori ini adalah terlalu panjang sehingga memakan masa 2 hingga 5 tahun untuk menyelesasikan satu-satu kes, tidak sesuai untuk digunakan bagi melayan jumlah klien yang ramai, teori ini lebih menekankan kepada masalah dalaman dan mempunyai kesan perubatan yang sedikit kepada klien, teori ini terlalu menekankan  tentang naluri seks manusia, pendapat atau pandangan freud terlalu terkongkong dan berpegang  kepada sebaran agama Freud terlalu bersikap berat sebelah (bias) terhadap golongan wanita, tidak sesuai digunakan untuk klien yang menghadapi masalah krisis yang memerlukan penyelesaian segera. Teori ini mempunyai sokongan empirikal yang terhad iaitu hanya berdasarkan pengalaman freud sendiri.

8.0 PENUTUP

Secara ringkasnya kita mengetahui bahawa teori ini sebenarnya sukar diterjemahkan  ke dalam dunia nyata namun kita seharusnya menghargai sumbangan yang besar diberikan oleh Freud dari segi kefahaman, kaedah-kaedah, peringkat-peringkat perkembangan personaliti dan masalah manusia dan bagaimana sifat semulajadi manusia. Kita tidak dapat lari daripada kenyataan bahawa teori yang diperkenalkan oleh Freud telah menjadi asas dan menjadi pelopor kepada teori-teori psikoterapi yang lain. Terdapat banyak perkara yang seharusnya kita pelajari daripada teori psikoanalisis ini, kerana teorinya yang sangat kompleks maka kita tidak dapat mengetahui maksud-maksud yang dinyatakan sama ada secara tersurat atau pun secara tersirat. Terdapat beberapa hal yang penting mengenai teori ini yang boleh dijadikan sebagai satu proses pembelajaran sepanjang hayat, dan khususnya sebagai seorang kaunselor, pengetahuan tentang teori psikoanalitik ini haruslah menjadi panduan untuk membantu klien. Teori ini akan dapat membantu kita dalam mengendalikan kaunseling dengan lebih berkesan apabila ianya dijalankan dengan kaedah-kaedah yang betul. Dalam teori ini juga telah ditekankan tentang perkembangan awal kanak-kanak pada peringkat lima tahun pertama dan interaksi ketiga-tiga unsur id, ego, superego yang amat penting dalam pembentukan personaliti seseorang. Walaupun idea-idea  yang dikemukakan oleh freud bukanlah sesuatu yang komprehensif, sebagai contohnya hanya menekankan kepada hal berkaitan seks tetapi pada asasnya teori ini telah meletakkan asas dan rangsangan yang positif ke arah kewujudan teori-teori lain selepasnya. 

RUJUKAN

Amir Awang. (1991). Teori-teori Kaunseling & Psikoterapi. Pulau pinang : Universiti Sains Malaysia.

Corey, G. (1996). Theory and practice of of counseling and psychotherapy (6th ed). Pacific Grove: Brooks/Cole.

Daniels, V. (2003).  Sigmund Freud & Psychoanalysis Notes. Website in The Psychology Department at Sonoma State University. Diterima pada — Mac, 2010 daripada http://www.sonoma.edu

Gladding, S.T. (2000). Counseling; A comprehensive Profession. (4th ed). New Jersey: Prentice Hall.

Guy, S. (2009). The Psychoanalytic Model Of Therapy. Bukisa share your knowledge online. Diterima pada — Mac, 2010 daripada  http://www.bukisa.com

Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah. (2003). Psikologi. (2nd ed). Universiti Putra Malaysia. Shah Alam: McGraw – Hill.

Othman Mohamed. (2001). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Shahabudin Hashim & Rohizani Yaakub. (2002). Teori Personaliti Dari Perspektif Islam, Timur dan Barat. Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Disediakan Oleh:

A. Rahman A. N. dkk (Mac, 2010).


Intellectual Intelligence (IQ) and Emotional Intelligence (EQ)

We often wondered where that type of intelligence is useful for an individual. In these situations that have two types intelligence, that is Intellectual intelligence or IQ (Intellectual Quotient) and Emotional intelligence or EQ (Emotional Quotient). Basically, society put intellectual intelligence more important than emotional intelligence. Society assumes that IQ is everything that makes it as an indicator to measure the success of individuals. The 20th century culture put the importance of cognitive intelligence (Intellectual intelligence) as a basic factor for development (Stein & Book, 2002). In the development of the increasingly of the technology challenging and great competition at present, intellectual intelligence only are not able to guarantee or ensure the success of an individual without the existence of a balanced emotional intelligence and other skills. Actually IQ is not enough merely to say one person is clever, smart, brilliant, wise and successful in life. This is because at the same time, intellectual skills are not balanced with the management of emotions and conflicts that occur in the environmental factor. As a result, this can be seen in society today with few problems from the point of emergence of negative emotions such as extreme stress, anti-social and others problem consequence by not have good social and emotional management. Both of intellectual intelligence (IQ) and emotional intelligence (EQ) are important for an individual to success but one of it play a very important role in terms of achieve goal, socially competent in and understand the emotions or feelings of others.

Emotional intelligence (IQ) and intellectual intelligence (EQ) have different definitions that two types intelligence has the advantages. EQ and IQ can be distinguished through their definitions. According to David Wechsler (1975) in his book ‘Intelligence Defined and Undefined’, intelligence (IQ) as the ability overall cognitive activity in terms of whether to perception, store and recall memory, to reason, resolve and creativity. So in general, IQ is the ability to store knowledge, acquire knowledge and ability to use knowledge (Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah, 2003). Back to emotional intelligence, Mayer and Salovey (1990), defines emotional intelligence as the subset of social intelligence that involves the ability to monitor one’s own and others feelings and emotions, to discriminate among them and to use this information to guide one’s thinking and actions. Emotional intelligence also involved in the emotional capacity to anticipate and assimilation feelings associated with emotions, understanding emotions and managing information. They also concise EQ in five ability, there which ability to understand emotions, handle interpersonal relations well, use emotions to motivate themselves, recognize emotions of others and ability for the good managing emotional person. According to Goleman (1995), EQ as the ability to identify emotional self and others; motivate yourself; manage emotions well construction and relations between individuals. He was says there are four key items of EQ, there which self awareness, self management, social awareness and social skills (Leadership for Intelligence Professionals, 2010). In one study was conduct by Goleman shown that EQ contribute 80% to determine a individual success in life, while IQ just contribute 20% for success (Taylor, n.d.). The studies of Goleman show that EQ is greater predictor of individual success than IQ.  

People with emotional intelligence (EQ) can achieve the goal of success higher than those who have higher intellectual intelligence (IQ). Item “self awareness” contained in the Goleman model of EQ help individuals understand and realize what goals to achieve.  Besides that, people with EQ can use emotions to motivate themselves to achieve the goal. Emotional intelligence actually help us to achieve a desired goal of success, although we do not have a high IQ to achieve a high success, with the EQ at least one individual will have the nature of self-confidence and a high resistance to achieving goals success. People who have high EQ and low EQ are differences, person who have high level of EQ is an individual’s that can precede their own feeling and action, they also have resilient to achieve life goals and able to control their negative feeling. While the people who have low level of EQ are individuals tend to be following their feeling to act without think about the consequence. Usually this type of individuals also have the vague life goals and unskilled in managing their negative feeling (Hafiz Firdaus, 2005). One of aspect contained in EQ is mastery of vision refer on ability to set direction and vision guided by a strong personal philosophy. This ability or talent undertake as inner compass function to provide resilience and strength to overcome obstacles. Besides that, it undertake as inner motivator and guardian angel of individual purpose (Lynn, 2002). Normally individuals such as entrepreneurs who have high-quality EQ can be competitive and sensitive to the others needs, they also understand what it will achieve the goals and want to be able to manage themselves well. All these elements have been associated with the submitted by Goleman about self awareness.

EQ intelligence helps individuals to be competent in aspects of social and interpersonal relationships effectively. This is item “to handle interpersonal relations well” by Salovey & Mayer model and item “social skills” by Goleman model. Interpersonal relationships refer to the ability to create and maintain a mutually profitable relationship between the two parties who involved. This usually show through mutual give and receive feeling and have existence of emotional closeness (Stein & Book, 2002). This ability helps Individual can build a good relationship with the others like friend, family, and community. The effect is individual get satisfaction of a good relationship with another person and easy to received moral and social support from them. This environment factor can facilitate individual to achieve success. Relationships playing a role as mediators, moderators, interpreters, sources of feedback, sources of support, and permission to change and learn. Based on the Wheeler studies on 1999, she was found that relationships improved help person to work on their goals and plans (Ciarrochi & Mayer, 2007). According to Thomas Stanley, who is a writer “The Millionaire Mind”, he was running a collection of opinions of 733 millionaires from various fields in the United States. Revenue from the collection of opinions found that there are 30 factors that are considered the most major role in their success. Of the 30 success factors, the top five factors is characteristic of individuals who have emotional intelligence in terms of interpersonal relationships. The top five factors in this revenue are fair to all people, instilling discipline, good fellowship with others, have a husband or wife who is give support and work more actively than others (Stein & Book, 2002).

People with high EQ also can understand the emotions and feelings of others. This is item “to recognize emotions of others” by Salovey & Mayer model and item “social awareness” by Goleman model. Individuals who have EQ not only can understand their emotion, but also can recognize emotions of others. This situation also includes the skills to interpret the feelings of others or the ability of empathy. Goleman, who is book writer of “Working with Emotional Intelligence”, explain empathy is the ‘social radar’. He describe that empathy is ability to pick up another’s feeling without them having express a word and it can be huge advantage in the workplace setting (McBride & Maitland, 2002). In organization situation, EQ can maintain harmony relation among worker. The effect is they can work together to achieve the goal.  For example employer or manager in a company that has EQ will tend to understand the emotions and feelings of his subordinates, he will attempt to provide motivation and make comfortable atmosphere in the working environment. In addition, he will try to strengthen collaboration between them. As a result, harmonious working environment will exist among employees and employers and they easy driven to achieve company goals. Goleman was emphasized that teamwork is key for achieving essential goals, bonds of collaboration and cooperation will help any units in organization more effectively (Maxwell, 2010). This is an advantage for empathy as a part of emotional intelligence. Deficits in EQ will bring some problems, people who have difficult problem to recognize emotion of other can make others feel discomfort and poorly. These types of individuals tend to be perceived as unconcern person and it effect is the others exclude this person (Salovey & Mayer, 1990).   

To conclude, the emotional intelligence (EQ) is very important in assisting the success of an individual. Success in life is not solely caused by the intellectual intelligence (IQ), but emotional intelligence (EQ) also can bring the success, instead more to contribute the success of the individual. An individual who is have the high intellectual intelligence (IQ) levels are not necessarily good in the management of emotions, when he or she lack of emotional management, the effect is individuals with high IQ level is not likely to achieve success. Abilities contained in the emotional intelligence help individuals in terms of self-management and social management that involves positive relationships with others. One of the things that need to be emphasized here is how to improve emotional intelligence in our society on present. If these people look intellectual intelligence as a measure of success, now it’s time to open our society minds to consider emotional intelligence is the most important factor determining the success of an individual. Efforts to enhance emotional intelligence should be emphasized from the beginning. Perhaps in the future, the education system in Malaysia will introduce certain subjects or outdoor activities that can improve emotional intelligence of student.

References

Ciarrochi, J., & Mayer, J. D. (Eds.). (2007). Applying Emotional Intelligence. New York: Psychology Press.

Leadership Competencies. (2010, March). Leadership for Intelligence Professionals. Retrieved March –, 2010, from http://www.learntolead.net

Lynn, A. B. (2002). The Emotional Intelligence Activity Book. New York: HRD Press.

Hafiz Firdaus (Ed). (2005). Himpunan Risalah. Retrieved March –, 2010, from http://www.hafizfirdaus.com

Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah. (2003). Psychology. (2nd ed). Universiti Putra Malaysia. Shah Alam: McGraw-Hill.

Maxwell, L. F. (2010). Emotional Intelligence: What Works at Work. Law  Library Journal. Retrieved March –, 2010, from http://www.aallnet.org

McBride, P., & Maitland, S. (2002). The EI Advantage, Putting Emotional Intelligence into Practice. London: McGraw-Hill Professional.

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional Intelligence. Retrieved March –, 2010, from http://www.unh.edu

Stein, S. J., & Book, H. E. (2002). Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses. (Trinanda Rainy Januarsari & Yudhi Murtanto, Trans.). Bandung: Kaifa Publishers. (Original work published 2000).

Taylor, A. R. (n.d.).  EQ + IQ Enhances Success. Success Resources International. Retrieved March –, 2010, from http://www.arlenetaylor.org

By:

A.Rahman A. N. (March, 2010).


Teori Konflik Pelbagai Pihak

1.0       Pengenalan

Teori konflik pelbagai pihak boleh dianggap sebagai teori moden yang cuba melihat konflik dalam pendekatan baru yang sesuai dengan konsep pada masa kini. Ramai yang menyatakan bahawa teori-teori konflik terdahulu tidak dapat menerangkan dalam situasi masyarakat pada pada masa kini, konflik tidak berpunca daripada persetujuan (consensus) tapi sebenarnya disebabkan oleh paksaan (Eitzen & Zinn, 2004). Menurut Lecay (2000) (dlm. Malike Ibrahim, 2008), perbezaan yang ada pada manusia menyebabkan timbulnya konflik dan menurut beliau sesuatu konflik tidak semestinya hanya patut dilihat dari sudut negatif. Jika dilihat dari sudut lain, konflik sebenarnya boleh diuruskan untuk tujuan perubahan, pembelajaran, pembangunan, mencipta hubungan yang lebih baik dan pelbagai lagi kegunaan positif.

Teori ini dikenali sebagai konflik pelbagai pihak kerana konflik yang wujud pada mulanya adalah kecil iaitu melibatkan individu ataupun membabitkan dua pihak individu sahaja. Konflik yang terjadi seterusnya akan membesar sehingga mewujudkan satu bentuk piramid yang sangat besar dan terbentang dari bawah ke atas. Sebagai contohnya disini katakan konflik telah bermula berpunca daripada dua perkara atau pandangan yang berbeza. Kemudian bayangkan apabila terdapat dua individu dan kedua-duanya adalah berasal daripada dua komuniti berbeza yang bermusuhan. Kedua-dua komuniti itu dipisahkan oleh jarak yang jauh dan setiap komuniti mempunyai budaya, tradisi dan dialek masing-masing. Individu-individu tersebut kemudiannya mengajar anak-anak mereka menyerang pihak lain dengan pandangan bahawa komuniti orang lain adalah musuh mereka. seterusnya begitulah juga anak-anak mereka mengajar generasi yang baru dengan pandangan komuniti mereka. Arus perkembangan pembangunan memaksa setiap komuniti tertumpu di kawasan-kawasan tertentu sehingga mewujudkan satu kehidupan bercampur dan hidup bermasyarakat. Pada keadaan ini bagaimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan konflik mereka. Sama ada mereka membiarkan saja konflik tersebut berterusan tanpa sebarang penyelesaian ataupun melihat secara konstruk dengan melihat konflik tersebut sebagai satu cara perubahan dan pembelajaran hubungan yang lebih baik.

Teori konflik pelbagai pihak ini sebenarnya dilihat menarik untuk dipelajari kerana kita sebagai individu yang hidup di dalam masyarakat majmuk dan datang dari latar belakang berbeza tidak dapat lari daripada kecenderungan berlakunya konflik. Konflik sama ada yang berlaku secara sengaja ataupun tidak sengaja bukan saja timbul di dalam masyarakat tapi boleh juga berlaku di tempat kerja, sekolah, rumah, antara dua individu, perhubungan yang melibatkan interaksi sosial dengan orang lain sehinggalah kepada dalam diri individu itu sendiri. Dalam erti kata lainya konflik yang berlaku dari aspek interpersonal perlahan-lahan membawa kepada konflik intrapersonal, interkumpulan, intrakumpulan  sehinggalah kepada peringkat yang lebih besar. Teori ini sebenarnya cuba merungkai dengan lebih mendalam mengenai konflik yang datang dari pelbagai pihak, bagaimana sesuatu konflik itu boleh terjadi menurut perspektif tertentu dan sebagainya.         

2.0       Punca dan sumber konflik menurut teori konflik pelbagai pihak

Terdapat beberapa punca berlakunya konflik yang mana ia selau wujud ketika kita merasakan terdapat ancaman daripada pihak lain. Punca konflik yang pertama sekali ialah pengendalian daripada kumpulan yang berbeza. Katakan apabila kita dalam mana-mana situasi yang memerlukan kita untuk bersatu menjadi kumpulan, contohnya pembentukan satu kumpulan untuk menyiapkan satu tugasan kerja atau projek. kemudian dalam kumpulan tersebut ia diketuai atau dikendalikan oleh seorang individu yang berbeza dengan diri kita dari segi nilai dan kepercayaan maka keadaan ini boleh mewujudkan konflik. Sebagai contohnya katakan apabila berlaku kesilapan, ketua tersebut memberi teguran dan kritikan keras secara langsung kepada anak-anak buah kendaliannya di hadapan orang lain, ini sudah tentu menyebabkan pertikaian kepada sesetengah pihak di kalangan anak-anak buahnya kerana mereka berpegang kepada nilai memberi teguran dalam bentuk yang membina dan mengelak menyakiti hati orang lain. Begitu juga dengan halnya apabila kedua-dua pihak iaitu antara ketua dan orang bawahan kurang mengambil tahu sensitiviti kepercayaan antara satu sama lain, ini juga menyebabkan terjadinya konflik.

Punca konflik yang kedua ialah pencerobohan apa yang dianggap sebagai wilayah kita. Punca ini boleh dilihat boleh menyebabkan konflik yang kecil sehinggalah kepada yang lebih besar. Keadaan ini boleh dilihat dalam persekitaraan kehidupan sehari-harian kita. Contohnya disini ialah kita mungkin akan berasa marah apabila tempat letak kereta yang telah disediakan khas kepada kita telah diletakkan dengan kereta orang lain. Kita juga akan berasa marah dan timbul keraguan apabila rumah kita dimasuki oleh orang yang tidak dikenali tanpa ada apa-apa tujuan. Dalam situasi kedua-dua contoh tersebut kita menganggap tempat meletak kereta dan rumah sebagai ‘wilayah’ kita dan apabila wilayah tersebut dicerobohi maka timbullah konflik diantara kita dengan orang tersebut. konflik yang lebih besar pula dapat dilihat apabila ia membabitkan komuniti tertentu sehinggalah kepada konflik antara negara. Setiap hari kita melihat di kaca televisyen dan akhbar berita bagaimana komuniti tertentu berkonflik apabila tempat yang dianggap suci oleh mereka seperti rumah-rumah ibadat diceroboh oleh pihak luar. Kemudian bagaimana peperangan yang berlaku diantara negara akibat daripada pencerobohan wilayah. Keadaan ini menyebabkan konflik yang lebih besar apabila berlakunya perbalahan dan demonstrasi yang berleluasa.

Punca konflik yang ketiga ialah melarikan atau membawa keluar sesuatu yang kita rasakan sebagai hak atau menjadi milik kita sepenuhnya. Dalam erti kata lainnya sesuatu kepentingan atau faedah yang diperolehi daripada hasil permilikan kita digunakan oleh orang lain untuk tujuan kepentingan mereka. Salah satu contohnya disini ialah katakan kita mempunyai seorang sahabat dan sahabat tersebut sering menggunakan benda yang kita miliki untuk kegunaannya tanpa meminta kebenaran daripada kita terlebih dahulu. Keadaan ini seterusnya akan menimbulkan konflik diantara dua pihak. Keadaan ini juga boleh berlaku di tempat kerja dan dalam mana-mana situasi. Katakan dalam sebuah pejabat hanya dibekalkan dengan beberapa buah komputer sahaja dan salah satu komputer tersebut diletakkan di atas meja seorang pekerja yang benar-benar memerlukannya sebagai memudahkan dirinya meyiapakan tugas mengikut spesifikasi kerjanya, kemudian rakan sekerja yang lain pula berebut untuk menggunakan komputer yang sama. Keadaan ini menyebabkan pekerja tersebut tidak dapat menyiapkan tugasan dengan baik dan kesannya timbulah konflik disini. Punca konflik seperti ini juga menyebabkan terjadinya konflik diantara negara, misalnya isu-isu perebutan pulau-pulau yang diakui menjadi sebahagian daripada milik negara mereka.

Punca konflik yang seterusnya ialah perbezaan dalam pelbagai aspek atau cara. Kita sebenarnya tidak dapat lari daripada situasi ini, setiap manusia dilahirkan dengan sikap, personaliti, pembelajaran nilai budaya dan sebagainya lagi yang memang nyata berbeza di antara satu sama lain, ini sudah menjadi lumrah dalam kehidupan kita. Perbezaan yang wujud inilah yang sebenarnya boleh menimbulkan konflik antara kita jika penerimaan pelbagai aspek perbezaan tersebut tidak dikendalikan dengan baik. Perbezaan dalam pelbagai aspek atau cara ini sudah menjadi lumrah dalam kehidupan kita sehari-harian. Sebagai contohnya dari segi gaya pemakaian kita, ada individu yang suka berpakaian kemas dan nampak lebih sopan dan ada pula individu yang lebih suka memilih imej yang lari dari cara pemakaian sopan untuk kelihatan lebih menonjol. Pertembungan kedua-dua individu ini mungkin akan cenderung menimbulkan perbalahan yang mencetuskan konflik, dimana mungkin saja kedua-dua individu tersebut akan saling kritik-mengkritik antara satu sama lain sehingga menyebabkan tertanamnya sikap prejudis di antara mereka. Perbezaan ini tidak terhad kepada aspek tertentu sahaja dan mungkin bagaimana cara kita dalam melakukan kerja juga boleh menimbulkan konflik. Sebagai contohnya dalam menjalankan tugasan berkumpulan, ahli-ahli kumpulan tidak semuanya mempunyai sikap yang sama, ada ahli kumpulan yang menyiapkan tugasan bahagian yang diberikan dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab dan sebaliknya ada juga ahli kumpulan yang menyiapkan tugasan dengan perlu dipaksa berkali-kali terlebih dahulu kemudian barulah mereka menghantar tugasan bahagian tersebut. Dalam keadaan ini, hal ini akan menyebabkan terjadinya konflik sesama ahli kumpulan (konflik interkumpulan).     

Sumber konflik yang terakhir ialah datang daripada punca-punca yang menjadikan kita tidak senang atau selesa. Biasanya kita tidak dapat lari daripada keadaan seperti ini, setiap perkara yang dilakukan oleh orang lain yang dirasakan tidak sesuai dengan kelakuan yang kita harapkan dan kehendaki akan menyebabkan kita merasakan tidak senang dengan perkara tersebut. Perasaan tidak senang atau ketidakselesaan itu mungkin saja timbul daripada gangguan, tekanan, ketidakadilan dan sebagainya lagi. Contohnya disini apabila kita diarahkan untuk menyiapkan sesuatu kerja yang diperlukan secepat mungkin, kemudian katakanlah kita berasa sungguh sukar untuk menyiapkannya, ini akan menyebabkan timbulnya konflik dalam diri kita. Konflik itu seterusnya akan lebih membesar menjadi konflik di antara dua individu jika terdapat orang lain yang membuat bising sehingga menganggu kita menumpukan perhatian menyiapkan kerja atau tugasan yang diserahkan itu kepada kita. Begitulah juga seterusnya konflik akan membesar dan membesar lagi sehingga melibatkan pihak-pihak lain. Misalnya dalam analogi contoh yang diberikan itu tadi, kita akan cenderung menyalahkan pihak yang memberi arahan membuat tugasan itu terhadap kita dan menuduhnya sebagai tidak adil dan pilih kasih kerana memberikan tugasan yang lebih sukar kepada kita berbanding dengan orang lain.        

3.0       Tanda-tanda konflik

Dalam teori ini terdapat satu model untuk mengenal pasti tanda-tanda atau simptom konflik. Mungkin ramai yang berpendapat bahawa konflik biasanya akan menunjukkan ketidaksetujuan, percanggahan umum, persaingan, teriakan atau nada yang keras dan tanda-tanda lain yang jelas menunjukkan bahawa seseorang itu sedang berkonflik. Sebenarnya terdapat juga tanda-tanda tersembunyi dalam konflik. Konflik dapat digambarkan dengan cara yang agresif atau pasif dan sama ada secara terang-terangan atau atau senyap. Bagi menerangkan tanda-tanda konflik ini, Lacey (2000), telah membahagikan tanda-tanda konflik kepada empat sub atau sukuan iaitu tanda jelas, terselindung, agresif dan pasif. Dua daripada empat tanda konflik itu kemudiannya digandingkan untuk menerangkan ciri-ciri individu yang berada dalam keadaan konflik tersebut.

Sukuan pertama adalah gabungan di antara tanda konflik yang jelas dan agresif. Biasanya individu yang berkonflik dalam keadaan ini akan menyebabkan terjadinya pertengkaran, pertelingkahan, jeritan, keganasan dan sebagainya. Tanda konflik akan berlaku secara terang-terangan diantara dua pihak, kemudian konflik yang berlaku diantara dua pihak tersebut berlaku dalam suasana yang agresif. Sebagai contohnya katakan dalam satu situasi kita tidak sengaja melanggar kereta orang lain, kemudian orang tersebut datang kepada kita dan menghamburkan kata-kata yang boleh menimbulkan kemarahan kepada kita, kita akan cenderung bertindak balas untuk membalas apa yang dikatakan oleh pemandu tersebut. Dalam hal ini kita akan cuba menggunakan mekanisme bela diri (self-defence mechanism) dari segi penafian. Penafian merupakan keenganan seseorang untuk mempercayai maklumat yang mencetuskan kebimbangan (Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah, 2003). Bagi situasi contoh yang diberikan tersebut, kita akan cuba menafikan kesilapan kita yang melanggar kereta orang tersebut. Katakan kedua-dua pihak tidak ingin mengalah maka berlakulah tanda konflik yang jelas dan agersif.

Sukuan kedua merupakan gabungan di antara konflik yang terselindung dan agresif. Dalam keadaan ini terdapat pelbagai cara konflik itu dimanifestasikan, antaranya adalah termasuklah memberi kritikan atau komen secara tidak langsung, membuat sindiran atau kelakuan sinis, berkempen secara kotor, membuat sabotaj dan sebagainya. Dalam erti kata lain tanda konflik ini berlaku secara tidak bersemuka tetapi sangat memberi kesan yang mendalam terhadap mereka yang dalam keadaan berkonflik. Hal ini dapat digambarkan dalam contoh situasi ini, iaitu terdapat seorang individu tidak berpuashati dengan sikap seorang pemimpin yang mana menjalankankan sistem autokratik sehingga menimbulkan perasaan tidak puas hati terhadap pengikut-pengikutnya. Disebabkan tidak ada seorang pun yang berani memberi teguran secara bersemuka dengan pemimpin tersebut, individu tersebut kemudiannya mengambil langkah secara tersembunyi menghantar surat layang kepada orang lain tentang keburukan pemimpin tersebut, kesannya pemimpin autokratik itu menerima tamparan yang hebat daripada tindakan individu tersebut. Situasi seperti inilah yang dimaksudkan dengan tanda konflik secara terselindung dalam gaya yang agresif.

Sukuan yang seterusnya menunjukkan gabungan di antara tanda konflik yang tersembunyi dalam cara yang pasif. Ciri-ciri individu yang berkonflik seperti ini ialah tidak ingin memberi kerjasama, ponteng atau lari dari tugas dan gemar memberi alasan. Apabila berlaku sesuatu konflik dalam sesuatu kumpulan, dimana sesetengah ahli kumpulan tidak berpuashati dengan sikap ketua mereka, mereka tidak akan menunjukkan perasaan ketidakpuasan hati mereka secara langsung kepada ketua tetapi sebaliknya menunjukkan sikap tidak puas hati mereka dengan cara tidak ingin membenarkan pencapaian dan kejayaan kumpulan itu. Dalam mencapai tujuan itu, mereka akan cuba bertindak untuk tidak berkerjasama menyiapkan satu-satu tugasan dan apabila diminta berbuat demikian mereka akan memberi apa-apa sahaja alasan untuk mengelaknya. Tanda konflik seperti ini jelas menunjukkan bahawa terrdapat juga manifestasi konflik yang berlaku secara tersirat dan tidak semestinya apa yang sering kita gambarkan tentang mereka yang sedang berkonflik.  

Sukuan yang keempat dan terakhir ialah menunjukkan gabungan di antara tanda konflik yang jelas dengan gaya pasif. Dalam keadaan ini konflik berlaku secara terang-terangan tetapi dimanifestasikan dengan cara yang pasif, antara tindakan yang biasa dilakukan ialah seperti tidak mempedulikan arahan dan teguran, sikap acuh tidak acuh terhadap apa yang berlaku disekeliling dan berterusan rasa tidak puas hati dengan sesuatu keputusan. Apa yang dimaksudkan dengan sikap pasif dalam konflik yang jelas ini dapat digambarkan dalam contoh ini, katakanlah seorang individu itu tidak berpuashati dengan ketuanya oleh sebab-sebab tertentu dan kemudian menyatakan secara langsung kepada ketuanya, selepas itu ketua itu menyedari bahawa individu itu tidak berpuashati dengannya, maka disini timbulnya konflik yang jelas diantara mereka berdua. Sebagai rasa tidak puas hati dengan ketuanya itu, individu itu tidak pula bertindak bertelingkah secara langsung dengan ketuanya tetapi sebaliknya mengambil langkah berdiam diri dan tidak memperdulikan apa sahaja yang dikatakan tentang dirnya. Dalam menerima teguran, individu itu mungkin saja menunjukkan wajah yang selamba dan sinis tetapi tidak bertindak untuk membangkang semula apa yang ditegur terhadapnya. Tindakan ini menunjukkan bahawa individu itu berkonflik dengan gaya yang pasif.                       

4.0       Tahap-tahap konflik

Dalam teori ini, Lacey (2000), telah membuat satu lakaran tentang tahap-tahap konflik. Tahap-tahap konflik itu dibahagikan kepada lima peringkat yang bermula dengan ketidakselesaan, insiden, salah faham, ketegangan, dan akhirnya krisis. Emosi dan perasaan yang tidak bersesuaian seperti dalam keadaan marah, geram dan sebagainya lagi lama-kelamaan akan menyebabkan ia meletus jika terpendam terlalu lama. Perjalanan daripada tahap ketidakselesaan sehinggalah kepada tahap krisis mungkin boleh jadi mengambil masa dalam beberapa hari, seminggu, sebulan, setahun atau dalam beberapa tahun. Semua ini adalah bergantung tentang bagaimana konflik itu terjadi dan dimanifestasikan oleh individu-individu yang berkonflik.

Secara umumnya, banyak konflik bermula dengan perasaan tidak selesa, perasaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak baik. Biasanya apabila kita mengalami perasaan seperti ini, ia boleh menjadi insiden yang sangat kecil dan kita mungkin cenderung mengabaikannya disebabkan pada tanggapan kita ia tidak membimbangkan kita dan tidak ada apa-apa yang perlu dikhuatiri. Insiden atau kejadian yang dimaksudkan disini ialah berlakunya tanda-tanda konflik terhadap diri kita dengan orang lain. Apa yang mungkin menyebabkan kita untuk tidak berapa menghiraukannya ialah mungkin kita pernah mengalami pengalaman seperti insiden tersebut banyak kali, tetapi memutuskan untuk tidak ingin memperbesar-besarkan perkara tersebut.

Insiden yang terjadi tersebut sebaliknya akan meninggalkan kesan seperti perasaan benci yang seterusnya menimbulkan salah faham diantara kita dengan orang yang sedang berkonflik tersebut. Perasaan salah faham itu mungkin berlaku apabila orang lain menganggap dan menuduh kita yang terlebih dahulu cuba mencetuskan konflik, sedangkan kita berusaha mengelak daripada konflik itu terjadi. Situasi ini akan menyebabkan peringkat salah faham ini telah beralih kepada peringkat ketegangan, dimana salah faham yang terjadi diantara dua pihak ini akan menyebabkan suasana tegang seperti pertikaman lidah dan kritik-mengkritik antara satu sama lain berlaku.

Konflik yang terjadi seterusnya akan berada di kemuncaknya iaitu berada ditahap krisis. Krisis yang dimaksudkan disini ialah kesan daripada ketegangan yang berlaku, hal ini kerana apabila mengalami hubungan yang tegang dengan orang lain, orang-orang lain yang berada di sekeliling kita akan turut terlibat. Ini menjadikan konflik yang pada mulanya berlaku diantara individu (konflik interpersonal) berubah menjadi konflik yang lebih besar seperti konflik intrakumpulan dan konflik interkumpulan. Sebagai contohnya katakanlah kita dan individu yang sedang kita berkonflik tersebut adalah di dalam kumpulan yang sama. konflik yang berlaku diantara kita dengan individu itu mungkin akan terbawa-bawa di dalam kumpulan. Apabila satu proses pembuatan keputusan atau proses perlaksanaan tugas dijalankan dalam kumpulan, kita cenderung untuk mempertahankan matlamat atau pendapat yang berbeza dengan individu yang sedang kita berkonflik itu. Ahli-ahli kumpulan yang lain pula kemudiannya akan bertindak sama ada menyokong usul matlamat yang diinginkan oleh kita ataupun usul matlamat yang dikemukakan oleh musuh konflik kita. Jika tidak timbul kesepakatan ahli-ahli kumpulan dalam perkara itu, maka implikasinya terjadilah konflik interkumpulan. Hal ini menjelaskan bahawa krisis yang lebih besar akan timbul bermula dengan tahap ketegangan.

Bagi menerangkan proses peralihan tahap-tahap konflik yang bermula daripada tahap ketidakselesaan sehinggalah tahap krisis ini. Lacey (2000), telah membuat satu anologi terhadap perkara ini, beliau menggambarkan perjalanan tahap konflik ini dapat diibaratkan seperti melempar bebola salji (snow ball) ke bawah lereng yang curam. Dalam pergerakan ke bawah menuruni lereng yang curam, bebola salji itu tadi akan mula menggumpal dan menggulung sehingga menjadikan bebola salji itu menjadi semakin membesar dan tidak terkawal. Daripada contoh analogi bebola salji ini kita akan mengetahui bahawa saiz konflik akan juga akan semakin meningkat dan membesar di setiap peringkat atau tahap konflik.                                  

5.0       Penutup

Secara ringkasnya, teori konflik pelbagai pihak ini merupakan teori moden yang cuba menilai konflik dari pelbagi sudut. Daripada teori ini kita dapat melihat beberapa sumber, tanda dan tahap konflik, kesemua aspek-aspek tersebut memberi pemahaman yang berguna kepada kita dalam meneliti bagaimana sesuatu konflik itu boleh berkembang. Daripada huraian konflik ini, kita dapat mengetahui bahawa sumber utama konflik secara umumnya berpunca daripada faktor dalaman dan luaran. Apa yang menarik mengenai teori ini ialah bagaimana sesuatu konflik itu boleh berkembang daripada konflik yang awalnya hanya dialami oleh individu kemudian perlahan-lahan membesar kepada konflik yang dapat melibatkan pihak-pihak lain. Sebenarnya inilah yang ditekankan oleh teori ini dan daripada hal tersebut juga teori ini dinamakan sebagai teori konflik pelbagai pihak. Konflik yang berlaku boleh saja berlaku di peringkat interpersonal, intrapersonal, interkumpulan, intrakumpulan sehinggalah kepada konflik yang berlaku di peringkat antarabangsa yang melibatkan negara-negara. Konflik yang berlaku ini seharusnya perlu diurus dengan baik dan berkesan agar pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kata putus yang dapat memuaskan hati kesemua pihak. Pada hari ini kita sendiri dapat melihat bagaimana usaha-usaha pihak tertentu untuk mengawal konflik yang mungkin terjadi. Dalam konteks Malaysia umumnya, masyarakat kita terdiri daripada pelbagai etnik dan agama, hal ini akan mewujudkan perbezaan yang juga merupakan salah satu sumber konflik. Dalam mengurus konflik antara kaum pelbagai langkah telah dijalankan untuk mewujudkan perpaduan bagi menghalang konflik daripada terjadi.  

Rujukan

Conflict theory. (t.t.). Diterima pada — Februari, 2010, daripada http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_theory

Eitzen, D. & Zinn, M. (2004). In Conflict and Order: Understanding Society. (10th ed). Utd. States: Pearson Education, Inc.

Lacey, H et al. (2009). Affective Education throught Best Practice and Conflict Resolution. Diterima pada — Februari, 2010, daripada http://books.google.com.my

Maldonado, N. & Lacey, H.  (2001).  Defining Moral Leadership: Perspectives of 12 Leaders. Diterima pada — Februari, 2010, daripada http://www.coedu.usf.edu.

Malike Ibrahim. (2008). Mengurus konflik. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Bhd.

Ma’rof Redzuan & Haslinda Abdullah. (2003). Psikologi. (2nd ed). Universiti Putra Malaysia. Shah Alam: McGraw – Hill.

Waitchall, S. & Raduan Che Ros. (2006). A Competence-based View to Conflict Management. Diterima pada — Februari, 2010, daripada http://www.scipub.org

Disediakan oleh:

A. Rahman A. N. (Februari, 2010).


Teori Birokrasi Max Weber; Pengenalan, Struktur, Objektif, Kekuatan dan Kelemahan

1.0       Pengenalan teori Birokrasi

Organisasi didefinisikan sebagai satu unit sosial yang sengaja dibentuk (atau pengelompokan manusia) dan dibentuk kembali untuk mencapai matlamat-matlamat tertentu (Etzioni, 1964). Apabila bercakap mengenai organisasi, kita tidak boleh lari daripada membicarakan mengenai teori-teori organisasi yang ada. Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam bidang organisasi dan pentadbiran ialah teori birokrasi. Teori ini diasaskan oleh Max weber, seorang ahli sosiologi dan ekonomi berpengaruh Jerman. Hasil kerja yang dilakukan olehnya adalah sezaman dengan Frederick W. Taylor dan Henri Fayol, namun beliau bekerja mengikut jalannya yang tersendiri.

Dari segi pengertiannya, birokrasi boleh didefinisikan sebagai satu konsep dalam bidang sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada satu cara  perlaksanaan pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang sah yang telah dibuat dalam sesebuah organisasi. Lazimnya kita menganggap birokrasi sebagai kewujudan pelbagai posisi atau aktiviti dimana fungsinya memberikan khidmat dan mengekalkan organisasi. Sebahagian orang menganggap birokrasi adalah merupakan satu prosedur yang berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan. Bagi sebahagian orang pula, mereka menganggap birokrasi dari sudut positif, iaitu sebagai satu usaha untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat supaya sesuatu proses dapat dijalankan secara teratur.

Sebenarnya definisi awal birokrasi menurut Max Weber adalah berbeza dengan pandangan mengenai birokrasi yang ada pada hari ini. Dari segi konsep, Weber merujuk birokrasi sebagai satu jenis struktur pentadbiran yang dibangunkan dalam satu pertubuhan dimana adanya autoriti “rasional-sah” (Scott, 2003). Weber menerangkan jenis birokrasi yang ideal dari sudut yang positif, beliau menganggap organisasi birokrasi adalah organisasi yang lebih rasional dan lebih cekap. Jenis birokrasi yang ideal termasuklah tidak ada jenis autoriti atau perhubungan yang lain, tidak mempunyai persahabatan dan permusuhan, tidak mempunyai komplot, dan tidak mempunyai badan jawatankuasa. Sesuatu birokrasi yang dikatakan ideal hanya wujud dimana individu memberi dan menerima arahan sebagai satu peraturan dalam sistem rasional. Weber juga berhujah bahawa jenis birokrasi yang ideal memerlukan alat pentadbiran yang sukar, sifat-sifat alat pentadbiran ini termasuklah ketepatan, kepantasan, tidak ada kekaburan, mempunyai pertimbangan, mengetepikan kepentingan, tidak ada perselisihan, langkah penjimatan, berkesinambungan dan kesepakatan. Beliau juga mengatakan bahawa organisasi tidak dapat dielakkan dari berubah ke arah jenis ideal yang dikatakan olehnya dalam pencarian proses kecekapan yang sangat berkesan (Sims et al., 1995).

Max Weber melihat teori birokrasi dari pelbagai dimensi. Kertas kerja individu ini akan menghuraikan mengenai teori birokrasi ini, huraian ini meliputi idea-idea yang dikemukakan oleh Max Weber mengenai teori birokrasi seperti tipologi autoriti dan karekteristik organisasi jenis birokrasi. Seterusnya huraian kertas kerja individu ini menyentuh mengenai objektif, kekuatan dan kekurangan teori ini.          

2.0       Tipologi autoriti menurut Weber

Tipologi autoriti adalah merujuk kepada tiga jenis autoriti yang pertama sekali dikenalpasti oleh Weber. Menurut beliau terdapat tiga jenis autoriti iaitu yang pertama ialah autoriti tradisional, kedua ialah autoriti “rasional-sah” dan ketiga pula ialah autoriti karismatik. Weber juga ada membuat perbezaan antara ketiga-tiga jenis autoriti tersebut di antara satu sama lain (Scott, 2003).

Autoriti tradisional (Traditional authority) adalah merujuk kepada pemantapan kepercayaan dalam tradisi yang telah diamalkan sejak berzaman-zaman lamanya, perlaksanaan autoriti adalah dibawah seseorang individu untuk membuat legitimasi. Menurut Sims dan rakan-rakannya (1995), autoriti tradisional melibatkan persetujuaan daripada satu budaya dan praktis yang diamalkan, seseorang pemimpin dilihat sebagai waris yang benar daripada barisan autoriti yang terdahulu. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa autoriti tradisional ini adalah berlandaskan perwarisan daripada autoriti terdahulu, kemudian orang yang memegang autoriti tersebut mempunyai kuasa membuat legitimasi, subjek yang bersangkutan iaitu orang bawahan pula akan menerima sahaja perintah atasan iaitu orang yang mempunyai autoriti dengan alasan bahawa perkara yang diperintahkan oleh orang atasan itu merupakan cara untuk menyelesaikan semua masalah. 

Autoriti rasional-sah (Rational-legal authority) merujuk kepada kepercayaan dalam “legaliti” sebagai corak dalam peraturan normatif dan mengangkat kebenaran dalam autoriti seperti isu-isu berkenaan arahan. Autoriti “rasional-sah” adalah berdasarkan sistem peraturan yang menghormati arahan, oleh sebab itulah sistem ini disebutkan mempunyai kerasionalan. Perintah atau arahan harus dipatuhi selagi mana mereka konsisten dengan peraturan tersebut. ciri-ciri autoriti “rasional-sah” mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungannya dengan organisasi kontemporari, autoriti ini meliputi kepercayaan tentang kebenaran (right) yang ada pada pejabat tertinggi untuk melaksanakan kuasa terhadap subordinat ataupun orang bawahan. Cara untuk memahami autoriti “rasional-sah” dengan lebih tepat ialah dengan memikirkan bahawa sesebuah pejabat atau posisi mempunyai autoriti terhadap sebuah pejabat atau posisi yang lain (Hall, 1999). 

Bagi autoriti karismatik (charismatic authority) pula, autoriti ini merujuk  kepatuhan kepada sifat-sifat yang ada pada seseorang individu yang boleh dicontohi. Individu yang memegang autoriti seperti ini akan menunjukkan ciri-ciri pemerintahan dalam corak normatif ataupun peraturan. Autoriti ini juga melibatkan kualiti luar biasa yang ada pada pemimpin dimana arahan tidak terikat kepada penghormatan dan kesetiaan.

Ketiga-tiga jenis autoriti tersebut mempunyai perbezaan yang jelas antara satu sama lain. Tidak seperti autoriti tradisional dan autoriti karismatik, autoriti “rasional-sah” dilihat lebih cenderung kepada “calculation” iaitu satu perancangan yang direkabentuk secara teliti untuk mencapai sesuatu yang diharapkan berbanding pengunaan emosi atau tidak dipengaruhi oleh perasaan (impersonal), hal ini tidak berpunca daripada individu itu sendiri tetapi sebenarnya berpunca daripada posisi yang dijawat oleh individu tersebut. Bagi autoriti karismatik,  Weber pada dasarnya melihat kepemimpinan karismatik sebagai tidak boleh diramalkan dan tidak terkawal. Beliau mendakwa bahawa jenis autoriti karismatik akan secara perlahan-lahan beralih ke arah jenis autoriti “rasional-sah”. Proses peralihan ini menurutnya disebut sebagai “rasionalisasi” dan dikenalpasti sebagai instituisi prinsipal iaitu birokrasi (Sims et al., 1995).     

3.0       Struktur birokasi

Struktur birokrasi seringkali juga disebut sebagai karekteristik atau ciri-ciri birokasi. Struktur birokrasi dicipta oleh Weber sebagai cara untuk menjelaskan apa sebenarnya yang disebut sebagai sistem birokrasi bagi membezakannya dengan pentadbiran tradisional. Menurut Amitai Etzioni (1985) dalam bukunya yang bertajuk “modern organization”  terdapat tujuh ciri struktur birokrasi kesemuanya yang telah dijelaskan oleh Weber secara terperinci. Weber mengatakan bahawa semua ciri tersebut mewujudkan suatu struktur yang sangat rasional.

Ciri birokrasi yang pertama ialah suatu susunan fungsi pejabat yang tetap dan  terikat dengan peraturan. Sistem peraturan adalah merupakan prinsip utama dalam sebuah sistem birokrasi. Fungsi utama peraturan yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi ialah untuk mempermudahkan standardisasi, dengan adanya proses ini banyak perkara dan kes boleh diselesaikan secara seragam. Sebagai contohnya jika seseorang pekerja dikenakan potongan gaji sebagai hukuman kerana bercuti tanpa makluman pihak atasan, maka hukuman tersebut mestilah sama dengan pekerja lain yang melakukan kesalahan yang sama. Sistem peraturan yang distandardkan ini juga dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam menjalankan setiap tugas, dimana peraturan tersebut menentukan tanggungjawab, peranan dan bidang tugas bagi setiap anggota dan hubungan diantara mereka.  

Ciri birokrasi yang kedua ialah adanya bidang kecekapan khusus. Hal ini berkaitan dengan bidang kewajipan tugas yang ada pada seorang pekerja mahupun satu bahagian, tujuannya adalah untuk menjalankan pelbagai fungsi yang merupakan satu bahagian daripada proses pembahagian atau pengkhususan kerja yang sistematik. Dalam menjalankan tugas yang pelbagai, organisasi birokrasi membahagikan kegiatan-kegiatan pentadbiran menjadi bahagian-bahagian yang masing-masing mempunyai fungsi khusus dan berbeza dengan fungsi bahagian lain. Sebagai contohnya dalam sesebuah organisasi, bahagian kewangan secara khususnya berfungsi untuk membuat ramalan keperluan dana, mendapatkan dana untuk organisasi, menguruskan dana tersebut dan memastikan dana digunakan dengan cara terbaik, manakala bagi bahagian sumber manusia pula fungsi khususnya ialah untuk melakukan pengambilan tenaga kerja, melaksanakan latihan dan pembangunan, membuat penilaian prestasi dan sebagainya lagi yang berkaitan dengan sumber manusia.

Ciri birokrasi ketiga ialah susunan jabatan adalah berdasarkan prinsip hierarki. Setiap jabatan yang tingkatnya lebih rendah dalam hierarki adalah di bawah pengendalian dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Tujuan diwujudkan hierarki ini adalah untuk memastikan setiap jabatan dikendalikan secara sistematik oleh jabatan tertentu yang lain. Dalam hierarki itu setiap jabatan harus bertanggungjawab kepada atasannya berkenaan keputusan dan tindakannya sendiri ataupun apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Posisi ditubuhkan dalam hierarki dengan rantaian arahan yang jelas (Robbins & Coulter, 2009). Pada setiap tingkat hierarki, setiap jabatan memiliki hak memberi perintah dan arahan pada orang bawahannya, dan orang bawahan pula berkewajipan  untuk mematuhinya. Setiap keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jabatan bawahan perlu meminta persetujuaan daripada pihak atasan.

Ciri birokrasi keempat ialah peraturan yang mengatur tingkah laku sesuatu jabatan dapat berbentuk peraturan atau norma teknik. Secara umumnya mengikut ciri ini, hanya mereka yang memiliki latar belakang pendidikan teknikal yang memadai sahaja dilihat cukup cekap untuk menduduki jabatan staf pentadbiran. Menurut Weber asas kepada kuasa birokrasi ialah pengetahuan dan latihan yang pernah diterima. Robbins dan Coulter (2009) merujuk ciri ini sebagai pemilihan formal, dimana pemilihan pekerja dijalankan berdasarkan kelayakan teknikal yang ada pada seseorang individu. Situasi ini dapat menguntungkan organisasi kerana mempunyai pekerja berkemahiran yang dapat membantu kelicinan dan kecekapan proses organisasi. Selain itu, keadaan ini juga dapat membawa manfaat kepada individu tersebut kerana diberi kesempatan menunjukkan kemahirannya di dalam organisasi.

Ciri birokrasi kelima ialah menekankan prinsip bahawa anggota staf pentadbiran tidak dapat memiliki saranan produksi dan pentadbiran. Scott (2003) memberikan contoh apakah benda yang tidak boleh dimiliki tersebut, contoh yang dinyatakan olehnya adalah seperti peralatan dan kelengkapan yang ada dalam organisasi serta hak kuasa dan hak istimewa yang ada dalam pentadbiran organisasi. Kesemua item tersebut adalah hak milik jabatan dan bukannya hak milik kakitangan jabatan. Sebagai contoh disini, seorang pekerja tidak boleh mengambil komputer yang disediakan dalam pejabat untuk dibawa ke rumahnya bagi tujuan peribadi. Mengikut prinsip ini terdapat pemisahan antara harta milik organisasi yang digunakan secara rasmi dengan harta milik peribadi seorang kakitangan jabatan.

Ciri birokrasi yang keenam ialah organisasi perlulah bebas daripada setiap pengendalian luaran. Apa yang dimaksudkan dengan pengendalian luaran ini ialah organisasi tidak dimonopoli oleh mana-mana jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kebebasan organisasi tersebut. sumber-sumber yang ada harus bebas untuk ditempatkan dan ditempatkan semula ke dalam jabatan-jabatan sesuai dengan keperluan organisasi. Dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahawa jabatan tidak boleh memiliki organisasi secara rasmi.

Ciri birokrasi yang ketujuh ialah segala tindakan, keputusan dan peraturan dalam hal pentadbiran harus dirumus dan dicatatkan secara bertulis. Ramai yang berpendapat bahawa prosedur ini dirasakan tidak penting dan tidak sesuai dipraktikkan dalam sebuah organisasi yang rasional. Sebaliknya sistem pencatatan yang berlebih-lebihan ini dianggap tidak rasioal, hal inilah yang menyebabkan kepada istilah “red tape” . Istilah ini merujuk kepada urusan dokumentasi yang sering menyebabkan kelewatan proses. Walaubagaimanapun Weber ada menekankan bahawa semua kegiatan organisasi yang penting dan perlaksanaan peraturan harus ditafsirkan secara sistematik, iaitu dengan menggunakan sistem pencatatan. Semua hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui komunikasi lisan kerana sistem itu dianggap tidak sistematik.         

4.0       Objektif teori Birokrasi

Berdasarkan buku-buku pembacaan yang berkaitan dengan teori birokrasi, tidak terdapat satupun buku yang menyatakan secara spesifik mengenai objektif teori birokrasi. Walaubagaimanapun objektif teori ini dapat dikesan daripada beberapa huraian buku-buku yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Sebenarnya birokrasi direka agar pekerjaan dapat dijalankan dengan baik (Hall, 1999). Menurut J. Hage (1980) pula, birokrasi dibentuk untuk mewujudkan kecekapan dan kebolehpercayaan. Daripada kedua-dua sumber tersebut dapat dikatakan bahawa objektif utama teori birokrasi ialah untuk menjadikan sesebuah organisasi menjadi lebih cekap dan segala urusan pekerjaan di dalam organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ciri-ciri atau struktur birokrasi yang dianjurkan oleh Weber sebenarnya mencapai ke arah organisasi yang lebih efisien dan sistematik. Kewujudan sistem kawalan iaitu peraturan yang ditetapkan adalah bertujuan untuk mengawal seluruh struktur dan proses organisasi, pengawalan ini juga memerlukan pengetahuan teknikal ke arah mencapai kecekapan yang maksimum (Mouzelis, 1967).

Tujuan diwujudkan sistem hierarki dalam organisasi birokrasi adalah untuk mebina sistem rantaian arahan yang tersusun. Dengan adanya hierarki ini, segala rancangan dapat disatukan dan pemusatan pembuatan keputusan dapat dijalankan. Begitu juga dengan halnya bagi pengkhususan fungsi, dengan adanya pengkhususan setiap jabatan dalam organisasi dapat menjalankan fungsi mereka masing-masing. Kedua-dua langkah bertujuan mengelak adanya bidang kuasa yang bertindih di antara satu sama lain. Dari segi layanan ke atas pekerja-pekerja pula, teori birokrasi mengambil pendekatan tidak dipengaruhi perasaan dan bersifat peribadi (impersonal), objektifnya ialah untuk mengurangkan pekerja menghabiskan masanya dengan berborak sahaja serta mengurangkan pekerjaan yang dijalankan dengan sewenang-wenangnya dan tidak konsisten. Pendekatan ini adalah untuk memastikan setiap pekerja dilayan dan diperlakukan secara sama rata (Sims et al., 1995).           

5.0       Kekuatan teori Birokrasi

Teori birokrasi ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri, walaupun teori ini sering dikaitkan dengan pelbagai streotaip negatif, namun teori birokrasi ini juga banyak memberikan sumbangan kepada teori dalam pengurusan sumber manusia. Menurut Kettner (2002), terdapat tiga pertimbangan yang diambil kira dalam teori birokrasi iaitu pertama ialah kebertanggungjawapan (accountability), kedua ialah hierarki dan definisi tanggungjawab, manakala yang ketiga pula ialah penyediaan untuk kerja. Kesemua instrumen tersebut adalah kekuatan kepada teori ini dan inilah yang membezakannnya dengan teori organisasi yang lain.

Kebertanggungjawaban adalah merupakan satu identiti dalam birokrasi. Salah satu faktor yang menyebabkan sesebuah organisasi memilih struktur birokrasi ini ialah untuk mengenalpasti dengan lebih tepat tanggungjawab dalam proses pembuatan keputusan. Hal inilah yang menyebabkan selalunya organisasi kerajaan memerlukan struktur birokrasi ini kerana tanggungjawab proses pembuatan keputusan sangat dipentingkan. Jika ditinjau dalam model teori-teori organisasi yang lain, model teori-teori tersebut mungkin juga lebih banyak mengemukakan syarat-syarat penyusunan kerja dan produktiviti yang fleksibel, namun dalam sesebuah organisasi yang memerlukan kebertanggungjawapan yang tinggi dalam pembuatan keputusan, birokrasi adalah merupakan satu pilihan yang lebih praktikal.

Instrumen kedua iaitu hierarki dan definisi tanggungjawab adalah merupakan ciri penting birokrasi dalam membantu  pengurusan tempat kerja yang tersusun. Lakaran prinsipal terhadap semua tugas haruslah jelas dan harus disusun dalam bentuk hierarki. Dengan adanya hierarki dan spesifikasi tugas ini, ianya dapat memberi kekuatan terhadap organisasi birokrasi kerana ia dapat memantapkan lingkungan kuasa yang ada pada jabatan, program, unit kecil dan bagi setiap pekerja itu sendiri. Salah satu lagi kelebihannya disini ialah setiap pekerja amat jelas serta tahu kerja dan tugas harian yang patut dilakukan oleh mereka, tanpa perlu bergantung kepada arahan untuk melakukan sesuatu tugas daripada pihak lain. Sebagai contohnya disini seorang pekerja yang telah tahu tugas yang harus dilakukannya boleh terus melakukan kerja rutinnya tanpa perlu disuruh atau bertanya berkali-kali kepada orang atasannya tentang apa kerja yang harus dilakukannya lagi.

Bagi instrumen ketiga iaitu penyediaan untuk kerja, Weber menyokong idea yang dikemukakan oleh Frederick W. Taylor bahawa untuk memastikan kecekapan organisasi, penyediaan untuk kerja mestilah berdasarkan kelayakan untuk penempatan pekerjaan di dalam organisasi. Dalam hal ini, sudah menjadi kebiasaan dalam bidang perkhidmatan sosial seseorang pekerja akan diberikan posisi dalam organisasi berdasarkan pendidikan profesional yang diterima oleh mereka, disamping pengalaman yang pernah mereka lalui dalam jangka masa tempoh tertentu. Hal inilah yang mejadi kekuatan kepada teori birokrasi ini kerana organisasi birokrasi mengamalkan kaedah pemilihan pekerja yang benar-benar layak untuk bekerja di organisasinya dan tujuan utamanya ialah untuk mencapai kecekapan dalam melaksanakan tugas. Kejayaan sesebuah organisasi atau agensi pada hari ini adalah dibantu oleh kesedaran mengenai proses pembuatan analisis kerja secara teliti dan berhati-hati yang dapat menyediakan rangka kerja untuk memutuskan penempatan kerja seseorang pekerja. Keputusan penempatan kerja itu juga seharusnya adalah penyediaan kerja yang dapat dibuktikan dan bukannya data yang hanya berdasarkan gambaran umum semata-mata tanpa perincian.     

6.0       Kelemahan teori Birokrasi

Salah satu kelemahan yang sering dikaitkan dengan birokrasi ialah “red tape” . Istilah ini merujuk kepada satu peraturan birokrasi yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan kelewatan kepada sesuatu urusan ataupun proses. Menurut struktur birokrasi Weber yang diberikan oleh Etzioni dalam bukunya, sistem pencatatan perlu dilakukan untuk merekod segala tindakan, keputusan dan peraturan dalam pentadbiran. Peraturan inilah yang sebenarnya menyebabkan “red tape” kerana ia menyebabkan proses perjalanan urusan dokumentasi menjadi lambat. Peraturan seperti ini dilihat mendatangkan tujuan yang tidak berguna dan sering diberi sindiran dengan istilah “red tape’’ (Sims et al., 1995). Contoh bagi menggambarkan masalah “red tape’’ disini ialah seseorang individu ingin mendapatkan khidmat bantuan kebajikan daripada sebuah agensi, bagi mendapatkan bantuan tersebut, individu itu perlulah mendapat pengesahan daripada beberapa pihak tertentu dari pihak bawahan sehinggalah ke pihak atasan bagi membuktikan bahawa individu tersebut benar-benar layak menerima bantuan. Individu tersebut terpaksa menyediakan dokumen, membuat temu janji dengan pihak-pihak tersebut, membuat perjalanan ke hulu dan ke hilir dan akhirnya dalam jangka masa yang panjang barulah permohonan individu tersebut diluluskan dan memperolehi bantuan kebajikan tersebut.    

kelemahan kedua teori birokrasi ialah organisasi yang mengamalkan sistem ini cenderung kepada amalan pengurusan berbentuk pemusatan kuasa atau oligarki, iaitu autoriti atau kuasa dalam sesebuah organisasi terletak didalam tangan satu golongan kecil. Pendapat ini disuarakan oleh Robert Michels (1966), dalam memberikan kritikan terhadap teori Birokrasi yang diutarakan oleh Weber, menurut beliau sesiapa saja yang membicarakan mengenai birokrasi, bermaksud membicarakan juga mengenai oligarki. Hal ini disebabkan pemusatan kuasa di tangan sebahagian kecil individu akan menyebabkan mereka menggunakan kedudukan mereka di dalam bahagian atau pejabat yang mereka ketuai untuk meningkatkan keuntungan dan kepentingan diri mereka sendiri. Beliau juga mendakwa bahawa organisasi bukannya instrumen yang rasional bagi mencapai matlamat pentadbiran seperti yang disarankan oleh Weber (Sims et al., 1995). 

Kelemahan teori birokrasi yang ketiga ialah timbulnya ketidakcekapan. Walaupun pada dasarnya matlamat utama teori birokrasi adalah untuk mencapai kecekapan dalam organisasi, namun terdapat juga kesan-kesan negatif yang timbul secara tidak langsung dalam prinsip birokrasi ini. Pendapat ini ditimbulkan oleh Robert Merton (1957) yang memberi kritikan terhadap teori birokrasi Weber. Merton memperkenalkan konsep trained incompetence atau “ketidakcekapan terlatih”, konsep ini merujuk kepada pekerja yang hanya berfokus kepada apa yang mereka minat sahaja dalam menjalankan pekerjaan mereka, pekerja juga kerap hilang keupayaan untuk mendengar serta memahami masalah dan keperluan pengguna atau orang yang menggunakan perkhidmatan organisasi tersebut. Birokrasi dilihat tidak mempunyai kejayaan yang besar dalam menyesuaikan pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran yang menjadi bahagian penting dalam praktis profesional (Kettner, 2002). Merton selanjutnya menghuraikan bahawa birokrasi pada hakikatnya memberi pengaruh tertentu bagi keperibadiaan para anggota organisasinya, dimana ia mendorong timbulnya kecenderungan untuk mentaati kaedah dan peraturan organisasi secara kaku demi kepentingan dan keuntungannya sendiri (Etzioni, 1964).

Kelemahan teori birokrasi yang keempat ialah birokrasi dilihat sebagai bentuk organisasi yang “mengembung”, istilah mengembung ini diberikan oleh Parkinson (1957) terhadap birokrasi. Menurut Parkinson individu-individu yang mempunyai autoriti dalam birokrasi cenderung mengembangkan jumlah pekerja yang dirasakan tidak sesuai dengan keadaan keperluan sebenar organisasi (Scott, 2003). Tanggapan Weber yang mennyatakan bahawa birokrasi merupakan satu mekanisme untuk mencapai kecekapan ditolak keras oleh Parkinson, beliau telah memperkenalkan satu konsep yang dikenali sebagai “hukum Parkinson”. Dalam hukum ini terdapat dua ciri yang nyata untuk menerangkan pengembungan birokrasi, pertama ialah orang atasan akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan jumlah orang bawahannya, kedua ialah orang atasan akan selalu mencipta tugas baru bagi dirinya sendiri yang mana tugas tersebut sering diragukan maksud dan kepentingannya. Hal ini akan mengakibatkan jumlah pekerja meningkat secara automatik dan berlakunya lebihan pekerja untuk melakukan bebanan kerja daripada apa sepatutnya yang ingin dicapai oleh organisasi. Birokrasi menurut Parkinson cenderung meluas bukanlah kerana meningkatnya beban kerja dalam organisasi tetapi adalah disebabkan oleh orang atasan tersebut yang ingin memperbanyakkan orang bawahan di bawah hierarki mereka.     

Kelemahan teori birokrasi yang seterusnya ialah teori ini kurang mengambil kira faktor Manusia. Masalah ini timbul kerana organisasi birokrasi terlalu menekankan prinsip orientasi melakukan tugasan tanpa dipengaruhi oleh perasaan. Dalam prinsip ini orang atasan harus menghindarkan pertimbangan peribadi dalam hubungannya dengan orang bawahan ataupun orang awam yang dilayaninya. walaupun pada dasarnya prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap semua orang, namun jika terlalu ditekankan atau tidak disesuaikan mengikut keadaan akan menyebabkan penurunan produktiviti sehingga menyebabkan timbulnya ketidakcekapan. Sebagai contohnya disini katakan terdapat dua jenis orang bawahan yang mempunyai daya produktiviti yang berbeza, golongan orang bawahan yang pertama mempunyai prestasi kerja yang baik manakala golongan orang bawahan yang kedua pula mempunyai prestasi kerja yang buruk, namun layanan yang diberikan oleh pihak atasan kepada kedua-dua golongan orang bawahan tersebut tetap sama. Keadaan ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan hati kepada orang bawahan yang mempunyai prestasi kerja yang baik itu tadi dan ini boleh mempengaruhi prestasi mereka kerana mereka kurang diberi penghargaan. Dalam kata lain, teori birokrasi tidak mengambilkira perasaan dan emosi para pekerja, dan inilah apa yang disebutkan sebagai kurang mengambil perhatian terhadap faktor manusia. Weber menyingkirkan perkara ini sehingga menimbulkan kritikan berkaitan kegagalan menghargai kepentingan birokrasi yang tidak mengambilkira soal perasaan dan penambahan kepentingan faktor manusia (Sims et al., 1995).

7.0       Penutup

Secara ringkasnya dapatlah disimpulkan bahawa teori birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber ini telah memberi kesan yang besar dalam bidang organisasi dan pentadbiran. Seperti juga teori-teori organisasi yang lain, objektif utamanya adalah untuk mencapai kecekapan atau efisien dalam kerja. Daripada huraian diatas juga dapat dinilai bahawa teori ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri apabila diaplikasikan ke dalam sesebuah organisasi. Teori birokrasi yang dihuraikan oleh Weber banyak berhubungkait dengan pengurusan saintifik dimana teori ini menekankan kepada rasionaliti, kebolehan untuk diramal, tidak dipengaruhi oleh perasaan, kecekapan teknikal dan autoritarianisme (Robbins & Coulter, 2009). Walaupun teori birokrasi ini lebih sinonim dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan tertentu, namun dalam bidang pengurusan khidmat manusia, masih terdapat pelajaran dan pengetahuan yang kita dapat pelajari daripada teori birokrasi dan seterusnya dapat memberi sumbangan kepada teori pengurusan khidmat manusia. Menurut Kettner (2002), ramai pekerja kerja sosial profesional dan pengamal perkhidmatan manusia yang lain, termasuk ramai pengurus dapat melaksanakan tugas bahagian mereka dengan baik dan profesional apabila bekerja di dalam sebuah organisasi birokrasi. Pada hari ini kita dapat melihat bahawa birokrasi banyak dipraktikkan di dalam agensi kerajaan, hospital, instituisi pertahanan, pertubuhan badan bukan kerajaan (NGO), syarikat korporat, kelab-kelab sosial, institusi akademik dan sebagainya lagi. Hal ini membuktikan bahawa teori birokrasi bukanlah sekadar ideologi semata-mata namun sebenarnya dapat diaplikasikan ke dalam mana-mana jenis organisasi yang ada.      

Rujukan

Etzioni, A. (1964). Modern Organization. United States: Prentice-Hall, Inc.

Hall, R. H. (1999). Organizations: Structures, Processes, and Outcomes. (7th ed). United States: Prentice-Hall, Inc.

Kettner, P. M. (2002). Achieving Excellence in the Management of Human Service Organizations. United States: Pearson Education, Inc.

Mouzelis, N. P. (1967). Organization and Bureaucracy. Great Britain: Routledge 11 New Fetter lane.

Robbins, S. P. & Coulter, M. (2009). Management. (10th ed). New Jersey: Pearson Education, Inc.

Scott, W. R. (2003). Organizations: Rational, Natural, and Open Systems. (5th ed). New Jersey: Pearson Education, Inc.

Sims, D., Fineman, S. & Gabriel, Y. (1995). Organizing & Organizations: An Introduction. London: Sage Publications, Ltd.

Disediakan oleh:

A. Rahman A. N. (September, 2009).